Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт секретар керівника (організації, підприємства...)

Стандарт секретар керівника (організації, підприємства...)

e-mail Друк

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено 

Наказом Міністерства освіти і науки України

та Міністерства праці та соціальної політики

від „_____”___________ 2006 р. № ___/___

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

____ липня 2006 р. за № ____/____

Державний стандарт професійно технічної освіти


ДСПТО 4115.К74054 – 2006

 

ПРОФЕСІЯ – Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

КОД – 4115. К74054 – 2006

КВАЛІФІКАЦІЯ – Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Видання офіційне

Київ

2006

 

Загальні положення

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії 4115 „Секретар керівника (організації, підприємства, установи)” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить: освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу; типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників; типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом; критерії кваліфікаційної атестації випускників; перелік основних обов’язкових засобів навчання; список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки становить 952 години.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:
- для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;
- для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;
- для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки що не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.
При організації перепідготовки за робітничою професією термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика і культура спілкування” та ін.).
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета „Діловодство” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 1 „Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”; розділ 1 „Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, м. Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційної характеристики включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Загальні положення”, п. 7, розд. 2, Краматорськ, 2005 р.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючими нормативними базами.
Типовим навчальним планом передбачено тижневе навантаження учнів, слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів, слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація „кваліфікований робітник” з професії 4115 „Секретар керівника (організації, підприємства, установи)” та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з професії 4115 „Секретар керівника (організації, підприємства, установи)”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з професії 4115 „Секретар керівника (організації, підприємства, установи)”, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

ОСВІТНЬО–КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ)

1. Професія – 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, 
установи)
2. Кваліфікація – Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен уміти: виконувати функції, що включають організаційне-технічне забезпечення адміністративно-розпорядчої діяльності керівника підприємства. Приймати кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передавати її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей. Вести діловодство, виконувати різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень. Приймати документи і особисті заяви підпис керівником підприємства. Готує документи і матеріали, необхідні для роботи керівникові. Стежити за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять на виконання, перевіряти правильність оформлення підготовлених проектів документів, що передаються керівнику на підпис, забезпечує якісне їх редагування. Організовувати проведення телефонних переговорів керівника, записувати за його відсутності одержану інформацію і доводити до його відома її зміст, передавати і приймати інформацію на приймально-переговорних пристроях (телефакс, телекс і т. ін.), а також телефонограми, своєчасно доводити до його відома інформацію, одержану каналами зв’язку. За дорученням керівника складати листи, запити, інші документи, готувати відповіді авторам листів. Виконувати роботу з підготовки засідань і нарад, які проводить керівник (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, введення їх реєстрації), вести і оформляти протоколи засідань і нарад. Здійснювати контроль за виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень керівника підприємства, що взяті на контроль. Вести контрольно-реєстраційну картотеку. Забезпечувати робоче місце керівника необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям, створювати умови, що сприяють його ефективній роботі. Друкувати за вказівкою керівника службові матеріали, необхідні для його роботи або вводити поточну інформацію у банк даних. Організовувати приймання відвідувачів, сприяти оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників. Формувати справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечувати їх зберігання і в установлені строки здавати до архіву. Копіювати документи на персональному ксероксі.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази; положення, інструкції та інші керівні матеріали і нормативні документи стосовно діяльності підприємства і ведення діловодства; структуру і керівний склад підприємства і його підрозділів; організацію діловодства; методи оброблення і оформлення документів; архівну справу; машинопис; правила користування приймально-переговорними пристроями, технічними засобами оброблення документів, усної та писемної документної інформації, комп’ютерами і друкарськими машинами; стандарти системи організаційно-розпорядчої документації; правила друкування ділових листів з використанням типових форм; основи етики і естетики; правила ділового спілкування; основи організації праці і управління; правила експлуатації обчислювальної техніки; основи адміністративного права і законодавства про працю.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти:
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника:
Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Діловодство, організація документообігу та архівні роботи.

7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
підготовки кваліфікованих робітників за професією

Професія – 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 
Кваліфікація – секретар керівника (організації, підприємства, установи) 
Загальний фонд навчального часу - 952 год.

№ з/п Навчальні предмети за видами підготовки Кількість годин Всього з них на лабораторно-практичні роботи

1. Загальнопрофесійна підготовка 91 20
1.1. Інформаційні технології 34 17
1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 17 3
1.3. Основи правових знань 17
1.4. Правила дорожнього руху 8
1.5. Резерв часу 15
2. Професійно-теоретична підготовка 247 50
2.1 Діловодство 54 10
2.2 Комп’ютерні технології 30 11
2.3. Офісна техніка 22 4
2.4. Українське ділове мовлення та основи редагування службових документів 57 10
2.5. Іноземна мова за професійним спрямуванням 48 8
2.6. Етика та психологія ділових відносин 26 7
2.7 Охорона праці 10
3. Професійно-практична підготовка 606
3.1. Виробниче навчання 366
3.2. Виробнича практика 240
4. Консультації 16
5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) 8
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4) 952

Перелік кабінетів, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 4115 “Секретар керівника (організації, підприємства, установи)”

Кабінети: - офісної техніки;
- діловодства; - основ галузевої економіки і
- комп'ютерних технологій діловодства; підприємництва; - етики та психології ділових відносин; - охорони праці;
- інформаційних технологій; - основ правових знань;
- українського ділового мовлення та - іноземної мови за професійним
- основ редагування службових документів; спрямуванням

Майстерні: машинопису; комп’ютерний клас

Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 16:26 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)