Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт оператор поштового зв’язку

Стандарт оператор поштового зв’язку

e-mail Друк

Міністерство праці та соціальної політики України

 Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
« 23 » 04 2008р. № 359

Погоджено
Міністерство праці і соціальної політики
України
« 22 » 04 2008р.

Державний стандарт
професійно - технічної освіти

ДСПТО 4223 –І0.64.20 - 2008
(позначення стандарту)

Професія : Оператор поштового зв’язку
Код: 4223
Кваліфікація: 3, 2, 1 клас

Видання офіційне
Київ 2008

 

 

 

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії „Оператор поштового зв’язку” 3 – 1 класів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;
типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;
типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання передбачені типовим навчальним планом;
критерії кваліфікаційної атестації випускників;
перелік основних обов’язкових засобів навчання;
список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 3-й клас складає 793 години, на 2-й клас – 516 годин, перший класс – 344 години.
У професійно – технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:
для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;
для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;
для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки що не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи” та ін.).
У професійно – технічних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення спеціальних предметів проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на їх вивчення.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 70 „Зв’язок”, розділ «Зв'язок», 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до освітньо-кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, «Загальні положення», вип..1, розд. 2, п. 7 Краматорськ, 2005 р.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях (лабораторіях, навчальних відділеннях поштового зв’язку) та безпосередньо на робочих місцях об’єктів поштового зв’язку.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.
Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній сфері надання послуг.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного класу можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особа, яка опанувала курс професійно – технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо – кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу першого атестаційного рівня, який пройшов навчання за програмами та успішно склав Державні кваліфікаційні іспити, виконав кваліфікаційну пробну роботу, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії «Оператор поштового зв’язку» відповідного класу та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 
професійно – технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

 

1. Професія 4223 “Оператор поштового зв'язку”
2. Кваліфікація 3 клас .
 
3. Кваліфікаційні вимоги.
Повинен знати: Директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці; адміністративно-територіальний поділ України; порядок приписки поштових відправлень до документів; тарифи на послуги зв’язку і тарифи на інші послуги; порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань; порядок ведення виробничої документації; інструкції з виплати пенсій і допомоги; порядок ведення касових операцій підприємствами поштового зв’язку України; “Правила надання послуг поштового зв’язку“; порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань; розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань; контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань; список газетних вузлів України; керівництво по прийому, направленню міжнародних поштових відправлень, правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом; правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну; алфавітний покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування; правила роботи з електронно-обчислювальною технікою; інструкцію про порядок обліку і збереження умовних цінностей; закони України “Про поштовий зв‘язок”, “Про захист прав споживачів”; основи електротехніки; основи галузевої економіки і підприємництва; основи правових знань.
Повинен уміти: Приймати, обробляти, відправляти та видавати внутрішню та міжнародну просту та рекомендовану кореспонденцію, обробляти мішки з письмовою кореспонденцією та періодичними виданнями, виписувати супровідні документи. Здійснювати передплату на періодичні видання, видавати письмову кореспонденцію, адресовану “До запитання”. Оформляти не вручені поштові відправлення. Реалізовувати знаки поштової оплати і т. ін. Контролювати доставку кореспонденції та періодичних видань. Складати сортувальні таблиці і вносить зміни до них. Сортувати і розкладати поштові відправлення та періодичні видання по доставних дільницях та видавати їх листоношам. Класти поштові відправлення та періодичні видання в абонентські скриньки, що розміщені у відділеннях зв’язку. Переадресовувати періодичні видання.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня вступників до професійно – технічного навчального закладу
Повна загальна середня освіта по закінченні навчання. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника:
- діяльність, пов'язана з прийманням, обробкою, перевезенням, доставкою і врученням поштових відправлень, прийманням передплати та доставкою періодичних друкованих видань;
- діяльність, пов'язана з наданням фінансових послуг, в тому числі поштових переказів, виплати пенсій та допомоги, інших послуг поштового зв‘язку. 

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років
7.2. Стать: жіноча, чоловіча
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія Оператор поштового зв’язку  
Кваліфікація 3 клас 
Загальний фонд навчального часу – 793 годин

№ з/п   Навчальні предмети   Кількість годин   Всього З них лабораторно практичні роботи

2. Загальнопрофесійна підготовка 64 
2.1. Інформаційні технології 17 11
2.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 17
2.3. Основи правових знань 17
2.4. Правила дорожнього руху 8
2.5 Резерв часу 20
3. Професійно-теоретична підготовка 277
3.1. Охорона праці 15
3.2 Основи електротехніки 17 1
3.3 Українське ділове мовлення 24 9
3.4 Поштовий зв’язок 128 14
3.5 Обладнання відділень поштового зв’язку 44 8
3.6 Адміністративна географія 17 1
3.7 Професійна етика і психологія 17
4. Професійно – практична підготовка 436
4.1 Виробниче навчання 204
- у навчальній майстерні 120
- в умовах виробництва 84
4.2 Виробнича практика 232
5. Консультації 8
6. Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) 8
7 Загальний обсяг навчального часу (без п. 5) 785 44

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією "Оператор поштового зв'язку ”

1. Кабінети
• Поштового зв’язку*
• Адміністративної географії
• Професійної етики та психології
• Українського ділового мовлення
• Обладнання відділень поштового зв’язку*
• Інформаційних технологій*
• Охорони праці*
• Основ галузевої економіки і підприємництва
• Основ електротехніки
2. Майстерня (лабораторія)
• Навчальне відділення поштового зв’язку*

Примітка: для підприємств, організацій, установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників, навчальний процес може здійснюватись при наявності кабінетів, лабораторій, майстерень позначених *

Останнє оновлення ( Неділя, 21 березня 2010, 14:10 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)