Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Методичні рекомендації Методичні рекомендації Сучасний урок

Методичні рекомендації Сучасний урок

e-mail Друк

Методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам ПТНЗ "Сучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного робітника". Підготовлено методистами НМК ПТО Кіровоградської області спеціалістами вищої категорії Черемісовою Т.М. та Чернієм Л.О.   
       

 

Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в Кіровоградській областіСучасний урок професійної підготовки-шлях до формування конкурентноспроможного робітника
(на допомогу педпрацівникам ПТНЗ)Кіровоград


Підготовлено методистами ОНМК ПТО спеціалістами вищої категорії Черемісовою Т.М. та Чернієм Л.О.Зміст


Ідеальна абстрактна модель особистості викладача (майстра в/н) 3
Основні навчально-методичні документи майстра виробничого навчання з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ. 5
Основні навчально-методичні документи викладача з планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ. 8
Основи дидактики професійно-практичної підготовки. 11
Шляхи організації і реалізації навчально-пізнавальної діяльності на уроках професійно-теоретичної підготовки 15
Дидактичні вимоги до структури уроку 17
Емпіричні правила оцінювання навчальних досягнень учнів. 17
Вимоги до сучасного уроку. 18
Технологічна модель сучасного уроку виробничого навчання. 19
Критерії оцінки сучасного уроку виробничого навчання. 21
Технологічна модель сучасного уроку теоретичного навчання. 23
Критерії оцінки сучасного уроку теоретичного навчання 26
Схема плану уроку теоретичного навчання 30
Схема плану уроку виробничого навчання 31
Зразки визначення мети 32
Індивідуальна картка аналізу виконання 33
Варіант алгоритму самоаналізу уроку 34
Список рекомендованої літератури. 36

ІДЕАЛЬНА АБСТРАКТНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА (МАЙСТРА В/Н).

Узагальнені найістотніші якості необхідні для професійної діяльності.

СПРЯМОВАНІСТЬ – духовні і соціальні потреби особистості проявляються в поглядах, мотивах поведінки, установках, інтересах, сподіваннях, ідеалах.

ПРОФЕСІЙНІ ПОТРЕБИ:
- у спілкуванні з учнями, батьками;
- в опануванні (в поглибленні, розширенні) педзнань, навичок, умінь (одночасно з психологічними);
- у постійному наповненні своїх спеціальних наукових знань;
- у професійному самовихованні (самореалізації);
- в естетичному оформленні життя учнівського колективу.

МОТИВИ УЧАСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:
- бажання принести користь училищу, вихованцям, батькам;
- високий професійний ідеал;
- прагнення вирізнитись серед інших.

ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ:
- пізнавальна, науково-методична;
- індивідуальна та групова, навчально-виховна;
- суспільно-просвітницька;
- трудова підприємницька;
- дослідницька, природоохоронна (екологічна);
- конструкторсько-технологічна у сфері навчальної діяльності;
- спортивна;
- робота у формальних і неформальних групах, спілкування у позаурочний час.

ЗНАННЯ:
- того навчального предмету (за Держстандартом) який викладає;
- напрямків інноваційних процесів, що зараз проходять в освіті;
- сучасності виховання, засобів, методів розвивального виховання;
- сутності розвивального навчання, особливостей змісту регіонального компоненту в навчанні;
- психологічних основ навчання і виховання;
- анатомічних, фізіологічних, вікових і психічних особливостей учнів, знання основ суспільної та особистої гігієни;
- методів визначення рівня виховання учнів, сформованості їх умінь та навичок;
- змісту, форм і методів роботи класного керівника (куратора);
- змісту, форм і методів роботи з батьками, спонсорами;
- самоврядування;
- планування педпроцесу.

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ВМІННЯ:
- педагогічної діагностики і цілеспрямованості;
- розв`язання педзавдань на рівні планування навчально-виховного процесу;
- практичної роботи щодо втілення заплановано в життя;
- аналізу виконаної педагогічної роботи, постановки нових цілей.

ЗАГАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ НАВИЧКИ:
- виразного мовлення;
- грамотного і гарного письма;
- спілкування;
- доцільних рухів, міміки, жестів;
- демонстрації;
- розподілу уваги;
- орієнтації в часі;
- робота з книгою, бібліографією;
- використання ТЗН, педагогічної графіки.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РИСИ:
- організація;
- педспостережливість;
- оперативна і довготривала педагогічна пам`ять;
- кмітливість;
- гнучкість, ясність, логічність, самостійність суджень;
- педагогічна допитливість;
- здатність аналізувати педагогічні ситуації;
- розвиненість мовлення.
 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ПТНЗ.

1. Кваліфікаційна характеристика випускника (освітньо-кваліфікаційна характеристика) – зображає основу галузевого компоненту сутності професій та конкретизована з урахуванням зауважень і пропози-цій фахівців підприємства-замовника у відповідності із специфікою конкретного виробництва.
Кваліфікаційна характеристика відповідає вимогам довідника кваліфікаційних характеристик професій випуск № ... розділ ... “Професії... “ (наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 16 лютого 1998 року № 24).

2. Пояснювальна записка з професійно-практичної підготовки містить:
• цілі і завдання виробничого навчання та виробничої практики;
• розподіл бюджетного часу;
• бази виробничого навчання та виробничої практики;
• організацію виробничого навчання та виробничої практики;
• контроль знань, умінь, навичок.

3. Тематичний план з професійно-практичної підготовки – складається у відповідності до робочої навчальної програми, містить найменування тем та відомості про обсяги навчального часу на їх вивчення.

4. Навчальна програма з виробничого навчання – це документ, що визначає зміст тем професійних знань, умінь, навичок, способи і методи їх формування, вимоги до знань і умінь з кожної теми. Вимоги до знань і умінь по-винні бути сформульовані таким чином, щоб після закінчення вивчення теми можна було перевірити ступінь засвоєння учнями знань та набутих умінь, навичок за 12-бальною системою. Робоча навчальна програма розробляється на основі типової з урахуванням змін у відповідній галузі виробництва та сфери послуг.

5. Навчальна програма з виробничої практики – це документ, що визначає способи та методи практичного закріплення знань та умінь, навичок, одержаних в процесі теоретичного та виробничого навчання з професії.
(Детальна програма виробничої практики оформляється у відповідності до Методичних рекомендацій НМК ПТО “Загально-методичні підходи до організації виробничої практики учнів ПТНЗ” 2002 р.)

Примітка: Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки включає пояснювальну записку, тематичний план та зміст програми. Цей документ розглядається відповідною методичною комісією, узгоджується із замовником робітничих кадрів і затверджується директором навчального закладу.

6. Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає роботи, які виконують учні з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачено програмою виробничого навчання.
Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на півріччя майстром виробничого навчання під керівництвом старшого майстра.
Переліки обговорюються методичними комісіями та затверджуються заступником директора з НВР навчального закладу.
Для всіх навчально-виробничих робіт, що внесені в перелік, повинна бути розроблена технічна документація, креслення та технічні умови відповідно до діючих державних стандартів, інструкційні, технологічні, інструктивно-технологічні картки.
При проведенні уроків виробничого навчання безпосередньо на виробництві, у переліку робіт зазначається загальна характеристика робочих місць, або найменування робіт, які учні повинні виконувати з кожної теми чи розділу програми.

7. План виробничого навчання групи (місячний) – визначає конкретний зміст навчально-виробничих завдань для групи учнів, послідовність та організацію їх виконання. 
 План виробничого навчання складається на місяць на основі робочого навчального плану, робочої програми виробничого навчання і переліку навчально-виробничих робіт для даної групи (при навчанні в майстернях і для періоду навчання на виробництві чи в сфері послуг).
За відсутності умов для фронтального навчання учнів окремим видам робіт, окрім плану, складаються графіки переміщення учнів на робочих місцях.
У графіку переміщення вказуються прізвища учнів, теми програми, на-зви робочих місць, дільниць чи найменування роботи на кожному робочому місці.

8. План уроку виробничого навчання складається майстром виробничого навчання відповідно до навчальної програми на кожний день занять з виробничого навчання в майстернях училища або на виробництві. 
План уроку є робочим документом майстра виробничого навчання.
 Під час виробничої практики учнів майстер виробничого навчання розробляє план роботи на день.
 У дні, коли закріплена група проходить теоретичні заняття, майстри виробничого навчання працюють за індивідуальними планами роботи на день, які погоджуються зі старшим майстром.

9. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (типові, робочі) - зображають єдині вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів, ви-ступають конкретними нормами, що регулюють виставлення балів з різних навчальних предметів та виробничого навчання (“Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професійної підготовки у системі професійно-технічної освіти” наказ № 459 від 14.06.01. Міністерства освіти і науки).
Робочі критерії оцінювання розробляються на основі “Типових” з кожного розділу професійно-практичної підготовки, навчальної теми та кожної навчально-виробничої роботи.

10. Паспорт комплексно-методичного забезпечення професії (професійно-практичної підготовки) документ, що забезпечує оптимальну систему навчально-методичної документації та формування необхідного набору засобів навчання і контролю.

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОКУМЕНТИ ВИКЛАДАЧА

З ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ В ПТНЗ.


 Примітка. Робоча навчальна програма з предмета включає пояснювальну записку, тематичний план та зміст програми. Цей документ розглядається відповідною методичною комісією, узгоджується із замовником робітничих кадрів і затверджується директором навчального закладу.

5. Поурочно-тематичний план з предмета складається викладачем у відповідності до навчальної програми, розглядається на засіданні відповідної методичної комісії, затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи і є документом багаторазового використання.

6. План уроку складається викладачем у відповідності до навчальної програми та поурочно-тематичного плану. За умови проведення уроків у паралельних групах, викладач може скласти один план уроку, але слід враховувати особливості проведення уроку в тій чи іншій групі.
 План уроку є особистим документом викладача, складається в довільній формі і має на меті забезпечити викладачу найбільш ефективне проведення уроку.

7. План проведення лабораторно-практичних робіт (занять) має свої особливості. У цьому плані потрібно вказати короткий зміст проведення занять, порядок організації та виконання роботи. З метою забезпечення правильної організації лабораторно-практичних занять, для кожної ланки викладачем розробляються інструктивно-технологічні картки, де вказується мета, зміст та послідовність виконання учнями завдань, перелік інструментів, обладнання, матеріалів, технічні умови, правила безпеки праці під час виконання завдань. Інструктивно-технологічні картки розробляються в тій послідовності, в якій учням належить виконувати роботу. 

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (типові, робочі) - відображають єдині вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів, ви-ступають конкретними нормами, що регулюють виставлення балів з різних навчальних предметів та виробничого навчання (“Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з професійної підготовки у системі професійно-технічної освіти” наказ № 459 від 14.06.01. Міністерства освіти і науки).
 Робочі критерії оцінювання розробляються на основі “Типових” з кожного предмета та навчальної теми програми.

9. Паспорт комплексно-методичного забезпечення предмета документ, що забезпечує оптимальну систему навчально-методичної документації та формування набору засобів навчання і контролю.

Останнє оновлення ( Середа, 17 березня 2010, 08:34 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)