Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Методичні рекомендації Методика організації стажування майстрів в/н

Методика організації стажування майстрів в/н

e-mail Друк

Методика організації та проведення стажування майстрів виробничого навчання на підприємствах, установах, організаціях. Даний порадник розкриває основні засади стажування майстрів виробничого навчання, послідовність підготовки та проведення стажування, зразки документального супроводу стажування. У даному пораднику використані практичні напрацювання старших майстрів ПТНЗ області. Матеріали упорядковані методистом НМК ПТО Черемісовою Т. М.  Відповідальний за випуск Стаценко О. В. Друкується за рішенням навчально-методичної ради НМК ПТО у Кіровоградській області (протокол №4 від 29 грудня 2009 року).

Зміст

1. Загальні положення стажування 4
2. Мета та основні завдання стажування 4
3. Порядок організації та проведення стажування 5
4. Додатки 8
5. Використана література 36

Загальні положення

1. Стажування є обов'язковою складовою підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 19.10.2009 р. №749 «Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів», від 29.12.2009 р. №1238 «Про внесення змін до наказу МОН від 14.08.2009 р. №749».
2. Стажування майстрів виробничого навчання прово¬диться на промислових і сільськогосподар¬ських підприємствах, будівництвах та інших підприємствах, установах різної форми власності, для яких професійно-технічні навчальні заклади здійснюють підготовку робітничих кадрів, на договірних засадах.
3. Стажування майстрів виробничого навчання здійснюється не рідше одного разу на п’ять років з відривом або без відриву від роботи в навчальному закладі.
4. Термін стажування залежить від складності індивідуальної програми стажування та досвіду практичної роботи майстра виробничого навчання.
5. Контроль за якістю організації і проведення стажування покладається на заступника директора з навчально-виробничої роботи та старшого майстра професійно-технічного навчального закладу.

Мета та основні завдання стажування

Стажування майстрів виробничого навчання проводиться відповідно до вимог ДС ПТО з конкретних робітничих професій з метою підтвердження чи підвищення робітничої кваліфікації (робітничого розряду, класу, категорії), практичного ознайомлення із сучасною технікою та технологією виробництва, виробничим досвідом, оволодіння прийомами і методами праці передовиків виробництва на штатному робочому місці.
Основними завданнями стажування є:
- ознайомлення зі специфікою конкретних умов роботи передового підприємства (будівництва), цеху, ділянки;
- вивчення стану і тенденцій розвитку підприємства з урахуванням вимог науково-технічного прогресу, досвіду впровадження і освоєння нового обладнання, сучасних технологічних процесів;
- надбання умінь і навичок для роботи з новим обладнанням, освоєння сучасних технологічних процесів.

Порядок організації та проведення стажування

1. Підготовчий етап


1.1. Професійно-технічний навчальний заклад розробляє перспективний план стажування майстрів виробничого навчання на 5 років (додаток №1), який обов’язково узгоджується із планом підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання в розрізі професій.
1.2. На основі перспективного плану навчальний заклад розробляє план стажування майстрів виробничого навчання на календарний рік та узгоджує його з підприємствами, на базі яких планується проведення стажування (додаток №2).
1.3. Професійно-технічний навчальний заклад не пізніше місяця до початку стажування укладає договір про надання робочих місць або навчально-виробничих ділянок для проходження стажування майстрів (додаток №3).
1.4. Професійно-технічним навчальним закладом, з урахуванням су¬часних вимог до професії та ДС ПТО, складається програма стажування (додатки №4 - 6)..
Програма розробляється під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи, за участю старшого майстра, голів методичних комісій професійної підготовки, затверджується директором ПТНЗ і погоджуєть¬ся з відповідним підприємством, на базі якого планується проведення стажування.
У програмі конкретно розкриваються завдан¬ня стажування, визначаються види, обсяг і послідов¬ність робіт.
В залежності від мети стажування виділяють декілька видів програм:
- програма стажування з підтвердження чи підвищення робітничої кваліфікації (робітничого розряду, класу, категорії), яка є найбільш поширеною при стажуванні (додаток №6);
- програма стажування з оволодіння навичками роботи із сучасною технікою та технологією виробництва;
- програма стажування для вивчення специфіки умов роботи передового підприємства (будівництва), цеху, ділянки тощо.
1.5. Майстри виробничого навчання до відправлення на стажування ознайомлюються з програмою, на основі неї складають індивідуальний план, в якому фіксуються роботи, що підлягають відпрацюванню на штатному робочому місці (додаток №7).
1.6. Направлення майстрів виробничого навчання на ста¬жування здійснюється відповідно до наказу по навчальному закла¬ду (додаток №8), а прийом — відповідним наказом по підприємству.

2. Етап стажування


2.1. Керівники підприємств, установ на основі договору з навчальним закладом визначають робочі місця для стажистів, призначають керівників стажування з числа досвідчених інженерно-технічних працівників чи висококваліфікованих робітників.
2.2. Майстри виробничого навчання, з моменту розподілу їх на робочі місця або навчально-виробничі ділянки, повинні дотримуватись обов'язків щодо виконання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правил внутрішнього трудового розпоряд¬ку та інших правил і норм, що діють на підприємстві.
2.3. Під час проходження стажування майстри виробничого навчання:
- виконують завдання, передбачені програмою й індивідуальним планом;
- ведуть щоденник проходження стажування (додаток №9);
- оформляють звіт, зміст якого визначається навчальним закладом (додаток №10).
2.4. По завершенню терміну стажування майстри виробничого навчання представляють комісії звіт про проходження стажування, щоденник та здають іспит у формі кваліфікаційної роботи, реферату або іншій формі.
Форма звітності визначається у кожному конкретному випадку комісією, яка назначається керівником підприємства.
2.5. Майстрам виробничого навчання, які успішно про¬йшли стажування, видається довідка про результати стажування з висновком керівництва підприємства (додаток №11).
Якщо підприємство має ліцензію на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації, стажист отримує свідоцтво про підтвердження (підвищення) робітничої кваліфікації.
Стажисти, які пройшли стажування за двома або декількома суміщеними професіями (наприклад: кухар, кондитер), отримують довідку по кожному етапу стажування.

3. Заключний етап

3.1. Після проходження стажування майстри виробничого навчання зобов’язані:
- подати керівнику навчального закладу звіт про стажування та щоденник;
- подати довідку, яку в подальшому майстер виробничого навчання представляє на очному етапі курсів підвищення кваліфікації;
- прозвітувати перед майстрами виробничого навчання на нараді або на засіданні методичної комісії педагогічних працівників даної професії про результати стажування;
- ознайомити майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки навчального закладу із прийомами роботи передовиків виробництва, новим обладнання, інструментами, матеріалами, сучасними технологічними процесами, використовуючи елементи демонстрації, практичного показу (форма ознайомлення визначається навчальним закладом (наприклад: школа передового виробничого досвіду, семінар-практикум);
- впроваджувати в навчальний процес передовий виробничий досвід та методи праці.

Останнє оновлення ( Субота, 13 березня 2010, 11:20 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)