Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні матеріали Рекомендації до ДР Телеграфіст; електромонтер СУТЗ

Рекомендації до ДР Телеграфіст; електромонтер СУТЗ

e-mail Друк

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи за професією  «Телеграфіст; електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку». Розраховано на учнів та викладачів профтехучилищ вказаної спеціальності. Перероблена та доповнена згідно специфіки інтегрованої професії. До методичних рекомендацій увійшли перелік тем та основні вимоги до написання дипломної роботи з професії «Телеграфіст; електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку». Підготовлені для учнів з метою підвищення рівня виконання дипломної роботи та її оформлення. Методичні рекомендації підготовлені на типових рекомендаціях щодо виконання дипломних робіт навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти.

Розробили: Неверчак Л.А., викладач «Спецтехнології електромонтерів станційного устаткування телефонного зв’язку», Нежиборець Т.В., викладач «Спецтехнології телеграфістів» вищого професійного училища №9. Розглянуто та ухвалено на засідання методичної комісії з напрямку зв’язок № 2 від 26.09.07 р.

 

ЗМІСТ

1. Мета і завдання дипломної роботи 4
2. Структура дипломної роботи 4
3. Вимоги до написання та оформлення дипломної
роботи 5
4. Вимоги до графічної частини. 6
5. Порядок підготовки, затвердження та виконання завдання дипломної роботи 6
6. Тематика та зміст дипломної роботи 7
7. Зразок виконання дипломної роботи 18
8. Критерії оцінювання дипломної роботи 47
9. Додаток 1. Завдання на дипломну роботу 48
10. Додаток 2. Зразок титульної сторінки 49
11. Додаток 3. Зразок рамки до сторінки 50
12. Література для самопідготовки 51
 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

Виконання письмової екзаменаційної роботи переслідує наступну мету:
- засвоєння учнями методів розробки та технологічного вирішення поставленого завдання;
- закріплення навичок самостійної роботи з технічною літературою при застосуванні отриманих знань та досвіду передвипускної виробничої практики на підприємстві;
- перевірку рівня професійної підготовленості учнів до самостійної роботи по спеціальності.
Для досягнення цієї мети учень повинен продумати і ясно представити собі умови завдання, правильно вибрати або обробити вхідні данні, визначити найбільш раціональну технологію виконання роботи, обґрунтувати її доцільність. Крім того випускник повинен вміло користуватися технічною літературою, правильно викладати свої думки і грамотно виконувати креслення.
 

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

Дипломна робота складається з:
- титульного аркушу;
- змісту (плану): містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків, додатків, списку використаної літератури;
- вступ: розкриває сутність і стан досліджуваної проблеми, підстави і вихідні данні для розробки теми. Формулюється мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети; повинен мати таку структуру;
- Основна частина складається з двох пунктів: І - опис технічних характеристик, функціональних схем станцій, вузлів та обладнання телефонних мереж; ІІ – опис організації роботи телеграфістів (телефоністів ) при наданні послуг телеграфного (телефонного) зв’язку.
- В І частині повинні міститися теоретичні відомості до кожної з станцій, вказаних в завданні, технічні характеристики, функціональні схеми, опис до цих схем.
- В ІІ частині містяться основні положення Правил надання послуг телеграфного (телефонного зв’язку) споживачам, алгоритм приймання та надання послуг за замовленнями, порядок оформлення бланків, квитанцій, зошитів звітностей. Застосовуються тарифікації послуг зв’язку за граничними тарифами. Оформлюються бланки. Описуються впровадження новітніх технологій та заходів для підвищення ефективності роботи телеграфістів (телефоністів);
- Визначаються основні правила техніки безпеки та пожежної безпеки на підприємствах електрозв’язку;
- Список використаної літератури;
- Додатки (за наявності).
- Графічна робота на окремих аркушах формату А1.

3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.

Робота повинна бути охайно оформлена, написана українською мовою, машинописним текстом: розмір – 14, полуторний інтервал, шрифт – TimesNewRoman, на одній стороні стандартного аркушу формату А4 (210х297). Кожен аркуш пронумерований, оформлюється технічною рамкою (додаток 3). 
Першим аркушем розміщують титульну сторінку з оцінкою роботи, з якою робота допущена до захисту, другим – завдання на письмову екзаменаційну роботу, третім – зміст виконаної роботи з назвою розділів, та номери сторінок, далі послідовність виконання згідно змісту. В кінці збірника розміщуються додатки, список використаної літератури. Приблизний обсяг письмової екзаменаційної роботи повинен бути – 20-25 сторінок з кожної підтеми.
Учень за місяць до початку державних кваліфікаційних іспитів здає на перевірку письмову екзаменаційну роботу. Викладач виставляє оцінку з короткою її мотивацією.
Виконані учнями роботи зберігаються в училищі, а за 2-3 дні до засідання державної кваліфікаційної комісії видаються учням для підготовки до іспиту. Роботи зберігаються в училищі протягом одного року.
У вступі необхідно описати для чого необхідний телефонний та телеграфний зв’язок; в якому році і ким був винайдений перший електромагнітний телефон, перший телеграфний апарат. Коли були впроваджені і де - перші АТС, якого типу. Надати інформацію про перспективу телефонного та телеграфного розвитку, про впровадження на мережах зв’язку електронно-цифрових АТС, заміну кабельних ліній зв’язку на оптично-волоконні лінії зв’язку.
Визначити, яка мета стоїть при виконанні даної дипломної роботи, які питання повинні бути розкриті та які висновки очікуються від виконання.

4. ВИМОГИ ДО ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ.

Графічна частина письмової екзаменаційної роботи по об’єму складає 1 аркуш формату А1 (584х841). Вона складається з двох частини. Графічна частина письмової екзаменаційної роботи виконується засобами оргтехніки з використанням стандартів ЄСКД. 
Оцінка за виконання графічної частини окремо не виставляється, а включається в загальну оцінку. Виконання графічної частини є обов’язковим.

5. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1. Теми та завдання на дипломні роботи складають викладачі спецтехнологій у відповідності до навчальної програми.
2. Теми дипломних робіт та завдання відповідають об’єму знань, умінь та навичок, які є передбачені навчальними програмами і кваліфікаційною характеристикою, а також при їх складанні враховуються індивідуальні особливості учнів.
3. Теми та завдання дипломних робіт затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.
4. Учні одночасно із темою отримують і завдання до дипломної роботи (дод.1).
5. Викладачі ознайомлюють учнів з вимогами до оформлення та написання дипломної роботи, а також з термінами виконання роботи.
6. Вимоги до написання дипломних робіт розглянуті та схвалені та засіданні методичної комісії з напрямку зв’язок та затверджені заступником директора з навчально-виробничої роботи.
7. Розгляд питань з приводу дипломної роботи проводяться на консультаціях до написання дипломної роботи згідно розкладу.
9. Виконані дипломні роботи зберігаються у керівників, а за 2-3 дні до захисту видаються учням.
10. Термін зберігання в навчальному закладі виконаних дипломних робіт – 1 рік.

Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 23:34 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)