Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Новини профтехосвіти Обговорення проекту положення про стажування майстрів в/н

Обговорення проекту положення про стажування майстрів в/н

заводМОНУ оприлюднило 27.03.13 року на своєму офіційному сайті проект положення про стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання) професійно-технічних навчальних закладів. Зауваження та пропозиції до проекту надсилати протягом 1 місяця від дня оприлюднення проекту положення на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Карбишева Вікторія Оттівна, заступник директора департаменту ПТО (тел. 278-75-80)).
 

 

 

Проект

Положення 
 про стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання) професійно-технічних навчальних закладів
 

1.Загальні положення

1.1. Стажування майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання) професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», постанови Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» та інших нормативних документів. 
1.2.Стажування майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання) є обов’язковою і невід’ємною частиною підвищення кваліфікації, що проводиться з відривом чи без відриву від виробництва у разі необхідності, але не рідше одного разу на п’ять років.
1.3. Мета стажування – забезпечення професійного росту майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання), поглиблення їх знань, умінь і професійних навичок шляхом ознайомлення із сучасним обладнанням, технікою, новими технологіями, прогресивними методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.
1.4. Основними завданнями стажування є:
ознайомлення із специфікою чинних умов, станом й тенденціями розвитку підприємства, організації, установи, їх вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів за відповідними професіями;
ознайомлення із сучасним обладнанням, новими технологіями, новітніми досягненнями науки, техніки і виробництва;
освоєння на робочому місці прогресивних прийомів і методів організації праці;
встановлення (підвищення, підтвердження) розряду( класу, категорії).
1.5.Стажування проводиться на базі кращих професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організаційі установ різних форм власності та підпорядкування, які оснащені сучасним технологічним обладнанням, застосовують новітні технології, забезпечують випуск якісної продукції, мають сучасні науково-практичні розробки та високий рівень організації праці.
1.6. Термін стажування може тривати до трьох місяців та встановлюється відповідно до поставлених завдань, складності індивідуальної програми стажування, досвіду практичної роботи майстра виробничого навчання (педагога професійного навчання).
1.7.Стажування майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання) державних професійно - технічних навчальних закладів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, комунальних – за рахунок коштів місцевого бюджету, приватних – за рахунок коштів власника, інших юридичних і фізичних осіб.


2.Організація і проведення стажування

2.1.Перелік підприємств, організацій та установ для проходження стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання)формується професійно-технічними навчальними закладами.
2.2. Взаємовідносини професійно-технічного навчального закладу і підприємства, організації, установи щодо проведення стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання)визначаються відповідним договором, що укладається не пізніше, ніж за місяць до його початку.
2.3.Договором обумовлюються терміни і порядок проведення стажування, забезпечення відповідних умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог, термін дії договору, інші взаємні зобов'язання сторін.
2.3.1. Професійно-технічний навчальний заклад:
надає підприємству, організації, установі для узгодження і організації робіт програму стажування не пізніше ніж за 10 днів до її початку, повідомляє дані про кількість майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання) за професіями, спеціальностями та спеціалізаціями, їх кваліфікацію (розряд, категорію), стаж роботи за професією; видає наказ про направлення майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання) на стажування.
2.3.2.Підприємство, організація, установа, професійно-технічний навчальний заклад, на базі якого здійснюється стажування:
видає наказ (розпорядження) про прийом майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання) на стажування та призначення керівника стажування з числа своїх працівників, які мають необхідну кваліфікацію;
надає майстрам виробничого навчання(педагогам професійного навчання) робочі місця, інструмент, матеріали для виконання робіт, які відповідають їх основній (суміжній) професії;
забезпечує можливість ознайомитися з прогресивними технологічними процесами, організацією виробництва;
створює безпечні умови праці відповідно до нормативів безпеки, гігієни праці;
забезпечує, якщо цього потребують умови виробництва, спецодягом,іншими засобами індивідуального захисту;
надає можливість користуватися лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання індивідуальної програми;
за участю представників професійно-технічного навчального закладу, з якого направлені слухачі, проводить атестацію майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання), які проходили стажування;
приймає рішення про підвищення (підтвердження) розряду (класу, категорії).
2.4. Надання робочих місць для майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання) професійно-технічних навчальних закладів для стажування з професій, спеціальностей, спеціалізацій, пов'язаних з важкими роботами й роботами зі шкідливими або небезпечними умовами праці, здійснюється підприємствами з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регламентують умови праці і навчання за цими професіями, спеціальностями та спеціалізаціями.
2.5.Договір про надання робочих місць для проходження майстрами стажування не укладається у випадку, коли всі його розділи включені до загального договору, укладеного між професійно-технічним навчальним закладом та підприємством, організацією, установою.
2.6. Стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання) проводиться відповідно до перспективних та річних планів, що розробляються на основі відповідних договорів з підприємствами, організаціями, установами.
2.7. Зміст стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання) визначається програмою, що розробляється методичною комісією підготовки кваліфікованих робітниківза участю старшого майстра виробничого навчання під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу.
Програма узгоджується з адміністрацією підприємства, організації, установи, на базі якого проходитиме стажуваннямайстер виробничого навчання (педагог професійного навчання), тазатверджується директором професійно-технічногонавчального закладу.
2.8.В індивідуальній програмі передбачається виконання майстром виробничого навчання (педагогом професійного навчання) виробничого завданнябезпосередньо на робочому місці,визначаються види, обсяг і послідовність робіт; обґрунтовується вибір об’єкта стажування, вказуються прізвища керівників, термін стажування.
2.9.У процесі стажування майстри виробничого навчання (педагоги професійного навчання) на робочих місцях повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками робітників відповідних професій.
2.10.Майстри виробничого навчання (педагоги професійного навчання) під час стажування зобов’язані:
виконувати правила і норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші правила і норми що діють на підприємстві, організації , установі в межах використання праці відповідних професій;
виконувати завдання, передбачені індивідуальноюпрограмою;
вести щоденник проходження стажування;
готувати звіт, зміст якого визначається професійно-технічним навчальним закладом.
2.11.Тривалість роботи майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання), які проходять стажування, повинна відповідати часу, визначеному індивідуальною програмою, і не може перевищувати тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.
2.12.Майстри виробничого навчання(педагоги професійного навчання), які проходять стажування на робочих місцях, підлягають соціальному й іншому страхуванню нарівні з відповідними працівниками підприємства, організації, установи.
2.13.Методичне забезпечення та супровід організації та проведення стажування майстрів виробничого навчання(педагогів професійного навчання)покладається нарегіональні навчально(науково)-методичні центри(кабінети) професійно-технічної освіти.


3.Підсумки стажування

3.1.Стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання) завершується кваліфікаційною атестацією, яку здійснює кваліфікаційна комісія у складі керівників підрозділів підприємства, де проводилося стажування, керівника стажування та представників професійно-технічного навчального закладу (заступника директора з навчально-виробничої роботи, старшого майстра).
3.2.Майстрам виробничого навчання(педагогам професійного навчання), які завершили стажування і успішно пройшликваліфікаційну атестацію, за рішенням кваліфікаційної комісії підприємства, організації, установи видається свідоцтво державного зразка про присвоєння, підвищення або підтвердження робітничоїкваліфікації відповідного розряду (класу, категорії).
3.3.Після закінчення стажування майстер виробничого навчання (педагог професійного навчання) подає до професійно-технічного навчального закладу, що направляв на стажування, звіт, затверджений в установленому порядку за місцем проходження стажування, свідоцтво про присвоєння (підтвердження, підвищення) кваліфікації відповідного розряду (класу, категорії) та копію протоколу засідання кваліфікаційної комісії.
3.4.Звіт майстра виробничого навчання (педагог професійного навчання), який проходив стажування, заслуховується на засіданнях відповідних методичних комісій професійно-технічних навчальних закладів.


4. Контроль за стажуванням

4.1.Контроль за організацією і проведенням стажування майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання) здійснюється професійно-технічним навчальним закладом, який направляв майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання).
4.2. Відповідальність за організацію і проведення стажування майстрів виробничого навчання несе директор професійно-технічного навчального закладу, який направляв майстрів виробничого навчання (педагогів професійного навчання).
Безпосереднє керівництво стажуванням здійснюється заступником директора з навально-виробничої роботи професійно-технічного навчального закладу.
4.3.Контроль за проведенням стажування безпосередньо на робочих місцях здійснюється старшим майстром професійно-технічного навчального закладу, який не менше одного разу на тиждень і робити відповідні записи у відповідних щоденниках.
4.4.Загальний контроль за стажуванням майстрів виробничого навчання здійснюють:
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;регіональні навчально (науково)- методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти.
 

Останнє оновлення ( Четвер, 28 березня 2013, 06:52 )  

Популярні матеріали

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)