Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Cтандарт касир (в банку) 2006 код 4212

Cтандарт касир (в банку) 2006 код 4212

e-mail Друк

Державний стандарт професійно-технічної освіти касир (в банку)  2006 рік код:4212                                                                                                                     
 
   
               Державний стандарт
професійно-технічної освіти
 
 
ДСПТО 4212.J65025–2006
 
 
 
 
 
Професія – Касир ( в банку )
 
Код – 4212
 
Кваліфікація –Касир ( в банку )
 
 
 
 
Видання офіційне
Київ
2006

Загальні положення
 
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії „Касир (в банку)” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють або забезпечують підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;
типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;
типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;
критерії кваліфікаційної атестації випускників;
перелік основних обов’язкових засобів навчання;
список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної первинної підготовки складає 1305 годин.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 71„Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення”, видання друге, доповнене та перепрацьоване, Краматорськ, 2006 р.) досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п. 7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005р.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних лабораторіях та безпосередньо на робочих місцях.
Професійно-технічний навчальний заклад, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно з діючою нормативною базою.
Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.


Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють
підготовку кваліфікованих робітників)1.       Професія   –  4212 Касир (в банку)
(код, назва професії)
2.       Кваліфікація – касир (в банку)
3.       Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: нормативно-методичні матеріали щодо ведення касових операцій; форми касових і банківських документів; правила приймання, видачі, обліку і зберігання грошових сум і цінних паперів; порядок оформлення прибуткових і видаткових документів; ліміти залишків готівки в касі, правила забезпечення їх зберігання; порядок складання касової звітності; перелік інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; державну мову; основи психології праці; правила експлуатації комп’ютерної, обчислювальної та організаційної техніки; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
Повинен уміти: виконуватиоперації з приймання, визначення справжності та платіжності, перерахування, обліку, сортування, зберігання, видачі готівки та інших цінностей згідно з нормативно-методичними документами. Сортувати грошові білети і монети за номіналами, а також на придатні та непридатні для обігу, виявляти фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети й монети. Формувати, упаковувати, оформляти грошові білети й монети згідно з інструкцією про емісійно-касову роботу. Обмінювати пошкоджені грошові білети й монети. Складати касову звітність. Зберігати інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Додержуватися правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

4.       Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
додержуватись норм технологічного процесу;
не допускати браку в роботі;
знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
знати інформаційні технології.

5.        Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти 
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.       Сфера професійного використання випускника: грошове посередництво фінансових установ та організацій (крім комерційних та центральних банків) пов’язане з отриманням та перерозподілом фінансових коштів у формі депозитів, крім тих, які передбачені для страхування та пенсійного забезпечення – послуги, пов’язані з відправленням та сплатою грошових переказів та діяльність поштових систем в ощадних касах.


7.        Специфічні вимоги
            Вік:  після закінчення терміну навчання – не менше 18 років
             Стать:чоловіча, жіноча
             Медичні обмеження


Типовий навчальний план
підготовки кваліфікованих робітників
Професія – 4212 Касир ( в банку)
(код, назва професії)
Кваліфікація – касир ( в банку)

Загальний фонд навчального часу – 1305 годин

з/п
Предмети
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1
Загальнопрофесійна підготовка
74

1.1
Основи правових знань
17

1.2
Інформаційні технології
17
11
1.3
Правила дорожнього руху
8

1.4
Основи галузевої економіки та підприємництва
17

1.5
Резерв часу
15

2.
Професійно-теоретична підготовка
454

2.1
Технологія касових операцій
248
36
2.2
Основи бухгалтерського обліку
82
6
2.3
Комп’ютеризація облікової інформації
80
46
2.4
Охорона праці
10

2.5
Професійна етика та психологія спілкування
34
10
3.
Професійно-практична підготовка
770

3.1
Виробниче навчання в лабораторіях
450

3.2
Виробнича практика
320

4.
Консультації
20

5.
Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)
7

6.
Загальний обсяг навчального часу (без п.4)
1305
109
Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією “Касир ( в банку )”
Кабінети:
—  технології банківських операцій
— бухгалтерського обліку
—  охорони праці
— професійної етики
Лабораторії:
— комп’ютерних технологій - 2 комп.


Типова навчальна програма з предмета
"Основи правових знань"

з/п
Тема
Кількість годин
 
Всього
З них лабораторно-практичні
роботи
1.
Законодавство України про банківську систему
3

2.
Юридична відповідальність
4

3.
Дисциплінарна відповідальність
4

4.
Матеріальна відповідальність
4
2
5.
Закони, постанови та положення, що регламентують діяльність касира
2

 
Всього годин:
17
2
 
Тема 1. Законодавство України про банківську систему
Нормативно-правова база діяльності банків в Україні. Закон України «Про банки і банківську діяльність». Закон України «Про Національний банк України». Статут банку.

Тема 2. Юридична відповідальність
Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Завдання і основні функції юридичної відповідальності. Правопорушення. Притягнення до юридичної відповідальності. Дії, після яких наступає адміністративна та кримінальна відповідальність касира.

Тема 3. Дисциплінарна відповідальність
Трудова дисципліна. Правила внутрішнього розпорядку. Поняття дисциплінарної відповідальності. Суб’єкт та об’єкт дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарний проступок. Загальна дисциплінарна відповідальність. Порядок накладання дисциплінарних стягнення.

Тема 4. Матеріальна відповідальність
Договір про матеріальну відповідальність. Види матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству установи або організації. Відшкодування матеріальних збитків. Матеріальна відповідальність підприємства, установи або організації перед працівником.

Лабораторно-практична робота:
1. Складання договору про матеріальну відповідальність.
 
Тема 5. Закони, постанови та положення, що регламентують діяльність касира
Закони, постанови та положення, що регламентують діяльність касира. Функціональні обов’язки касира та відповідальність за їх виконання. Відповідальність за збереження службової таємниці або інформації, яка носить конфіденційний характер.


Типова навчальна програма з предмета
“Інформаційні технології”
 
з/п
 
 
Тема
 
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
6
4
2.
Системи управління на основі комп’ютерних технологій
6
4
3.
Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці касирів (в банку)
5
3
 
Всього годин:
17
11
 
Тема 1. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва
Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням, роботехнічним комплексом. Принцип будови. Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Вимоги техніки безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні.
2.       Знайомство з структурою автоматизованого керування технологічними процесами на виробництві.
3.       Знайомство з будовою, характеристиками, принципами роботи пристроїв для автоматичного керування.
4.       Складання спрощених алгоритмів управління роботою верстата.
 
Тема 2. Системи управління на основі комп’ютерних технологій
Поняття про мікропроцесори, контролери та логічні елементи. Елементна база сучасних комп’ютерів. Основний алгоритм роботи мікропроцесора. Пристрої зв’язку з об’єктами управління та їх класифікація з визначення та принципу дії. Пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування. Виконавчі механізми. Поняття про пристрої перетворення інформації (цифрово-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі). Види управління. Ієрархічні системи управління виробництвом.
Лабораторно-практичні роботи:
5.       Знайомство з системою команд мікропроцесорів та їх видами.
6.       Складання спрощеного алгоритму роботи комп’ютера під час виконання банківських розрахунків.
7.       Складання схеми потоку інформації у системах автоматичного керування.
8.       Створення ієрархічної системи управління.
 
Тема 3. Використання новітніх інформаційних технологій при підготовці касирів (в банку)
Ознайомлення з новими інформаційними технологіями при підготовці касирів (в банку). Принципи роботи. Використання прикладного та програмного забезпечення загального призначення в професійній діяльності касира.
Лабораторно-практичні роботи:
9.       Використання Інтернету, комп’ютерних програм. Знайомство з елементами дистанційної освіти та з інформаційно-освітнім середовищем.
10.    Використання прикладного програмного забезпечення загального призначення (засоби Microsoft Office, 2000) у роботі касира.
11.    Використання спеціального прикладного програмного забезпечення (MS Query, інформаційна технологія OLE, MS FoxPro, Paradox ) у професійній діяльності касира.


Типова навчальна програма з предмета
“Правила дорожнього руху”
 
з/п
 
Тема
Кількість
годин
 
Всього
 
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Загальні положення, терміни та визначення
1
 
2.
Обов'язки та права пішоходів і пасажирів
1
 
3.
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин
1
 
4.
Регулювання дорожнього руху
1
 
5.
Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів
1

6.
Особливі умови руху
1

7.
Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод
1

8.
Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
1


Всього годин:
8

 
 
Тема 1. Загальні положення, терміни та визначення
Загальні положення, терміни та визначення Закону України "Про дорожній рух". Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників. Закон України "Про дорожній рух", порядок вивчення різними групами населення правил дорожнього руху. Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення. Загальна структура і основні вимоги правил дорожнього руху. Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам правил дорожнього руху. Терміни та визначення, що містять правила дорожнього руху.

Тема 2. Обов'язки та права пішоходів і пасажирів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах. Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо. Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом. Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди. Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту. Правила посадки і висадки. Правила і обов'язки пасажирів при користуванні транспортними засобами. Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді.
 
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин, забороняється. Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки. Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука, зігнута перед грудьми; права рука, витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника. Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5. Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів. Взаємна увага - умова безпеки руху. Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів. Швидкість руху, дистанція та інтервал. Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на довжину шляху гальмування. Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда. Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах. Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. Рух автомагістралями і автобанами. Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод
Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Надання першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспорту.
 
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.


 
Типова навчальна програма з предмета
“Основи галузевої економіки та підприємництва”
 
з/п

Тема
Кількість
годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Загальноекономічна і галузева структура
1

2.
Міжнародний розподіл праці і форми зовнішньоекономічної діяльності
2

3.
Товарне виробництво
3

4.
Виробничий потенціал промисловості
1

5.
Концентрація виробництва і розмір підприємств у промисловості
2

6.
Спеціалізація і кооперування в промисловості
2

7.
Кредитно-банківська система
2

8.
Малий бізнес у розвитку ринкових структур
2

9.
Міжнародна валютна система
2


Всього годин:

17

 


Тема 1. Загальноекономічна і галузева структура
Розвиток продуктивних сил як головний фактор суспільного розподілу праці та формування галузей. Промисловість, її місце в розвитку економіки і структурі суспільного виробництва. Економічна класифікація галузей. Міжгалузеві комплекси: їх роль у розвитку економіки країни.

Тема 2. Міжнародний розподіл праці і форми зовнішньоекономічної діяльності
Інтернаціоналізація виробництва. Форми зовнішньоекономічних зв’язків. Використання інформаційних систем. Комп’ютеризація виробничих і невиробничих сфер. Формування інноваційно-інформаційної економіки.

Тема 3. Товарне виробництво
Значення раціонального розміщення виробництва. Гроші, їх виникнення, сутність і функції. Закон грошового обігу. Роль банків у створенні грошей.

Тема 4. Виробничий потенціал промисловості
Трудові ресурси. Основні фонди промисловості. Інвестиції: внутрішні і зовнішні. Поняття і класифікація сировини і паливно-енергетичних ресурсів. Сільськогосподарська сировинна база. Раціональне використання матеріальних ресурсів.
 
Тема 5. Концентрація виробництва і розмір підприємств промисловості
Сутність, форми і показники концентрації виробництва. Економічна ефективність концентрації виробництва в промисловості. Планування концентрації виробництва і визначення оптимальних розмірів підприємств. Концентрація виробництва і монополізм. Монополія і конкуренція.

Тема 6. Спеціалізація і кооперування в промисловості
Спеціалізація промисловості, її напрями, форми і показники. Сутність кооперування, його форми і основні показники. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування у промисловості, методика її визначення. Кооперація в умовах ринку.

Тема 7. Кредитно-банківська система
Кредит і банки. Сутність, структура, операції в умовах ринку. Діяльність Національного банку України та комерційних банків. Ринок цінних паперів. Фондова біржа. Інфляція як макроекономічне явище. Основні законодавчі документи, регулюючі функціонування кредитно-банківської системи в Україні.
 
Тема 8. Малий бізнес у розвитку ринкових структур
Мікроекономічні фактори росту підприємницьких структур. Показники результативної роботи малих підприємств на галузевих ринках. Структура ринку і різноманітність продуктів. Статичні моделі ціноутворення. Динамічна модель ціноутворення.

Тема 9. Міжнародна валютна система
Валютний курс. Валютний ринок, валютна політика. Міжнародний валютний фонд. Валютний курс та конвертованість валюти. Основні тенденції розвитку міжнародного кредиту.


Типова навчальна програма з предмета
“Технологія касових операцій”
 
з/п
Тема
Кількість годин
Всього
з них на лабораторно-
практичні
роботи
1.
Банківська справа. Історія розвитку банків. Банківська система
10

2.
Організація касових операцій в установах банків
56
8
3.
Права вкладників та види вкладів
10

4.
Операції за вкладами
30
8
5.
Безготівкові розрахунки
10
2
6.
Перекази вкладів
10
2
7.
Випуск банківських платіжних карток та їх обслуговування
20
4
8.
Розрахункові чеки банків
6

9.
Операції з цінними паперами банку
10

10.
Операції з лотерейними білетами
4

11.
Кредитування населення
14
2
12.
Приймання установами банку платежів готівкою від фізичних осіб
12
2
13.
Обслуговування установами банків юридичних осіб
14
2
14.
Валютні операції
16
4
15.
Нетрадиційні банківські операції та послуги
4

16.
Первинний облік і підсумкові операції за день
12
2
17.
Загальна характеристика технічних засобів обчислень і автоматизація банківських продуктів
10


Всього годин:
 =SUM(ABOVE) 248
36


Тема1. Банківська справа. Історія розвитку. Банківська система
Сутність і значення банківської справи. Історія розвитку банків. Основні принципи діяльності комерційних банків. Закон “Про банки і банківську діяльність”. Закон України “Про Національний банк України”.Сучасна банківська система. Характеристика дворівневої банківської системи. Види банків, їх операції та функції. Розподіл банків за функціями, за характером діяльності, за формою власності, за національною належністю. Банківські ресурси. Реєстрація та ліцензування банківської діяльності. Організаційна структура та управління комерційними банками.

Тема 2. Організація касових операцій в установах банків
Загальні положення організації касової роботи в установах банків згідно з вимогами інструкції про касові операції в установах банків України. Порядок здійснення операцій у приходних касах.
Порядок здійснення операцій у вечірніх касах:
а)     порядок приймання вечірніми касами готівки від підприємств, установ, організацій і населення;
б)     приймання вечірніми касами сумок, мішків з готівкою та іншими цінностями від інкасаторів.
Порядок роботи каси перерахування.
Порядок виконання операцій видатковими касами.
Порядок видачі чекових книжок.
Обробка, формування і пакування грошових банкнот, монет і валютних цінностей.
Загальні правила визначення ознак справжності та платіжності банкнот, монет і валютних цінностей.
Підкріплення установ банків грошима (готівкою) та вивезення їх надлишків інкасацією.
Порядок завершення роботи оборотної (операційної) каси.
Забезпечення схоронності цінностей і додержання касової дисципліни.
Порядок інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей.
Лабораторно-практичні роботи:
1.        Складання прибуткових касових документів.
2.        Здійснення операцій приходними касами.
3.        Складання видаткових касових документів.
4.        Здійснення операцій видатковими касами.

Тема 3. Права вкладників та види вкладів
Правові відносини клієнтів з банком, обумовлені чинним законодавством. Види рахунків та операції за ними. Поточні рахунки. Депозитні рахунки. Приймання вкладів без обмежень максимального розміру і на необмежений термін. Довіреності на розпорядження вкладами. Заповіти за вкладами. Розпорядження вкладами на випадок смерті вкладників. Видача вкладу після смерті вкладника. Видача установами банку довідок про вклади, розшук вкладів та порядок виконання установами банку заходів щодо арешту коштів на рахунках фізичних осіб.
Тема 4. Операції за вкладами
Перелік документів, що використовуються при оформлені вкладних операцій, їх характеристика і правила оформлення. Порядок відкриття рахунків. Види рахунків за вкладами та операції за ними. Порядок відкриття поточних рахунків фізичних осіб – резидентів та нерезидентів. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб і операції за ними. Приймання початкового внеску. Приймання додаткового внеску. Порядок видачі коштів з рахунків вкладів. Нарахування та сплата відсотків. Закриття поточних рахунків і вкладних (депозитних) рахунків. Порядок об’єднання нерухомих вкладів та операції за ними. Видача нових ощадних книжок при втраті вкладниками раніше виданих книжок.
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Оформлення заяви та договору на відкриття поточних рахунків.
2.       Оформлення операцій за вкладами за поточними рахунками.
3.       Оформлення операцій за депозитними вкладами.
4.       Нарахування та сплата відсотків.
5.       Оформлення довіреностей та заповітів за вкладами.
6.       Видача вкладу за заповітом і довіреностями.
7.       Нарахування річних відсотків.
8.       Закриття рахунків за вкладами.

Тема 5. Безготівкові розрахунки
Значення безготівкових розрахунків і операцій, які виконуються установами банків. Загальні основи організації безготівкових розрахунків. Система електронних платежів. Перерахування коштів на рахунки за вкладами на основі індивідуальних письмових заяв громадян з їх заробітної плати. Безготівкові розрахунки, які використовуються установами банків за дорученням вкладників та населення. Порядок оформлення цих операцій.
Лабораторно-практична робота
1. Документальне оформлення операцій з безготівковими розрахунками.

Тема 6. Перекази вкладів
Визначення переказів, що здійснюються за вкладами банків. Порядок переказу вкладів за поточними рахунками, вкладних (депозитних). Переказ вкладу при зверненні вкладника в установу банку, в яку переказується вклад. Переказ вкладу при зверненні вкладника в установу банку, де відкрито його рахунок. Зарахування переказних сум на рахунки вкладників та їх видача готівкою.Переказ грошей готівкою, внесених в установу банку, для одержання грошових коштів у іншій установі банку без зарахування на особовий рахунок клієнта. Перекази за міжнародними платіжними системами Wester Union, Vigo, Anelik.
Лабораторно-практичні роботи
1.       Документальне оформлення операцій з переказів вкладів.
2.       Оформлення заяви на переказ вкладу.
 
Тема 7. Випуск банківських платіжних карток та їх обслуговування
Терміни та визначення. Загальні положення про емісію банківських платіжних карток і документообіг при розрахунках за операціями із застосуванням   банківських платіжних карток. Платіжні системи. Види і кваліфікація платіжних карток. Відкриття карткових рахунків фізичним особам. Порядок оформлення і відкриття карткових рахунків по виплаті заробітної плати працівникам підприємств та організацій. Виготовлення, передача карток та Пін-кодів до установ банків. Зберігання карток та Пін-кодів. Порядок видачі банківських платіжних карток клієнтам. Здійснення розрахунків за картковими рахунками:
-          поповнення рахунків;
-          списання з карткових рахунків;
-          закриття картрахунку;
-          нарахування відсотків на залишок коштів за картрахунками.
Здійснення касових операцій з видачі готівки за платіжними картками з допомогою Pos-терміналів, імпринтерів і АТМ. Здійснення операцій з підкріплення банкоматів грошима (готівкою).
 
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Оформлення заяви-анкети на одержання пластикової картки.
2.       Оформлення договору на розрахунково-касове обслуговування.

Тема 8. Розрахункові чеки банків
Призначення розрахункових чеків банків. Умови та порядок стягнення плати за видачу розрахункового чека. Термін дії розрахункового чека. Оформлення видачі розрахункового чека. Здійснення операцій з чеками в національній та іноземній валютах на території України. Дорожні чеки. Комерційні чеки. Порядок продажу дорожніх чеків. Операції з комерційними чеками. Приймання комерційних чеків на інкасо. Сплата чеків готівкою.

 
 
Тема 9. Операції з цінними паперами банку
Види цінних паперів: акції; облігації внутрішніх державних і місцевих позик; облігації підприємств; казначейські зобов’язання; ощадні сертифікати; векселі. Операції з цінними паперами.

Тема 10. Операції з лотерейними білетами
Умови здійснення операцій з лотерейними білетами. Продаж лотерейних білетів. Виплата виграшів. Облік лотерейних білетів. Складання щоденної звітності.

Тема 11. Кредитування населення
Кредитні взаємовідносини установ банків з населенням. Кредитування населення. Види позик, що видаються банком. Короткострокове і довгострокове кредитування населення, видача позик на придбання у торгових організаціях промислових товарів. Умови, порядок, розмір і термін надання позик. Подання документів для одержання позик. Порядок відкриття рахунків, здійснення розрахункових операцій. Порядок оформлення та видачі позики. Погашення кредиту. Сплата відсотків за використання кредиту. Контроль за сплатою позичальником платежів за кредитним договором.
Лабораторно-практична робота:
1. Оформлення документів на видачу споживчого кредиту фізичним особам.

Тема 12. Приймання установами банку платежів готівкою від фізичних осіб
Загальні засади приймання платежів від населення. Складання договору на розрахунково-касове обслуговування. Види платежів, що приймаються банком. Типи розрахункових документів. Окремі особливості приймання платежів. Технологія приймання платежів. Приймання платежів з використанням персонального комп’ютера і банківських програм. Завершення операційного дня. Групування і формування платіжних документів. Складання касиром з прийому платежів щоденної звітності. Завершення операційного дня.
Лабораторно-практична робота:
1. Оформлення операцій з приймання платежів.

Тема 13. Обслуговування установами банків юридичних осіб
Ведення рахунків. Характеристика рахунків. Відкриття рахунків. Документи, на підставі яких відкривається поточний рахунок підприємствам і організаціям.
Розрахунково-касове обслуговування. Готівкові розрахунки: приймання грошей готівкою за заявою на переказ готівки, видача грошей готівкою за грошовими чеками власників рахунків. Безготівкові розрахунки з використанням платіжних доручень. Порядок оформлення розрахункових документів. Касова дисципліна. Порядок закриття рахунків організацій.
Лабораторно-практична роботи:
1. Оформлення платіжних доручень для здійснення розрахунків.

Тема 14. Валютні операції
Загальні положення про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Відкриття і порядок реєстрації пунктів обміну валют. Грошова одиниця іноземних держав. Вільно конвертована валюта. Курси валют. Здійснення розрахунків з обміну валюти на основі ліцензій НБУ. Обслуговування клієнтів в установах банків по операціях з купівлі та продажу валюти. Оформлення квитанцій, ордерів та довідок при здійсненні валютно-обмінних операцій. Здійснення зворотного обміну валют і оформлення документів, на основі яких вони здійснюється. Порядок забезпечення банків валютою. Визначення ознак справжності та платіжності банкнот. Переміщення валюти, вивезення і ввезення валюти.
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Оформлення документів з купівлі іноземної валюти.
2.       Оформлення документів з продажу іноземної валюти.

Тема 15. Нетрадиційні банківські операції та послуги
Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг. Лізингові операції. Банківські гарантії та поручительства. Операції з дорогоцінними металами.
Тема 16. Первинний облік і підсумкові операції за день
Особливості побудови первинного обліку, виходячи з організаційної структури банку. Документація первинного обліку і її призначення. Завершення операційного дня з використанням каналів (ліній) безпосереднього зв’язку для приймання і передачі інформації. Завершення операційного дня в установах банку. Впорядкування зведених ордерів та запис їх в операційний щоденник, перенесення в загальний операційний щоденник підсумків окремих операційних щоденників. Виведення підсумків залишку готівкових грошей, цінностей і цінних бланків у операційному щоденнику; складання додатку до операційного щоденника. Складання касиром довідок про залишки грошей готівкою, цінностей і цінних бланків. Порядок групування документів за видами вкладів і видами операцій. Складання щоденного звіту і передача його в бухгалтерію.
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Оформлення операційного щоденника.
2.       Порядок складання додатку до операційного щоденника.
 
 
Тема 17. Загальна характеристика технічних засобів обчислень і автоматизація банківських продуктів
Класифікація обчислювальної техніки. Аналогові та цифрові обчислювальні машини. Машини з ручним введенням вихідних даних. Клавішні обчислювальні машини. Електронні обчислювальні машини, їх будова та принцип дії. Електронні обчислювальні машини. Визначення ЕОМ та їх структура. Основні характеристики ЕОМ. Історія розвитку ЕОМ. Правила роботи з прикладним програмним забезпеченням Microsoft Office – програмою « Калькулятор». Прості та складні обчислення. Використання простих, складних та статистичних обчислень за допомогою програми «Калькулятор».
Використання програмного забезпечення з автоматизації банківських продуктів. Застосування каналів (ліній) безпосереднього зв’язку.


Типова навчальна програма з предмета
Основи бухгалтерського обліку

№ з/п
Тема
Кількість годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Загальна характеристика бухгалтерського обліку
10

2.
Первинний облік і звітність в установах банків
6
1
3.
План рахунків бухгалтерського обліку відділень банків
6

4.
Перевірка документальної звітності в установах банків
7

5.
Синтетичний і аналітичний облік
4

6.
Облік операцій за вкладами
10
3
7.
Облік між касових операцій
4
1
8.
Облік операцій з прийому платежів і виплати коштів населенню
3

9.
Облік операцій з кредитування населення
2

10.
Облік операцій з білетами грошово-речових лотерей
3

11.
Облік операцій з цінними паперами
4

12.
Облік операцій з іноземною валютою та дорожніми чеками
4

13.
Облік готівки і цінних бланків
7
1
14.
Облік розрахунків з Національним банком, дебіторами і кредиторами
4

15.
Облік прибутків і витрат установ банків
2

16.
Облік фондів установ банків
2

17.
Облік малоцінного та швидкозношуючогося інвентаря, металів, палива
2

18.
Бухгалтерська та статистична звітність відділень банків
2


Всього годин:
82
6
 
 
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку
Облік, його роль та значення в господарстві. Завдання обліку та контролю. Види обліку. Поняття про централізовану та децентралізовану організацію бухгалтерського обліку, поняття про бухгалтерський баланс, поняття про господарські операції, зміни, що викликані ними в складі господарських коштів та джерел у процесі виробничої діяльності підприємства і відображення цих змін у бухгалтерському балансі. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і порядок відображення на них господарських операцій. Побудова рахунків.
Обороти і залишки (сальдо) за рахунками. Подвійний запис операцій на рахунках, її сутність та контрольне значення. Кореспонденція рахунків як форма відображення взаємозв’язку господарських операцій. Бухгалтерські проводки: прості та складні. Поняття про синтетичний та аналітичний облік. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх призначення та особливості; взаємозв’язок між рахунками синтетичного та аналітичного обліку. Поняття про оборотні відомості (за рахунками).
Поняття про документ, що застосовуються у бухгалтерському обліку. Вимоги до первинної документації, типові та спеціалізовані документи. Загальний порядок складання документів, виправлення помилок у документах. Поняття про облікові реєстри. Види і форми облікових реєстрів. Правила ведення облікових реєстрів і засоби виправлення облікових записів.
Облік в установах банків як один з галузевих видів обліку.

Тема 2. Первинний облік та звітність в установах банків
Документи, що застосовуються при ведені первинного обліку та їх призначення. Форми і назва цінних та простих бланків, що застосовуються для оформлення операцій. Призначення цінних бланків та контроль за їх витраченням при оформленні операцій.
Призначення операційних щоденників та інших обліково-звітних документів.  Обов'язкові реквізити документів.
Значення первинної документації для ведення бухгалтерського обліку в районних відділеннях банків.
Організація обліку в операційних відділах відділень, філіалів та агентствах банків.
Облік залишків і рух грошової готівки цінностей, цінних бланків і операційних відділах відділень, філіалах та агентствах банків.
Кількісний облік операцій в установах банків. Оформлення операцій за день і складання звітності, складання зведених ордерів та додатку до операційного щоденника, складання операційних щоденників та обліково-звітних реєстрів, операцій з прийому платежів за комунальні та інші послуги. Порядок групування документів. Роботи, пов'язані зі складанням річної звітності.
Лабораторно – практична робота:
1.       Документальне оформлення первинного обліку в операційних відділеннях банків.Тема 3. План рахунків бухгалтерського обліку відділень банків
План рахунків бухгалтерського обліку системи банків. Єдині форми облікових та звітних бланків, що застосовуються у відповідних ланках системи банків.
Розділи плану рахунків бухгалтерського обліку: активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.
Балансові та позабалансові рахунки районних відділень банків - частини єдиного плану рахунків банків.
Економічне та обліково-контрольне значення балансових рахунків.
Зв'язок позабалансових рахунків з балансовими рахунками. Обліково-контрольне значення позабалансових рахунків.

Тема 4. Перевірка документальної звітності в установах банків
Порядок представлення щоденної звітності установами банків. Контроль за своєчасними надходженнями звітності. Реєстрація звітності. Перевірка документів з точки зору законності здійснення операцій та правильності оформлення документів. Перевірка відповідності грошової готівки та цінних бланків на початок і кінець операційного дня, що показані в операційному щоденнику та додатках до нього. Контроль за витратами цінних бланків. Порядок перевірки документів з операціій, що здійснюються установами банків. Контроль за витратою цінних бланків. Документальне оформлення, порядок виправлення у бухгалтерії районного відділення банків, помилкових записів, у звітності установ банків. Кодування документів та їх групування за балансовими рахунками. Документальне оформлення недостачі та надлишків грошей і цінностей, що виявлені при перевірці звітності.

Тема 5. Синтетичний та аналітичний облік
Синтетичний облік, його побудова та призначення. Побудова оборотного балансу та порядок його складання. Порядок складання додатку та квартального оборотного балансу. Аналітичний облік, його побудова та призначення. Форми ведення аналітичного обліку. Картки документів, журнали, картки. Порядок запису документів у журналах та картках. Виправлення помилок.

Тема 6. Облік операцій за вкладами
Облік операцій за вкладами в установах банків. Призначення рахунків № 2620, 2630, 2635 або інших діючих. Кореспонденція їх з іншими балансовими рахунками. Облікові картки та порядок їх ведення.
Щоденний запис оборотів за вкладами у облікову картку. Запис даних карток з кожного філіалу відділення банку в зведену картку та звірка загальних підсумків з даними синтетичного обліку. Порядок ведення загальних підсумків у картках та їх призначення.
Наступний контроль за операціями за вкладами. Основні задачі наступного контролю.
Порядок перевірки ордерів, що надійшли, чеків та інших документів на вклади і поточні рахунки, арифметичний контроль залишків вкладів та відсотків, перевірка правильності обчислення відсотків. Логічний контроль (звірення підписів на ордерах та чеках зі зразками підписів, правильності оформлення ордерів та чеків, а також додатків до ордерів документів, доручень, заповітних розпоряджень і т.д.).
Організація картотек з документами на вклади. Розкладення документів в картотеки. Порядок вилучення оригіналів документів на вклади з картотек наступного контролю.
Порядок складання довідок при виявленні помилок та виявлених сумнівів при перевірці у наступному контролі документів на вклади. Порядок перевірки законності операцій. Особливості контролю вкладних операцій з нерухомих рахунків.
Оформлення виявлених перевіркою недоплат та переплат за вкладними операціями. Складання актів. Бухгалтерські перевірки рахунків балансу. Порядок видачі недоплачених сум за вкладами. Порядок виплати вкладів в установах банків даного району за ощадними книжками, які видані банком цього району. Відображення таких сум у звіті та порядок здійснення контролю за списанням їх з особових рахунків вкладників. Порядок приєднання до вкладів у кінці року нарахованих відсотків за рахунками вкладників.
Лабораторно – практичні роботи:
1.       Документальне оформлення обліку операцій за вкладами.
2.       Оформлення бухгалтерських рахунків за вкладними операціями.
3.       Оформлення бухгалтерських рахунків за видами операцій.

Тема 7. Облік міжкасових операцій
Перевірка документів на перекази і порядок їх обліку. Ведення журналів відісланих та отриманих переказів, спостереження за здійсненням переказів. Оформлення та облік операцій з переказами та дорученнями.
Ведення обліку та порядок розрахунків за виданими розрахунковими чеками банку. Оформлення документів на інші міжбанківські операції. Порядок ведення виписок з особових рахунків. Складання за станом на перше число кожного місяця перевірочних відомостей.
Лабораторно – практична робота:
1.       Оформлення операцій переказів вкладів.

 
Тема 8. Облік операцій з прийому платежів і виплати коштів населенню
 Облік операцій з прийому комунальних платежів. Ведення аналітичного обліку за цим рахунком. Облік операцій з платежів, що зараховуються у дохід бюджету. Облік операцій з страхових платежів на особовому рахунку. Облік операцій з прийняття платежів за квартиру, комунальні та інші послуги. Облік операцій з прийняття платежів добровільних організацій. Облік операцій з прийняття виручки від торгових і побутових організацій. Порядок і строки розрахунків, а також передавання документів про ці операції організаціям-отримувачам платежів.
Порядок отримання комісійних винагород та обліку цих сум.
Обліку виплат воєнної пенсії (рахунок 2909/25, МО, МВ, СБУ або інший діючий).

Тема 9. Облік операцій з кредитування населення
Облік виданих позик юридичним особам (рахунки 2040, 2062 або інші діючі). Облік номінальної суми кредитних угод-обов'язків рахунки 9819, 9500 (застава) або інші діючі.
Облік сум нарахованих, отриманих або прострочених відсотків за користування позикою на рахунках 2208, 2209, 2218, 2919 або інших діючих.

Тема 10.Облік операцій з білетами грошово-речових лотерей.
Облік білетів грошово-речових лотерей. Порядок постачання в установи банків лотерейних білетів.
Облік пересилання державних позик і білетів грошово-речових лотерей.
Облік продажу та оплати виграшних лотерейних білетів.
Облік сум винагороди, виплачених за розміщення лотерейних білетів і порядок відшкодування МСЛ банку, пов'язаних з роботою щодо лотереї.
Вивірка виписок з даними бухгалтерського обліку.
Рахунок 9819 або інший діючий “Різні цінності” та його призначення. Види цінностей, що обліковуються на рахунку 9819 або іншому діючому. Контроль за станом цього рахунку.

Тема 11.Облік операцій з цінними паперами
Облік сум за виданими і оплаченими сертифікатами. Балансові проводки за сертифікатами, виданими за рахунок готівкових коштів. Балансові проводки сум оплачених сертифікатів, нарахованих у відсотках і видача їх готівкою.

 
 
Тема 12. Облік операцій з іноземною валютою та дорожніми чеками
Облік операцій з продажу і купівлі іноземної валюти, дорожніх чеків. Балансові проводки сум від проданої іноземної валюти і дорожніх чеків (рахунки 85, 54 або інші діючі). Порядок постачання іноземною валютою і дорожніми чеками установ банків. Облік пересилання іноземної валюти та дорожніх чеків (рахунки 3906, 3907, 1007 або інші діючі). Облік операцій з оплати дорожніх чеків. Балансові проводки сум одержаної комісії. Тема 13. Облік готівки і цінних бланків
Ліміти грошової готівки установ банків на порядок їх встановлення. Облік руху грошової готівки в установах банків і контроль за дотриманням лімітів грошової готівки.
Пересилки підкріплення грошової готівки з відділень банку у філіали банків та надлишків грошової готівки у відділення банку. Порядок інкасації грошей та цінностей установ банку апаратом НБУ, а також власним апаратом. Облік інкасаційних сумок.
Здавання надлишків грошової готівки в операційний відділ Управління і одержання підкріплення грошової готівки. Порядок зберігання і видачі чеків на одержання коштів. Порядок ведення книги підкріплення. Порядок зберігання цінних паперів, права , обов’язки та матеріальна відповідальність працівників, що мають доступ до цінних паперів.
Лабораторно – практична робота
1.       Оформлення операції з обліку пересилки грошової готівки.

Тема 14.Облік розрахунків з Національним банком, дебіторами та кредиторами
Порядок відкриття кореспондентських рахунків відділеннями в установах Нацбанку для ведення рахунків та здійснення операцій з одержання підкріплень і здачі надлишків грошової готівки, розрахункових операцій. Порядок розпорядження рахунком круг операцій, що здійснюється установами банку з рахунків 890, 892 або інших діючих. Кореспондентські відносини між установами банків і Нацбанком.
Отримання від Нацбанку виписок з рахунку і порядок їх звірки з даними аналітичного обліку за рахунок 890 або іншим діючим. Складання щомісячної довідки і звірка її з даними. Види і форми документів, що застосовується для розрахунків, і порядок їх складання.
Облік операцій і порядок розрахунків з підприємствами Міністерства зв'язку з одержаних установами банку підкріпленням грошової готівки і зданими надлишками грошової готівки, а також одержаної від підприємств зв'язку виручки, і виданого їм підкріплення грошової готівки.
Облік розрахунків з різними кредиторами. Порядок перерахування в доход держбюджету кредиторської і депонентської заборгованості після закінчення строків позовної давності.
Облік операцій з видачі готівкових грошей за дорученнями Нацбанку підприємствам установам і організаціям. Порядок розрахунків з цих операцій.
Облік авансів, що видаються під звіт працівникам установ банку. Розміри авансів. Порядок представлення звітів про витрати одержаних сум. Контроль за своєчасним представленням звітів і погашення залишків невикористаних сум.
Облік розрахунків з різними дебіторами. Нагляд за своєчасним утриманням дебіторської заборгованості, порядок і строки пред'явлення позивів з утримання дебіторської заборгованості.
Облік збитків, спричинених установам банків. Заходи щодо утримання сум збитків.
Порядок ведення аналітичного обліку з рахунків 80, 81, 82, 83, 84,85,87, 904/8, 903/5, 903/6, 904/5, 904/6, 904/10 або інших діючих.
 
Тема 15.Облік прибутків та витрат установ банків
Прибутки установ банків, відсотки, одержані від комерційної діяльності, що зберігаються на рахунках в установах банків та від населення за надання кредиту. Кошти, одержані з державного бюджету на відшкодування витрат за роботу з державних позик: комісійна винагорода, одержана від підприємств, установ і організацій за приймання платежів за комунальні та інші послуги на їх користь, а також за виконання окремих операцій; інші витрати.
Порядок одержання централізованих і децентралізованих прибутків. Облік прибутків з рахунку 9797 або іншому діючому.
Контроль за витратою коштів, накладених на розпорядника кредитами і головного бухгалтера. Документація з витрат і порядок її оформлення.
Порядок утворення і витрати коштів з фондів заробітної платні, в умовах госпрозрахунку (рахунок 971/2 або інший діючий). Види утримань з заробітної плати: прибутковий податок, за виконавчими листками та інше. Облік сум, утриманих із заробітної плати. Облік господарських та інших витрат (рахунок 971/1 або інший діючий). Порядок нарахування і облік сум допомоги з тимчасової непрацездатності, пенсій і розрахунків за ними (рахунки 85, 904 або інші діючі ).
Облік витрат майбутнього року (рахунки 133, 941 або інші діючі) і порядок закриття цих рахунків. Погашення оплачених документів з витрат. Облік виплачених відсотків, комісій і витрат, що відшкодовуються клієнтами за операціями (рахунок 970 або інший діючий), і закриття рахунку з витрат в кінці року.
Порядок виділення аналітичного обліку з рахунків 960, 970, 971, 941 або інших діючих.

 
 
Тема 16.Облік фондів установ банків
Порядок утворення фондів: основні засоби, фонд нагромадження, фонд споживання, а також амортизації; інших фондів. Розпорядження фондами і порядок їх використання. Облік будов, що належать установам банка і господарського інвентарю.
Порядок ведення інвентарної книги та інвентарних карток. Описання з балансу будов та інвентарю, що стали непрацездатними та облік зносу основних засобів (рахунок 015 або інший діючий) і витрат з амортизаційних відрахувань (рахунки 013,970/5 або інші діючі).
Облік витрат, відділення на капітальний ремонт і обладнання будов (рахунки 125/1, 125/2, 125/3 або інші діючі).
Інвентаризація майна. Складання активів та описів з інвентаризації майна з даними бухгалтерського обліку.
Порядок перерахування у кінці року залишків з рахунків 122/2, 122/3, 125/1, 125/3, 127 , 4/1 або інших діючих.

Тема 17. Облік малоцінного швидкозношуваного інвентарю, матеріалів та палива
Порядок обліку малоцінного та швидкозношуваного інвентарю (рахунок 12 або інший діючий). Облік вартості малоцінного та швидкозношуваного інвентарю (рахунок 942 або інший діючий) і затрат на його придбання (рахунок 971/1 або інший діючий).
Порядок ведення інвентарної книги особами, відповідальними за збереження малоцінного та швидкозношуваного інвентарю. Порядок списання непридатного малоцінного та швидкозношуваного інвентарю.
Порядок обліку матеріалів, палива, форменого одягу, фуражу і тари (рахунок 940 або інший діючий). Документація з приходу та витрат матеріалів. Облік витрат, пов'язаних із заготівкою і переробкою матеріалів, фуражу і палива (рахунок 940/6 або інший діючий).

Тема 18. Бухгалтерська та статистична звітність відділень банків
Бухгалтерська звітність та її значення. Порядок строків складання і подання документальної звітності.
Місячна, квартальна і річна бухгалтерська звітність і строки її подання, склад і призначення. Порядок проведення інвентаризації.
Порядок вивірки і укладання балансових і позабалансових рахунків у кінці року, обладнання річного оборотного балансу.
Складання і перевірка даних додатків до річного звіту з даними річного оборотного балансу. Пояснювальна записка до річного звіту. Порядок розгляду і затвердження річних звітів.
Порядок зберігання облікових і звітних документів у поточному архіві бухгалтерії: здача документів у загальний архів. Порядок і строк зберігання документів у загальному архіві.
Значення статистики для аналізу залучення засобів по вкладах, сертифікатах.
Використання даних статистичної звітності установ банків для планової роботи.
Порядок складання і подання відділеннями банків статистичної звітності. Одержання даних статистичної звітності з даних обліку.
Періодичність і основні форми статистичної звітності: місячна, квартальна і річна. Включення річної статистичної звітності у склад додатків до бухгалтерського річного звіту.


Типова навчальна програма з предмета
“Комп’ютеризація облікової інформації”
 
з/п

Тема
Кількість  
годин
 
Всього
З них на
лабораторно-практичні
роботи
1.
 
Будова і принципи функціонування ПЕОМ. Операційна система
4


2.
Операційна система WINDOWS
10
4
3.
Текстовий редактор MICROSOFT WORD
10
6
4.
Система електронних таблиць ЕХСЕL
10
6
5.
Банківські програми з виконання банківських операцій
46
30
 
Всього годин:
80
46

Тема 1. Будова і принципи функціонування ПЕОМ. Операційна система
Призначення, загальні принципи роботи та взаємодія основних пристроїв персонального комп'ютера. Центральний процесор, види пам'яті, клавіатура персонального комп'ютера, пристрої вводу, виводу, дисководи, відеомонітори, принтери, "миша", модеми, сканери, послідовність увімкнення персонального комп'ютера. Техніка безпеки під час роботи з персональним комп'ютером.
Поняття про операційну систему (ОС). Призначення та склад ОС, її основні модулі. Поняття про файли і каталог, ім'я файла. Кореневий каталог, підкаталоги, поточний каталог. Повне ім'я файла, командні файли.
Діагностика, виявлення та видалення вірусів, архівація файлів.

Тема 2. Операційна система WINDOWS
Загальна характеристика операційної системи WINDOWS, її переваги, розширені можливості. Робочий стіл, панель задач, стандартні програми, піктограми, ярлики, папки завдань, головне каскадне меню, контекстне меню, Структури вікон, заголовок, рядок меню, кнопки, розгортання, згортання та закриття вікон, лінійки перегляду, пересування вікон, зміна розмірів. Системне меню, панель інструментів, кнопки на панелі інструментів.
Лабораторно – практичні роботи:
1.       Створення папок, ярликів на робочому столі.
2.       Створення каталогу з використанням програми “Провідник”.
Тема 3. Текстовий редактор MICROSOFT WORD
Характеристика текстового редактора, запуск редактора, головне вікно, рядок меню, панель інструментів, координатна лінійка, панель статусу. Робота з файлом, створення, збереження та закриття файла. Збереження файла під новим іменем. Пошук файла. Додаткова інформація про файл. Використання різних шрифтів. Робота з фрагментами тексту, форматування тексту, створення таблиць. Друкування документів повністю та окремих сторінок.
Лабораторно – практичні роботи:
1.       Створення документів за зразком.
2.       Заповнення банківських документів.
3.       Форматування документів, тексту.
4.       Робота з фрагментами тексту.
5.       Робота з кількома файлами.
6.       Створення документів на базі таблиць.

Тема 4.Система електронних таблиць ЕХСЕL
Характеристика системи. Завантаження. Вікно книги. Заголовок, рядок, меню, кнопки на панелі інструментів. Поняття клітин в електронній таблиці. Рядок формул. Введення та виправлення тексту, констант та формул. Позначення фрагментів копіювання та переміщення інформації. Зміна розмірів колонок та рядків таблиці. Вибір шрифту, кольору. Використання формули та математичних функцій. Створення графіків, діаграм, їх види, вставка малюнків та текстових фрагментів. Друкування таблиць, збереження та пошук файлів.
Побудова графіків, діаграм, вставка текстових і графічних фрагментів. Використання комп'ютера та комп'ютерних програм для вирішення задач бухгалтерського обліку, банківських операцій.
Лабораторно – практичні роботи:
1.       Створення таблиць та заповнення їх банківською інформацією.
2.       Використання формул під час обробки табличних даних.
3.       Вставка діаграм та тексту в електронні таблиці.

Тема 5. Банківські програми з виконання банківських операцій
Класифікація програмного забезпечення у банках. Програми “Приймання комунальних платежів”, «Валютно-обмінні операції», «Операції за вкладами » та інші. Знайомство з програмами, принципи роботи.
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Відкриття поточного рахунку фізичній особі та оформлення документів.
2.       Оформлення касових документів на початковий внесок.
3.       Складання і оформлення касових документів з додаткових внесків на поточні рахунки.
4.       Відкриття вкладного (депозитного) рахунку.
5.       Видача частини вкладу з поточного рахунку.
6.       Нарахування відсотків за рахунками вкладників та їх виплата.
7.       Закриття вкладних рахунків.
8.       Складання договору між банком та юридичними особами на приймання платежів.
9.       Здійснення операцій з приймання платежів від населення.
10.    Завершення операційного дня та складання звітності.
11.    Здійснення та оформлення операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти.
12.    Здійснення операцій з конвертації іноземної валюти.
13.    Складання окремих реєстрів на куплену і продану валюту.
14.    Складання операційного щоденника в кінці робочого дня.
15.    Оформлення документів щоденної звітності.


Типова навчальна програма з предмета
“Охорона праці”

з/п

Тема
Кількість
годин
Всього
З них на лабораторно-практичні роботи
1.
Правові та організаційні основи охорони праці
2
 
2.
Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
3
 
3.
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист
1
 
4.
Основи електробезпеки
1
 
5.
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
1
 
6.
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Загальні відомості про організаційно-технічні заходи щодо профілактики, попередження, локалізації техногенних аварій та катастроф
2
 

Всього годин:
10
 


Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття "охорона праці", соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета "Охорона праці", обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета під час підготовки робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України "Про охорону праці", Кодекс законів України про працю, Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України "Про пожежну безпеку", Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальна відповідальність. Інструктажі з охорони праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві і побуті. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи щодо запобігань травматизму та захворювань на виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
 
Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою у банках. Вимоги безпеки праці при експлуатації обладнання та устаткування, які стосуються професії касир (у банку). Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки. Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Несприятливі метеорологічні умови. Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов праці, порядок їх використання. Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці). Пристосування людини до навколишніх умов у процесі праці (почуття, сприймання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці. Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці. Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання, будівель і споруд. Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки. Засоби колективного захисту працівників. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у разі аварії.
 
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалюваних систем, електронагрівальних прикладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об'єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об'єктах галузі. Організація пожежної охорони в галузі. Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов'язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів у незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. Кількісні показники вибухів, що характеризують масштаби руйнування і тяжкість наслідків. Основні характеристики вибухонебезпеки хіміко-технологічних процесів; показники рівня руйнування промислових аварій. Вибір засобів контролю, управління і протиаварійного захисту (ПАЗ). Обґрунтування вибору енергозабезпечення (енергостійкості) систем контролю, управління і ПАЗ з урахуванням характеру технологічного процесу і енергетичного потенціалу об'єкту. Запобігання аварійній розгерметизації технологічних систем, займанню аварійних викидів. Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом. Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками. Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп'ютерах. Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування. Фізіологія праці. Чергування праці та відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками. Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення. Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21 року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках. Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.
Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу. Надання першої допомоги при знепритомленні, шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні. Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. Оживлення. Способи штучного дихання, положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів. Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров'я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. Загальні відомості про інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки функціонування потенційно небезпечних об'єктів (ПНО), захист виробничого персоналу і населення, зменшення збитків, втрат і руйнувань у разі аварій, великих пожеж.


Типова навчальна програма з предмета
“Професійна етика та психологія спілкування”

з/п

Тема
Кількість
 годин
 
Всього
З них на лабораторно-практичні   роботи
1.
Вступ. Індивідуально-психологічні особливості робітника з професії касир (в банку)
10
4
2.

Структура, функції та засоби спілкування робітників з професії касир (в банку)
8
2
3.
Умови та технології ефективної поведінки.
8
2
4.
Культура ділового спілкування в професійній діяльності касирів (в банку)
6
2
5.
Етика професійної поведінки робітника з професії касир (в банку)
2


Всього годин:
34
10

 
 
Тема 1. Вступ. Індивідуально–психологічні особливості робітника з професії касир (в банку)
Роль психологічних знань для робітника банківської сфери. Основні завдання курсу. Пізнавальні психічні процеси (увага, сприйняття, відчуття, мислення, уява тощо). Психологія особистості. Направленість особистості. Потреби. Мотивація. Мотиви поведінки і трудової діяльності. Інтереси. Схильності. Здібності. Творче мислення як основа творчої професійної діяльності. Розвиток творчих здібностей. Темперамент. Характер і його структура. Вплив характеру людини на успішність ділової кар'єри. Воля. Рівень домагань особистості. Самосвідомість. Я- концепція. Емоції та почуття. Любов. Дружба.
Професійна діяльність. Фактори, які впливають на ефективність праці. Психофізіологічні умови праці. Колір у виробничій сфері. Робочий одяг і зовнішній вигляд працівників. Колектив і особистість. Поняття про трудовий колектив. Внутрішньогрупові феномени. Міжособистісні відносини в трудовому колективі. Лідерство і керівництво. Проблема взаємодії керівника трудового колективу і неформального лідера.
Соціально-психологічний клімат колективу. Поняття соціально-психологічної і професійної адаптації особистості в трудовому колективі. Конформізм.
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Виконання практичних вправ: розвиток уяви, уваги, мислення; розвиток схильностей і здібностей; довести, як впливає характер людини на успішність ділової кар’єри.
2.       Проведення ділової гри на прояв емоцій та почуттів працівника банківської сфери.
3.       Визначення факторів, які впливають на ефективність праці; виявлення лідера в колективі та визначення соціально-психологічного клімату в групі.
4.       Проблеми з керівником та шляхи їх усунення.

Тема 2. Структура, функції та засоби спілкування робітників з професії касир (в банку)
Процес спілкування. Структура і засоби спілкування. Невербальні засоби спілкування. Мовні засоби спілкування (інтонація, темп, голосність, форма викладення). Позиції у спілкуванні (спілкування з позиції "дитя", "дорослий", "батько"). Стилі спілкування. Маніпулювання. Особливості спілкування з людьми різного віку, з різними психічними станами.
Лабораторно-практична робота:
1.        Розбір конкретних психологічних ситуацій.
 
Тема 3. Умови та технології ефективної поведінки
Механізми міжособистісного сприйняття. Психологічні захисти.
Конструктивне спілкування. Прийоми привернення до себе. Конфлікт. Типи конфліктів: внутрішньоособистісний, діадний, внутрішньогруповий, міжгруповий, міжорганізаційний. Стилі подолання конфліктів. Причини конфліктів у системі трудових відносин (інформаційні, конфлікти інтересів, конфлікти спілкування, організаційно-структурні конфлікти, конфлікти систем (ієрархії) цінностей). Форми перебігу конфліктів: відкритий, прихований, "сліпий", "невідомий". Типи поведінки людей у конфлікті: "втеча", "поступливість", "боротьба", "компроміс", "співробітництво". Керування конфліктом. Особливості професійних конфліктів.
Лабораторно-практичні роботи:
1.       Визначення типу конфлікту.
2.       Аналіз та вирішення конфліктних ситуацій.


Тема 4. Культура ділового спілкування у професійній діяльності касирів (в банку)
Комунікація та її особливості. Прозорі умови спілкування. Види комунікацій. Принцип дії комунікації. Поняття про канали особистої комунікації. Зміст і сутність мовного спілкування. Невербальні засоби спілкування. Жести. Призначення. Логіка жестів. Посмішка в офіційному спілкуванні. Погляди. Техніка контактів. Стилі ділового спілкування. Етикет ділового спілкування.
Культура міжособистісних контактів. Конфлікти, їх види, джерела і причини виникнення.
Удосконалення мистецтва спілкування. Праця над собою. Тренінг психофізичного апарату.
Техніка проведення ділових бесід.
Лабораторно-практична робота:
1.        Ділове спілкування з клієнтом працівника банку.

Тема 5. Етика професійної поведінки робітника з професії касир (в банку)
Зовнішня і внутрішня культура. Зовнішність сучасної людини. Культура мови. Культура взаємовідносин. Професійні і особистісні якості робітника. Поняття про імідж. Професійний етикет. Правила привітання.


Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія 4212 касир ( в банку)
(код, назва професії)
                                                                                Кваліфікація касир ( в банку)
 
з/п
Тема
Кількість
годин
І Виробниче навчання у лабораторіях
1.
Вступ. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки
6
2.
Організація і порядок здійснення касових операцій у банках
78
3.
Операції за вкладами
60
4.
Безготівкові розрахунки
30
5.
Перекази вкладів
24
6.
Випуск банківських пластикових карток та їх обслуговування
36
7.
Розрахункові чеки банків
12
8.
Операції з цінними паперами
18
9.
Операції з лотереями
18
10.
Кредитування населення
24
11.
Приймання установами банку платежів готівкою від фізичних осіб
36
12.
Обслуговування установами банків юридичних осіб.
24
13.
Валютні операції.
36
14.
Первинний облік і підсумкові операції за день
48

Всього годин:
450
ІІ Виробнича практика
1.
Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки
7
2.
Самостійне виконання робіт касира (в банку)
313

Кваліфікаційна пробна робота

 
Всього годин:   
320
 
Разом:
770


Виробниче навчання в лабораторіях

Тема 1. Вступ. Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки
 Історія професії. Відомості про професійно-технічний навчальний заклад, його традиції.
 Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою.
 Самореалізація фахівців даної професії на сучасному ринку праці.
 Правила та норми охорони праці в навчальних майстернях. Вимоги до виробничого обладнання та його експлуатації. Заходи щодо попередження травматизму.
 Основні правила електробезпеки. Пожежна безпека. Правила користування первинними засобами пожежогасіння. Надання першої допомоги при поразці електрострумом, при опіку.
 
Тема 2. Організація і порядок здійснення касових операцій у банках
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
 Вправи
Порядок здійснення операцій з приходними касами. Оформлення прибуткових документів.
Здійснення операцій у вечірніх касах (післяопераційних):
-          приймання грошей готівкою;
-          приймання інкасаторських сумок.
Організація і порядок роботи каси перерахування. Оформлення документів про приймання інкасаторських сумок касою перерахування від працівників вечірньої каси; перерахування готівки і цінностей у інкасаторських сумках та оформлення документів.
Порядок виконання операцій прибутковими касами і оформлення видаткових документів. Складання звітних довідок за день.
Порядок видачі монет в обмін на грошові банкноти. Оформлення документів для видачі грошових чекових книжок юридичним особам.
Підкріплення оборотних операційних кас установ банків готівкою. Завершення операцій оборотної (операційної) каси банку за день і оформлення документів. Обробка, формування, пакування грошових банкнот, монет і валютних цінностей. Формування повних та неповних корінців.
Пакування грошей у пачки. Пакування банкнот і монет для зберігання та передачі територіальному управлінню Національного банку. Вилучення зношених банкнот і монет, формування їх та упаковка. Перевірка платіжності банкнот і монет візуально та за допомогою технічних засобів.
Оформлення документів і порядок підготовки інкасаторських сумок з готівкою та цінностями. Порядок приймання доставлених інкасаторами сумок з готівкою та цінностями.
Тема 3. Операції за вкладами
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
 Вправи
Оформлення операцій за вкладами за поточними рахунками і вкладними депозитними рахунками фізичних осіб. Відкриття поточних і вкладних депозитних рахунків.
Складання документів при прийомі початкових та додаткових внесків. Нарахування відсотків за вкладами та їх видача.
Нарахування відсотків до залишків вкладів у кінці року в картках особових рахунків та запис сум в ощадних книжках вкладників; складання виписок, залишків вкладів за станом на 1 січня. Видача частини та всього вкладу.
Оформлення доручень. Видача вкладів за дорученням та після смерті вкладника. Видача нерухомих вкладів. Заміна списаних ощадних книжок, складання додаткових карток особових рахунків.
Заповнення та реєстрація операцій за вкладами у операційному щоденнику. Оформлення операцій при втраті ощадних книжок.

Тема 4. Безготівкові розрахунки
     Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Перерахування частини прибутків працюючих у вклади. Оформлення платіжного доручення та перерахування доходів фізичних осіб на рахунки за вкладами юридичних осіб. Перевірка наданих документів установами банків.
Складання та оформлення меморіальних ордерів на зарахування сум на рахунки за вкладами. Відображення сум у картках особових рахунків.
Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученнями, терміни списання сум.
Складання меморіальних ордерів та відображення операцій в операційних щоденниках.

Тема 5. Перекази вкладів
 Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Оформлення переказу вкладу при зверненні вкладника в установу банку, в яку переводиться вклад. Оформлення переказу при зверненні вкладника у банк, в якому відкритий рахунок за вкладами. Складання заяв та касових документів при переказі вкладу.
Складання касових документів при переказі коштів готівкою.
Запис переказів у Книгу реєстрації.
Зарахування переказів на рахунки вкладників.
Заповнення документів при оформленні переказів за міжнародними платіжними системами.
Нарахування плати за переказ.

Тема 6. Випуск банківських пластикових карток та їх обслуговування
 Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Платіжні системи та класифікація платіжних карток. Відкриття карткових рахунків фізичним особам. Складання договорів, оформлення документів на відкриття карткового рахунку.
Відкриття і оформлення карткових рахунків на виплату зарплати та інших доходів фізичних осіб. Зарахування доходів на карткові рахунки.
Порядок виготовлення пластикових карток та передача їх банку-емітенту. Видача карток клієнтам і фізичним особам. Оформлення переробки і заміни втрачених карток. Видача готівкових коштів по БПК через банкомати. Загрузка банкоматів готівкою.
Видача готівки через POS - термінали з використанням БПК.

Тема 7. Розрахункові чеки банків
    Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Оформлення розрахункового чеку. Плата за розрахунковий чек.
Правила оформлення дорожніх чеків. Оплата дорожнього чека готівкою. Порядок продажу дорожніх чеків. Операції з комерційними чеками.
 
Тема 8. Операції з цінними паперами
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
Вправи
Оформлення операцій з акціями. Операції з ощадними сертифікатами. Операції з векселями.

Тема 9. Операції з лотереями
 Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
Вправи
Загальні положення, правила проведення розиграшів. Продаж лотерейних білетів. Виплата виграшів. Облік лотерейних білетів. Складання денної звітності.

Тема 10. Кредитування населення
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці
Вправи.
Оформлення кредитного договору. Порядок складання документів для одержання позик.
 Відкриття рахунків на одержання кредитів. Ведення рахунків з погашення кредиту і відсотків за кредит.
Нарахування відсотків за кредит і їх погашення. Реєстрація операцій з видачі та погашення кредитів.

Тема 11. Приймання установами банку платежів готівкою від фізичних осіб
 Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Оформлення операцій з прийому платежів від населення та інші послуги. Порядок укладання договорів між банком і юридичними особами, на користь яких приймаються платежі. Здійснення операцій з приймання платежів від населення.
Оформлення розрахункових документів. Технологія приймання платежів. Групування і формування платіжних документів.
Складання довідок за прийнятими платежами. Підрахунок грошей готівкою прийнятих за день і перевірка відповідності залишку з сумою згідно з довідкою. Складання касиром щоденної звітності.
Тема 12. Обслуговування установами банків юридичних осіб
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Оформлення документів при відкритті поточного рахунку. Ведення поточних рахунків підприємств та організацій.
Операції з грошовими чеками. Оформлення операцій з платіжними дорученнями підприємств та організацій.
Оформлення операцій із закриттям поточних рахунків. Відображення операцій у поточних рахунках юридичних осіб.Тема 13. Валютні операції
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Складання заяв і договорів на відкриття рахунку в іноземній валюті фізичним особам. Заповнення картки особового рахунку.
Оформлення видачі довідок на вивезення валюти через митний кордон. Присвоєння номера валютного рахунку при роботі на комп’ютері. Заповнення і оформлення касових документів на прийняття валюти на поточні рахунки і видачу валюти з поточних рахунків.
Оформлення квитанцій та довідок про здійснення валютно-обмінних операцій. Визначення ознак платоспроможності іноземних банкнот. Установлення курсу, крос-курсу гривні до іноземної валюти.
Здійснення операцій з купівлі і продажу готівкової іноземної валюти. Оформлення операцій і складання реєстрів купленої та проданої іноземної валюти. Зворотний обмін валюти.
Оформлення довідок на вивезення валюти, сертифікатів на зворотний обмін. Здійснення операцій з конвертації іноземної готівкової валюти.
 Здійснення операцій з приймання на інкасо банкнот іноземних держав. Складання заяв про приймання до сплати на інкасо грошових білетів у іноземній валюті. Складання операційного щоденника і звітності.
 
 
Тема 14. Первинний облік і підсумкові операції за день
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.
Вправи
Ведення операційного щоденника в установах банків. Заповнення та реєстрація усіх операцій, здійснюваних в установах банків, у операційному щоденнику.
Складання зведених ордерів. Підведення підсумків готівки та цінностей у загальному операційному щоденнику. Складання та підведення підсумків у додатку до операційного щоденника.
Визначення суми лишку готівки та здачі їх інкасатору для доставки у відділення Нацбанку, замовлення готівки на наступний день. Складання довідки залишків готівки, цінностей та цінних бланків.
Перевірка правильності завершення операційного дня шляхом порівнювання довідки про залишки готівки, цінностей і цінних бланків, підсумків у операційному щоденнику, вкладних та інших документах.
Виправлення здійснених помилок. Групування та пакування документів з видів вкладів та за видами операцій. Складання щоденної звітності.


Виробнича практика

Тема 1. Знайомство з підприємством, апаратурою, робочим місцем. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом, організацією планування праці, контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць. Інструктаж з охорони праці безпосередньо на робочому місці.

Тема 2. Самостійне виконання робіт за професією касира (в банку)
Самостійне виконання робіт на робочому місці касира (в банку) відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики.
Детальна програма виробничої практики з урахуванням вимог замовників кадрів, а також з урахуванням спеціалізації учнів, необхідності засвоєння ними новітньої психології та сучасних методів праці розробляється безпосередньо у професійно-технічних навчальних закладах з участю підприємств, організацій, установ і затверджується в установленому порядку.
 
Кваліфікаційна пробна робота
 
Приклади робіт:
-          здійснювати операції з внесків та інших банківських операцій, за безготівковими розрахунками клієнтів через установи банків України пов’язаних з розрахунково – касовим обслуговуванням та кредитуванням населення, з цінними паперами та іншими банківськими документами;
-          вести первинний облік проведених за день операцій, грошової готівки, цінностей та цінних бланків;
-          забезпечувати збереження грошових коштів та інших цінностей, вести операційний щоденник з відображенням у ньому усіх проведених за день операцій, а також заповнювати додаток до нього;
-          проводити в кінці операційного дня, у затвердженому порядку, щоденну перевірку грошової готівки цінних паперів та бланків, виводити їх залишки, звіряти з відповідними документами;
-          використовувати при оформленні документації наявні засоби автоматизації та механізації.Перелік основних обов'язкових засобів навчання
 
 
з\п
 
Найменування
Кількість на групу з 15 осіб
 
Примітка
Для індивідуального користування
Для групового користування
1
2
3
4
5

Обладнання
 
 
 
1
Комп’ютери
 
1
15
 
2
Калькулятори
 
1
15
 
3
Принтер


5
 
4
Сканер


4
 
5
Ксерокс


4
 
6
Детектори для перевірки банкнот


2
 
7
Навчальний сейф для зберігання цінностей


1
 
8
Купюролічильна машина.


1
 
9
Програмне забезпечення при виконанні касових операцій: операції з вкладами фізичних осіб; з приймання платежів від населення; з валютно-обмінним операціям та інше

3
  
Останнє оновлення ( Вівторок, 24 червня 2014, 18:50 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)