Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні матеріали Рекомендації до ДР обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Рекомендації до ДР обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

e-mail Друк

Методичні рекомендації до дипломної роботи.  Містять основні вимоги до написання дипломної роботи з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». Включають перелік тем. Розраховано на учнів та викладачів ПТНЗ вказаної професії. Методичні рекомендації підготовлені на основі типових рекомендацій, щодо виконання дипломних робіт обласного навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти. Автор Алєксєєнко Ольга Іванівна.                

 

ЗМІСТ
1. Мета і завдання дипломної роботи 3
2. Структура дипломної роботи 3
3. Вимоги до написання та оформлення 4
4. Вимоги до графічної частини 5
5. Перелік планів робіт 6
Додатки 25

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

 

Виконання дипломної роботи переслідує наступну мету:
- засвоєння учнями методів розробки та технологічного вирішення поставленого завдання;
- закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду перед випускної виробничої практики на підприємстві;
- перевірку рівня професійної підготовленості учнів до самостійної роботи по спеціальності.
Для досягнення цієї мети учень повинен
продумати і якісно представити собі умови завдання, правильно вибрати або обробити вхідні данні, визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того випускник повинен вміло користуватися технічною літературою, правильно викладати свої думки і грамотно

2. СТРУКТУРА ПИСЬМОВОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

Дипломна робота (надалі Робота) складається з:
- титульного аркушу;
- змісту (плану): містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаної літератури;
- Вступ: розкриває сутність і стан досліджуваної проблеми, підстави і вихідні данні для розробки теми. Формулюється мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети; повинен містити об’єм 1-2 сторінки.
- Основна частина 1 розділ: Містить теоретичні основи з обраної теми посилаючись на нормативні акти: інструкції, накази, положення, які регламентують даний об’єкт. Вказати напрямки вдосконалення з обраної теми. В цій частині роботи учень розкриває теоретичні основи по обраній темі: дає визначення основних понять, організація обліку теми, відображення в обліку на синтетичних та аналітичних рахунках, здійснює економічну характеристику рахунків бухгалтерського обліку теми, документування, розкриває економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку згідно нормативних актів (по «Бухобліку»). Обсяг розділу становить 8-12 сторінок.
Основна частина 2 розділ. Практичне застосування теми:
Практичне застосування теми передбачає: Надання інформаційної довідки про підприємство на , якому здійснюються господарські операції. Заповнення первинних документів з коротким описом послідовності виконання дій по заповненню документів, порядок здійснення перевірки, обробки і підготовка його до зберігання. Перенесення даних первинного документу до облікових регістрів (журналів та відомостей аналітичного обліку), показати хронологічність, систематизацію, групування і узагальнення інформації з первинних документів, підрахунок підсумкових даних в облікових регістрах. Надати коментарі по здійсненим розрахункам. Здійснити записи до Головної книги за відповідними синтетичними рахунками бухгалтерського обліку використовуючи облікові регістри даної теми. Вказати а по можливості відобразити дані розрахунків в формах звітності.
При роботі по «бухгалтерському обліку» всі підрахунки робити в програмі MS Excel та роздрукувати. Обсяг розділу становить 16-20 сторінок.
- висновки: узагальнюється матеріал всієї частини дипломної роботи Зазначається поставлена мета дослідження і висвітлюються отримані результати по кожному питанню. Учень формує свої пропозиції щодо покращення обліку чи удосконаленню використання програм на підприємстві. Обсяг розділу становить 1-2 сторінки.
- список використаної літератури;
- додатки.

3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

Робота повинна бути охайно оформлена, написана українською мовою, машинописним текстом: розмір – 14, полуторний інтервал, шрифт – Times New Roman, на одній стороні стандартного аркушу формату А4 (210х297). Кожен аркуш пронумерований, оформлюється рамкою. Відступи повинні бути такі: зверху, праворуч і знизу – 10 мм, ліворуч – 25 мм.
Першим аркушем розміщують титульну сторінку; другим – завдання на письмову екзаменаційну роботу з оцінкою роботи, з якою робота допущена до захисту; третім – зміст виконаної роботи з назвою розділів, та номери сторінок, далі послідовність виконання згідно змісту. В кінці додатки, список використаної літератури. Заголовки розділів виконувати на окремих аркушах, які розміщуються перед початком відповідного розділу.
Текст роботи повинен бути стилістично правильним і по можливості стислим, без скорочень, без копіювання текстів підручників, посібників та іншої літератури.
Всі документи, що згадуються в роботі повинні бути в оригіналі на стандартних бланка.
Приблизний обсяг дипломної роботи повинен бути – 30–35 сторінок (без урахування аркушів для заголовків).
При використанні довідкових даних в роботі необхідно вказувати джерела із яких вони взяті: точна назва, рік видання, сторінка, номер таблиці. Якщо джерело вказано в списку використаної літератури то в дужках ставлять його порядковий номер, номер таблиці або формули. Наприклад (4, стор.33, табл.3).
Учень до початку державних кваліфікаційних іспитів здає на перевірку письмову екзаменаційну роботу. Викладач виставляє оцінку з короткою її мотивацією.
Виконані учнями роботи зберігаються в училищі, а за 2-3 дні до засідання державної кваліфікаційної комісії видаються учням для підготовки до іспиту. Роботи зберігаються в училищі протягом одного року.

4. ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ.

Графічна частина дипломної роботи по об’єму складає 1 аркуш формату А1 (584х841). Вона складається з частини по «Бухгалтерському обліку». Графічна частина дипломної роботи виконується засобами оргтехніки з використанням стандартів ЄСКД. 
Оцінка за виконання графічної частини окремо не виставляється, а включається в загальну оцінку. Виконання графічної частини є обов’язковим.
Примітка: Вся робота подається в друкованому (кожний аркуш в окремому файлі і скріплене у папку) та електронному вигляді (на диску CD-RW), з вказанням прізвища та групи і напису «Дипломна робота».
   
                    

Останнє оновлення ( Субота, 20 березня 2010, 00:10 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)