Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт конторський службовець (бухгалтерія)

Стандарт конторський службовець (бухгалтерія)

e-mail Друк

Міністерство освіти і науки України
 Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України

 

від „29”серпня 2007р. № 771

Погоджено

Міністерство праці та соціальної політики України

від „29”серпня 2007р.

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти

ДСПТО 4121. КО.74.00-2007

Професія: конторський службовець (бухгалтерія)

Код: 4121

Кваліфікація: конторський службовець (бухгалтерія)
 

Видання офіційне
Київ
2007

 

 

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії „Конторський службовець (бухгалтерія)” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст. 32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 - вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;
- типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;
- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;
- критерії кваліфікаційної атестації випускників;
- перелік основних обов’язкових засобів навчання;
- список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає 1305 години.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та інші).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск І, розділ І “Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців що є загальними для всіх видів екномічної діяльності”, Краматорськ, 2005), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок конторського службовця (бухгалтерія). Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.7, вип.1, роз. 2, Краматорськ, 2005 р.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях та безпосередньо на робочих місцях.Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалість 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.
Після завершення навчання кожний учень/слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів/слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” можливе за умови отримання учнем/слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі,яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої ківліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
 Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
 (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія 4121 конторський службовець (бухгалтерія)
2. Кваліфікація конторський службовець (бухгалтерія)
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності; практику застосування інструктивних та нормативних документів; організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи трудового законодавства; основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи на комп”ютері.
Повинен уміти. Виконувати роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі організації. Одержувати за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо. Вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність. За дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію. Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку. Приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати нескладну бухгалтерську звітність. Брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації. Готувати на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Брати участь у розробленні заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню. Виконувати поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії. Стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.
4. Загальнопрофесійні вимоги
Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій, усі робітники повинні:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів, і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта (по закінченню навчання) без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника: діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання - не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

Професія: конторський службовець (бухгалтерія)
Кваліфікація: конторський службовець (бухгалтерія)
Загальний фонд навчального часу – 1335 години.

№№ з/п   Навчальні предмети   Кількість годин  Всього 

2. Загальнопрофесійна підготовка 45
2.1 Основи правових знань. 17
2.2 Правила дорожнього руху. 8
2.3 Резерв часу. 20
3. Професійно-теоретична підготовка 365
3.1 Бухгалтерський облік. 115
3.2 Основи економічного аналізу. 48
3.3 Економіка підприємства. 68
3.4 Діловодство та управлінська документація. 34
3.5 Комп”ютеризація облікової інформації. 53
3.6 Інформаційні технології. 17
3.7 Охорона праці. 30
4. Професійно-практична підготовка 887
4.1 Виробниче навчання. 300
4.2 Виробнича практика. 587
5. Консультації 30
6. Державна кваліфікаційна атестація 8
7. Загальний обсяг навчального часу (без п. 5): 1305

Перелік кабінетів і лабораторій для підготовки 
кваліфікованих робітників за професією “Конторський службовець (бухгалтерія)”

1.Кабінети:
Бухгалтерського обліку
Інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій.
Охорони праці
2.Лабораторії:
Бухгалтерського обліку.

Примітка: У разі професійної підготовки робітників з професії “Конторський службовець (бухгалтерія)” на виробництві за індивідуальною формою навчання місцем навчання є робоче місце, оснащене засобами навчання

Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 17:18 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)