Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт оператор комп'ютерного набору

Стандарт оператор комп'ютерного набору

e-mail Друк

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

23 серпня 2006 р. №632

ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці та соціальної політики України

23 серпня 2006р.

Державний стандарт

професійно-технічної освіти
 

ДСПТО 4112. К72040-2006

Професія – Оператор комп’ютерного набору

Код – 4112

Кваліфікація: ІІ, І, категорії
 

Видання офіційне

Київ
2006

 

 

Загальні положення


Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Оператор комп'ютерного набору” ІІ, І категорій розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст..32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
– освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;
– типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;
– типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;
– критерії кваліфікаційної атестації випускників;
– перелік основних обов’язкових засобів навчання;
– список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає на ІІ категорію 791 годин, на І категорію 488 години.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:
для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;
для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;
для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, - 2 роки.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП Випуск 1, Розділ 1 “Професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, Краматорськ, 2005р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005 р.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.
Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів, слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів - слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідної категорії можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідної категорії видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(Підприємства, установи та організації, шо здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору
2. Кваліфікація - ІІ категорія
3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.
Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.
4. Загальнопрофесійні вимоги
- раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
- дотримуватись норм технологічного процесу;
- не допускати браку в роботі;
- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
- використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
- знати інформаційні технології.
5. Вимоги до кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи..
6. Сфера професійного використання випускника:
– обслуговування комп’ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;
– комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;
– обслуговування комп’ютеризованих, інтегрованих і робототехнічних систем.
7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
7.2. Стать: жіноча, чоловіча.
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія – 4112 Оператор комп’ютерного набору
Кваліфікація – ІІ категорія
Загальний фонд навчального часу – 791 годин

№з/п Предмети Кількість годин Всього З них на лабораторно-практичні роботи
1. Загальнопрофесійна підготовка 85
1.1. Основи галузевої економіки і підприємництва 17
1.2. Основи правових знань 17
1.3. Правила дорожнього руху 8
1.4. Інформаційні технології 24 8
1.5. Резерв часу 19
2 Професійно-теоретична підготовка 299 156
2.1. Основи роботи на ПК 38 18
2.2. Машинопис 14 10
2.3. Основи діловодства 17 8
2.4. Основи роботи в Internet 17 10
2.5. Охорона праці 22
2.6. Технології комп'ютерної обробки інформації 191 110
3. Професійно-практична підготовка 400
4.1. Виробниче навчання 162
4.2. Виробнича практика 238
4. Консультації 30
5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) 7
6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 791 164

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією “Оператор комп’ютерного набору”

1. Кабінети:
– Галузевої економіки і підприємництва
– Основ правових знань
– Інформаційних технологій*
– Основ роботи на ПК*
– Діловодства*
– Охорони праці та правил дорожнього руху
2. Лабораторії:
– Технологій комп’ютерної обробки інформації
* – можуть бути сумісними

Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 11:12 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)