Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Стандарт обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

e-mail Друк

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

та Міністерства праці та соціальної політики

від „___”_______________2006 р.№___/_______

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

____ липня 2006 р. за № ___/________

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти

ДСПТО 4121. К74039-2006

 

Професія – Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Код – 4121
Кваліфікація – Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Видання офіційне
Київ
2006

 

 

Загальні положення

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних” кваліфікації обліковець розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
– освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;
– типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;
– типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;
– критерії кваліфікаційної атестації випускників;
– перелік основних обов’язкових засобів навчання;
– список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає 1305 годин.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:
для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;
для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;
для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки що не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Доповнення та зміни №3 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; Краматорськ, 2002р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7 вип. 1, розділ 2, Краматорськ, 2005 р.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.
Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів/ слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів/слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії кваліфікації відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)


1. Професія – 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
2. Кваліфікація – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю.
Повинен уміти: перевіряти одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизувати одержані первинні документи, переносити інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі до відомостей (допоміжних відомостей, аркушів-розшифровок), виводити підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямками та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначати номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готувати проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подавати їх до розгляду. Готувати дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносити записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснювати реєстрацію документів, які надходять в підрозділ (відділ, управління) бухгалтерського обліку. Комплектувати в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерувати аркуші, складати внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшивати або оправляти, оформлювати обкладинку (титульний лист). Передавати до зберігання або вести формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
дотримуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника:
- статистичний облік;
- грошові операції;
- облікові і нормувальні роботи.
7. Специфічні вимоги
Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 17 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія – Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Кваліфікація – обліковець
Загальний фонд навчального часу – 1305 годин

№ з/п Предмети Кількість годин Всього З них на лабораторно-практичні роботи
1. Загально професійна підготовка 70 11
1.1 Інформаційні технології 34 11
1.2 Основи трудового законодавства 17
1.3 Правила дорожнього руху 8
1.4 Резерв часу 11
2. Професійно-теоретична підготовка 502 164
2.1 Бухгалтерський облік 300 119
2.2 Економіка підприємства 65 12
2.3 Основи статистики 19 8
2.4 Фінанси 12
2.5 Інформаційні системи і технології в обліку 76 25
2.6 Охорона праці 30
3. Професійно-практична підготовка 726
3.1 Виробниче навчання 348
3.2 Виробнича практика 378
4. Консультації 70
5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) 7
6. Загальний обсяг навчального часу (без п. 4): 1305 175

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”

1. Кабінети:
- Інформаційної технології
- Основ правових знань
- Бухгалтерського обліку
- Економіки підприємства
- Основ статистики
- Фінансів
- Інформаційних систем і технологій в обліку
- Охорони праці та правил дорожнього руху
2. Лабораторії:
- Інформаційної технології
- Бухгалтерського обліку
- Економіки підприємства
- Основ статистики
- Інформаційних систем і технологій в обліку

Завантажити:
Download this file (DS-PTO_oblikovets.pdf)Стандарт обліковець476 Kb
Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 16:14 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)