Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні матеріали Матеріали для самостійної роботи Основи економічних теорій

Матеріали для самостійної роботи Основи економічних теорій

e-mail Друк

основи економічних теорій

Основи економічних теорій (матеріали для самостійної роботи). Методичні рекомендації призначені для учнів другого курсу навчання за спеціальністю 5.090704 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв. Укладач: Айшпурс Надія Валеріївна, викладач спеціаліст вищої категорії вищого професійного училища №9 м. Кіровоград.       

Метою запропонованого матеріалу є надання допомоги для організації самостійної роботи учнів з предмету “Основи економічних теорій”. Спочатку вказується номер, назва теми, теми уроків, потім що учні повинні знати, вміти, про що мати уявлення після вивчення теми та матеріал, що відводиться на самостійне вивчення. У відповідності до навчальної програми висвітлюється матеріал тем, що відведені на самостійне вивчення. У кінці кожної теми подаються основні економічні поняття і категорії та запитання для перевірки засвоєння знань, які охоплюють весь матеріал теми.

Методичні рекомендації для організації самостійної роботи учнів
з предмету “Основи економічних теорій”

ЗМІСТ

1. Мета методичних вказівок 2
2. Тема № 1. Економічна теорія як наука. 3
3. Тема № 2. Суспільне виробництво і основні чинники економічного розвитку. 5
4. Тема № 3. Закони, структура і механізм функціонування ринкової економіки. 26
5. Тема № 4. Підприємство в системі ринкових відносин. Економіка домогосподарства. 55
6. Тема № 5. Закономірності функціонування національної економіки. 69
7. Тема № 6. Світова економіка. 88
8. Список використаної літератури 111

Тема № 1. Економічна теорія як наука.

Виникнення і розвиток економічної теорії. Етапи розвитку економічної теорії. Предмет та функції економічної теорії. Методи пізнання економічних процесів. Економічні закони та категорії. Складові економічної теорії.
Учні повинні знати:
- сутність і походження понять “економіка”, економічна теорія, як виникла і розвивалася економічна наука; сучасні економічні теорії Заходу; предмет економічної теорії; економічні закони і категорії.
Учні повинні вміти:
- застосовувати методи економічного аналізу.
Учні повинні мати уявлення:
- місце економічної теорії у пізнанні соціально-економічних процесів; тлумачення предмета економічної теорії різними школами; складові економічної теорії: мікроекономіка, макроекономіка, мегаекономіка.
На самостійне вивчення відведені теми:
- Методи пізнання економічних процесів.
- Економічні закони та категорії.

Економічні категорії та закони.
Економічні категорії - це логічні поняття, які виражають суттєві сторони економічних явищ і процесів. Кожна категорія відбиває окремі сторони економічних відносин, що в сукупності характеризують сутність економічних явищ і процесів (товар, гроші, прибуток, вартість, ціна...). Економічні категорії більш рухливі, ніж економічні закони, але економічні закони знаходяться на більш високому рівні пізнання економічних явищ і процесів. Кожен закон наче групує навколо себе певну кількість (в залежності від складності закону) економічних категорій.
Економічні закони - стійкі, істотні причинно - наслідкові зв’язки і взаємозалежності між явищами і процесами економічного життя Вони, як і закони природи, мають об'єктивний характер, тобто не залежать від волі людей. Більш того, економічні закони, як і закони природи, визначають свідомість, волю, вчинки й дії членів суспільства. Проте економічні закони істотно відрізняються від законів природи, бо виникають, розвиваються і функціонують лише у процесі економічної діяльності людей. На відміну від законів природи, економічні закони діють не вічно, діють на базі певних економічних умов і перестають діяти, коли ці умови зникають.
Існує чотири типи економічних законів. Перший тип - загальні економічні закони - закони, властиві усім суспільним способам виробництва (закон зростання продуктивності праці, закон економії робочого часу тощо). Другий тип - закони, що діють у декількох суспільних способах виробництва (закон попиту і пропозиції). До третього типу належать специфічні економічні закони - закони, що діють лише в межах одного способу виробництва (основний економічний закон способу виробництва). Четвертий тип економічних законів - це закони, які діють лише на одній із стадій суспільного способу виробництва (закон концентрації капіталу).
В сучасній економічній теорії вживаються такі поняття, як “закон”, “принципи”, “модель”. Ці терміни означають узагальнення, або констатацію закономірностей в економічній поведінці людей та суспільства. Термін “економічний закон” передбачає вищий ступінь точності цих закономірностей.

Методи пізнання економічних процесів.
Термін “метод” походить від грецького слова “methodos”, яке буквально означає шлях до пізнання, вчення, теорії. Стосовно економічної теорії метод — це шлях пізнання системи економічних відносин, у їх взаємодії із розвитком продуктивних сил, шлях мисленого відтворення цієї взаємодії. На відміну від природничих наук, економічна наука не може використовувати при аналізі економічних явищ мікроскоп чи хімічні реактиви. їх має замінити сила абстракції.
Метод абстракції полягає у відверненні від поверхових, несуттєвих, другорядних і випадкових сторін - економічного явища з метою розкриття його внутрішніх, суттєвих, стійких і загальних зв'язків.
Абстрактне мислення пов’язане із застосуванням методу аналізу синтезу. Аналіз полягає у мисленому поділі досліджуваного об’єкта на складові частини і є методом отримання нових знань. Мета аналізу – пізнання частин як елементів складного цілого. Однак аналіз складових залишає нерозкритим об’єкт як єдність, як ціле. Через це метод синтезу доповнює аналіз, адже він означає уявне відновлення цілого з його складових. Синтез – це процес поєднання різних елементів, складових економічних явищ і процесів у єдине ціле.
Економічна наука також використовує такі загальнонаукові методи, як поєднання якісного і кількісного аналізу та визначення на цій основі математичної формули економічного явища. Цим методом зараз користуються багато економічних шкіл у різних країнах світу. Справа у тому, що кількісна характеристика є невід'ємною частиною будь-якого економічного дослідження. Уільям Петті писав, що викласти економічні думки можна не тільки словесно, але й мовою чисел. За допомогою математики, графіки та статистики сучасна економічна теорія здійснює макроекономічний та мікроекономічний аналіз явищ і процесів економічного життя, здійснює їх моделювання та прогнозування.
Як і інші науки, економічна теорія використовує емпіричний метод (від грецького “empirra” - досвід), який ґрунтується на фактах реальної дійсності.
Цей метод доповнюється методом індукції, - тобто виведення економічних закономірностей і тенденцій із фактів реального життя на основі сходження від одиничного до загального, методом дедукції (аналіз від загального до одиничного) та наукові абстракції. Використовуючи метод наукової абстракції, вчені намагаються визнати зміст і певний порядок у хаотичному наборі фактів.
Певну роль серед методів пізнання економічних процесів виконує експеримент, в якому особливе місце займають економічні реформи. Економічний експеримент дає можливість перевірити ефективність запровадження певних форм господарювання та управління спочатку на мікрорівні, а потім - і на макрорівні.
Основні поняття і категорії: економіка, виробництво, розподіл, обмін, споживання, потреби, ресурси, економічний закон, економічна категорія, наукова абстракція, аналіз, синтез, індукція, дедукція, економічний експеримент, економічна модель, макроекноміка, мікроекономіка.

Питання для самоперевірки:
1. Визначити хто ввів в обіг термін економіка, що він означає.
2. Визначити основні етапи розвитку економічної науки. Охарактеризувати такі економічні школи: меркантилізм, монетаризм, фізіократи, класична економічна школа, марксизм.
3. Визначити що таке “невидима рука”? Хто ввів цей термін в обіг?
4. Обґрунтувати чому виникали імперії.
5. Обґрунтувати чи завжди наявність багатих природних ресурсів гарантувала високий рівень розвитку країни?
6. Наведіть визначення предмету економічної теорії та обґрунтуйте важливість економічних знань у житті людини.
7. Визначити що входить до системи економічних відносин?
8. Визначити які відносини відбивають соціально – економічні відносини?
9. Визначити які відносини відбивають організаційно – економічні відносини?
10. Визначити які відносини відбивають техніко – економічні відносини?
11. Охарактеризувати основні функції економічної теорії.
12. Охарактеризувати основні методи пізнання економічних процесів.
13. Визначити сутність економічної категорії.
14. Визначити сутність економічного закону.
 15. Визначити сутність мікроекономіки, макроекономіки та мегаекономіки. Що вони вивчають як складові економічної теорії?

Останнє оновлення ( Неділя, 21 березня 2010, 20:25 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)