Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Галузеві документи ПТО Наказ МОНУ 17.06.13 №772 Про оцінювання діяльності ПТНЗ

Наказ МОНУ 17.06.13 №772 Про оцінювання діяльності ПТНЗ

e-mail Друк

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

17.06.2013 р. № 772

 

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання

діяльності дошкільних, загальноосвітніх,

професійно-технічних навчальних закладів 
 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240, Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1996 р. № 200, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 р. за № 678/5869, та з метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
- Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів (додаток 1);
- Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 2);
- Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів (додаток 3).
2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Орієнтовні критерії до відома місцевих органів управління освітою та керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 № 99 “Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів”.
4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями (Марченко А. В.) в установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М. та Голову Державної інспекції навчальних закладів України Гончаренка М. Ф.


Міністр Д. В. Табачник

 

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки
від 17.06.2013 року № 772
 
                                         

 ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Пояснювальна записка

 
 
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти (далі – ПТНЗ) розроблені відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 1998 р. № 1240, Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                   від 12 лютого 1996 р. № 200 (із змінами), Порядку державного інспектування навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 2012 р. № 353, а також з урахуванням досвіду органів управління освітою щодо оцінювання діяльності ПТНЗ.
Орієнтовні критерії оцінювання діяльності ПТНЗ (далі – Орієнтовні критерії) розроблені з метою підвищення ефективності управління системою освіти, забезпечення об’єктивності оцінки стану реалізації  ПТНЗ незалежно від їх підпорядкування та форм власності на визначення спроможності навчального закладу здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).
Орієнтовні критерії структуровані за чотирма блоками критеріїв:
І.   Рівень забезпечення обов’язкових умов діяльності ПТНЗ.
ІІ.  Рівень можливості здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.
ІІІ. Рівень результативності здійснення ПТНЗ навчально-виробничої діяльності.
ІV. Рівень управлінської, фінансово-господарської та комерційно-виробничої діяльності ПТНЗ.
До першого блоку критеріїв входять чотири розділи (1. «Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ», 2. «Формування контингенту учнів (слухачів)», 3. «Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу», 4. «Стан матеріально-технічної бази»), до другого – один розділ (5. «Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи»), до третього – один розділ (6. «Якість підготовки учнів, слухачів»), до четвертого – два розділи (7. «Рівень  управлінської діяльності», 8. «Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності»).
Кожен розділ структурований на відповідні критерії (всього – 67). Порядкові номери критеріїв зазначені у графі 2 «Критерій (номер коефіцієнта відповідності)» (Наприклад, К1).
У графі 3 зазначено спосіб визначення критеріїв оцінки діяльності ПТНЗ (відповідна формула для  визначення індексної оцінки або експертна оцінка). У графі 4 вказані показники діяльності ПТНЗ, документи та інші джерела інформації, що підлягають аналізу, у графі 5 – форми і методи   збору інформації (анкетування (А), бесіда (Б), аналіз документів (Д), спостереження (С), контрольні випробовування (К).
Така структура Орієнтовних критеріїв дозволяє більш повно і об’єктивно оцінити діяльність ПТНЗ відповідно до вимог законодавства про освіту під час проведення державної атестації, внутрішнього контролю (самоаналізу) або комплексної перевірки навчального закладу.
Об’єктивність оцінювання роботи ПТНЗ забезпечується всебічним аналізом якісних і кількісних показників його діяльності шляхом заповнення Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти.
Для зниження ступеня суб’єктивності під час оцінювання в зазначеній таблиці використовуються три шари пріоритетів: пріоритетність блоків, розділів та критеріїв.
Для заповнення зазначеної таблиці використовується лише графа  «Значення коефіцієнта відповідності». Ця графа має сіре поле, що означає можливість внесення користувачем до неї відповідних цифрових показників.
З метою дотримання єдиного підходу до оцінювання та забезпечення його об’єктивності всі інші графи є захищеними.
Заповнення граф «Часткова оцінка критеріїв», «Часткова оцінка розділів», «Часткова оцінка блоків» і останніх рядків таблиці щодо загальної оцінки діяльності ПТНЗ та оцінок за блоки критеріїв здійснюється в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерної програми.
Члени комісії можуть встановити рівень діяльності ПТНЗ відповідно до визначених критеріїв двома способами:
 - за допомогою експертної оцінки;
 -  за допомогою індексної оцінки (на основі визначення індексу (частки від ділення кількості реалізованих ПТНЗ вимог на кількість встановлених вимог). 
Під час застосування експертної оцінки використовується така шкала:
- 0,00 балів – якщо рівень реалізації ПТНЗ встановленого критерію не задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу;
- 0,25 балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є меншим за 50%;
- 0,50% балів – якщо встановлений критерій реалізується на 50%;
- 0,75% балів – якщо рівень реалізації встановленого критерію є більшим за 50%;
- 1,00 бал – якщо рівень реалізації встановленого критерію повністю задовольняє експертів та учасників навчально-виховного процесу.
Для експертної оцінки можливо також використовувати опорні критеріальні судження. Наприклад, у разі відповіді «так» на питання щодо реалізації ПТНЗ встановленого критерію у таблицю виставляється 1,00 бал; якщо «так» > «ні» − 0,75 балів; якщо «так» = «ні» − 0,50 балів; якщо        «так» < «ні» − 0,25 балів; у разі відповіді «ні» – 0,00 балів.
Для більш об’єктивного оцінювання для кожного критерію можливо також розробити відповідну анкету. Тоді оцінка в межах одиниці розраховується як результат ділення кількості позитивних відповідей на загально можливу кількість відповідей, що дорівнює кількості питань.
Під час застосування індексної оцінки діяльності ПТНЗ використовуються формули, зазначені у графі 3 таблиці «Орієнтовні критерії оцінювання результатів діяльності професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, організацій і установ, що надають освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти».
У разі потреби можливо також використовувати інші методи для визначення оцінки. Зокрема, ввести перелік вимог до кожного критерію (як еталону). Тоді кількість балів обчислюється як індекс (частка від ділення) кількості реалізованих у діяльності навчального закладу вимог відповідно до загальної кількості встановлених вимог (еталон). Наприклад, в еталоні закладено п’ять  вимог. Встановлено, що у своїй практичній діяльності навчальний заклад реалізував три вимоги. Таким чином, коефіцієнт реалізації становитиме: 3/5 = 0,6 балів.
Внесення балів до графи «Значення коефіцієнта відповідності» Таблиці відповідності показників Орієнтовним критеріям оцінювання результатів діяльності професійно-технічного навчального закладу, підприємства, організації, установи, що надає освітні послуги у сфері професійно-технічної освіти у більшості критеріїв здійснюється у порядку збільшення (від 0,00 до 1,00).
Внесення показників до критерію № 49 «Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності», абзацу другого критерію № 50 «- на початковому рівні», абзацу другого критерію № 51 «- на початковому рівні», критерію № 52 «Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ», критерію № 65 «Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень»  здійснюється у зворотному порядку               (від 1,00 до 0,00). Для зручності заповнення зазначені критерії у таблиці виділені курсивом, жовтим кольором та позначені зірочкою *.
З метою унаочнення результатів оцінювання на другому листі книги Excel розміщені таблиця «Результати оцінювання діяльності ПТНЗ» та діаграми «Рівень діяльності ПТНЗ». Дані до графи «Показники» зазначеної таблиці та діаграм вносяться в автоматичному режимі після заповнення графи «Значення коефіцієнтів відповідності» таблиці, розміщеної на першій сторінці.
Після заповнення графи «Показники» дані користувачем переносяться у графи з назвами професій (позначені сірим кольором). Середнє значення показників можна обрахувати у ручному режимі, або внести відповідну формулу в останню комірку після заповнення всіх попередніх десяти комірок.
За наслідками експертизи визначається спроможність ПТНЗ здійснювати освітню діяльність на рівні державних вимог (стандартів).       Так, якщо загальна оцінка балів із певної професії є 0,74 і менше, то дану професію, за якою здійснюється підготовка, перепідготовка чи підвищення кваліфікації, рекомендується вважати не атестованою. У разі встановлення загальної оцінки 0,75 і більше балів – атестованою.
 Вищезазначена шкала використовується також під час оцінки результатів діяльності ПТНЗ щодо виконання ним положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти, а також  дотримання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.
 Оцінювання роботи ПТНЗ із загальноосвітньої підготовки здійснюється відповідно до Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.
 

ОРІЄНТОВНІ КРИТЕРІЇ

оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів

 
 
з/п
Критерій (номер коефіцієнта відповідності)
Спосіб визначення
Показники діяльності ПТНЗ,
 документи та інші
джерела інформації, що підлягають аналізу  
 
Форми і методи збору інформації
1
2
3
4
5
РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ
1
Організаційно-правові засади діяльності ПТНЗ
1.1
Ступінь відповідності установчих документів ПТНЗ вимогам нормативних документів (К1)
Експертна оцінка
Установчі, реєстраційні, ліцензійні, та дозвільні документи
Д, Б
1.2
Відсоток професій, за якими ведеться підготовка до ліцензованої їх кількості (К2)
Впр = 100
Кпп - кількість професій, за якими здійснюється підготовка учнів (слухачів) на денній і інших формах навчання
Клп - кількість ліцензованих професій
Д, Б
1.3
Відсоток атестованих професій від загальної кількості ліцензованих (К3)
Ва = 100
Ккк - кількість атестованих професій;
Клп - кількість ліцензованих професій
Д, Б
1.4
Ступінь відповідності діяльності ПТНЗ заявленому статусу на рівні вимог державних стандартів професійно-технічної освіти (К4)
 
Експертна оцінка
Установчі, ліцензійні документи, державні стандарти з ліцензованих професій. Відповідність робочих навчальних планів з ліцензованих професій за видами освітніх послуг Типовим навчальним планам та Типовій базисній структурі. Відповідність розроблених критеріїв кваліфікаційної атестації випускника з ліцензованих професій вимогам державних стандартів
Д, Б, С
2
Формування контингенту учнів (слухачів)
2.1
Ступінь виконання плану прийому та підготовки кваліфікованих робітників (К5)
Свп =
Упн - кількість учнів (слухачів) прийнятих на навчання за всіма видами освітніх послуг;
Пп - план прийому учнів (слухачів) за всіма видами освітніх послуг з ліцензованих професій
Д, Б
2.2
Ступінь відповідності правил прийому учнів (слухачів) до навчального закладу Типовим правилам (К6)
Експертна оцінка
Відповідність розроблених навчальним закладом правил прийому з Типовим
Д, Б
2.3
Ступінь відповідності контингенту учнів (слухачів) ліцензійному обсягу ПТНЗ (К7)
Свкк =
Упн - кількість учнів (слухачів) прийнятих на навчання за всіма видами освітніх послуг;
Ло - ліцензований обсяг навчального закладу
Д, Б, С
2.4
 
Відсоток відрахування учнів (слухачів)(К8)
Ву = 100
Кв - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за навчальний рік;
К - контингент учнів (слухачів)
Д
2.5
 
Відсоток відрахування учнів (слухачів) за невиконання вимог навчальних планів і програм  (К9)
 
Внп = 100
Квн - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за незадовільні успішність, поведінку;
Кв - кількість учнів (слухачів), які відраховані з ПТНЗ за навчальний рік
Д
2.6
 
Ступінь відповідності ведення ПТНЗ ділової документації щодо прийому та руху контингенту учнів (слухачів) нормативним вимогам (К10)
Експертна оцінка
План прийому учнів (слухачів) за державним замовленням, договорами з юридичними і фізичними особами. Накази про організацію профорієнтаційної роботи, створення та роботи приймальної комісії. Книги реєстрації документів абітурієнтів. Протоколи приймальної комісії. Накази про зарахування учнів (слухачів)
Д, Б
3
Ефективність використання ПТНЗ педагогічного потенціалу
3.1
Відсоток забезпеченості викладачами предметів з професійно-теоретичної підготовки (далі – ПТП)
(К11)
Чп = 100
Кптп - кількість викладачів, які мають педагогічне навантаження з предметів професійно-теоретичної підготовки;
Ш - штатна чисельність педагогічних працівників з предметів професійно-теоретичної підготовки за тарифікаційною відомістю
Д
3.2
Відсоток відповідності фахової освіти викладачів з предметів ПТП (К12)
Чпт = 100
Кфо - кількість викладачів з предметів професійно-теоретичної підготовки, які мають відповідну фахову освіту;
Кптп - кількість викладачів загально професійної та професійно-теоретичної підготовки
Д
3.3
Ступінь забезпеченості майстрами (інструкторами) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності) (К13)
Чм = 100
Км - фактична кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів);
Шм - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів) за штатним розписом
Д
3.4
Відсоток відповідності фахової освіти майстрів (інструкторів) виробничого навчання (відповідно до їх штатної чисельності) (К14)
Чвфо = 100
Квфо - кількість майстрів (інструкторів), які мають відповідну фахову освіту;
Км - фактична кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів)
Д
3.5
Відсоток викладачів із предметів ПТП, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії", "спеціаліст вищої категорії"
ЧмвІк = 100
КвІк - кількість педагогічних працівників, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії»;
Шв - штатна чисельність педагогічних працівників з професійно-теоретичної підготовки за тарифікаційною відомістю
Д
3.6
Відсоток майстрів (інструкторів), які мають педагогічне звання, першу і другу кваліфікаційні категорії (відповідно до їх штатної чисельності)
(К16)
ЧмІ-ІІ = 100
Кмкк - кількість майстрів виробничого навчання         (інструкторів), які мають I-II кваліфікаційні категорії;
Шм - штатна чисельність майстрів виробничого навчання (інструкторів)
Д
3.7
 
Наявність та своєчасність виконання плану заходів щодо підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників (К17)
Чск = 100
Пк - кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, стажування та атестацію відповідно до плану;
ПКпл – планова кількість педагогічних працівників для проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування та атестації за звітний період
Д, Б, А
3.8
Відсоток відповідності кваліфікації (розряду) майстрів, інструкторів ліцензійним умовам (К18)
Чрк = 100
Кмрк - кількість майстрів виробничого навчання (інструкторів), які мають відповідний рівень кваліфікації (розряд);
Шм - штатна чисельність майстрів виробничого навчання (інструкторів)
Д
4
Стан матеріально-технічної бази
4.1
Ефективність використання матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери
4.1.1
 
Ступінь відповідності використання будівель та споруд їх призначенню (раціональність використання) (К19)
Вбс = 100
БСнп - кількість будівель і споруд, в яких організовано навчально-виховний процес;
БС - загальна кількість будівель і споруд, в яких розміщено навчальний заклад
С, Д, Б
4.1.2
 
Ступінь забезпеченості навчальними кабінетами
з ПТП (К20)
Впкзп = 100
Кол - кількість відповідно обладнаних кабінетів відповідно до ліцензованих професій;
К - загальна кількість кабінетів ПТНЗ
Д, С, Б
4.1.3
 
Ступінь відповідності площі навчальних кабінетів нормативам ПТП (К21)
Внп = 100
НПл - кількість навчальних кабінетів з професійно-теоретичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);
НП - загальна кількість кабінетів ПТНЗ
Д, С, Б
4.1.4
 
Ступінь забезпеченості навчальними лабораторіями
з ПТП (К22)
Внл = 100
Ло- кількість відповідно обладнаних лабораторій;
Лнп - загальна кількість лабораторій, зазначених у навчальних планах
Д, С, Б
4.1.5
 
Ступінь відповідності площі навчальних лабораторій
нормативам ПТП (К23)
Вл = 100
ПЛв - кількість навчальних лабораторій з професійно-теоретичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);
Л - загальна кількість лабораторій ПТНЗ
 
Д, С
4.1.6
 
Ступінь забезпеченості навчальними майстернями, полігонами, автодромами, трактородромами, навчальними господарствами з професій(К24)
Вм= 100
Мо - кількість відповідно обладнаних навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств;
М - загальна кількість навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств, зазначених у навчальних планах
Д, С, Б
4.1.7
 
 
Ступінь відповідності нормативам площ навчальних майстерень, полігонів, автодромів, трактородромів, навчальних господарств з професій (К25)
Кп = 100
 
МПл - кількість навчальних майстерень, полігонів, автодромів,  трактородромів, навчальних господарств з професійно-практичної підготовки, площі яких відповідають нормативам (до ліцензійних обсягів);
МП -  загальна кількість навчально-виробничих майстерень, полігонів, автодромів,  трактородромів, навчальних господарств ПТНЗ
 
Д, С
4.2
Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази і об’єктів соціальної сфери
4.2.1
 
Ступінь відповідності будівель та споруд санітарно-технічним вимогам (К26)
Впкзп = 100
Бвн- кількість будівель і споруд, які відповідають санітарно-технічним вимогам;
Б - загальна кількість будівель і споруд, в яких розміщено навчальний заклад
 
С, Д, Б
4.2.2
 
Ступінь відповідності оснащення навчальних майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К27)
Внк= 100
МПо - кількість оснащених відповідно до вимог навчальних програм майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів;
МП - загальна кількість навчальних майстерень, полігонів, трактородромів, автодромів, передбачених робочими навчальними програмами
 
С, Д, Б
4.2.3
 
Ступінь відповідності оснащення навчальних лабораторій вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К28)
Вкл = 100
Ло - кількість відповідно оснащених навчальних лабораторій ПТП вимогам робочих навчальних програм;
Лнп - загальна кількість наявних навчальних лабораторій, передбачених робочими навчальними програмами
 
С, Д, Б
4.2.4
Ступінь відповідності оснащення навчальних кабінетів вимогам робочих навчальних програм з ПТП (К29)
Внк= 100
НКо - кількість оснащених відповідно до вимог навчальних кабінетів;
НК - загальна кількість наявних навчальних кабінетів з ПТП
 
С, Д, Б
4.2.5
Ступінь комп’ютерного забезпечення ПТНЗ відповідно до вимог навчального процесу (К30)
Кпк=
ПК - загальна кількість персональних комп’ютерів, що використовуються в навчальному процесі;
У – кількість учнів (слухачів), які навчаються у ПТНЗ
 
С, Д, Б
4.2.6
Ступінь забезпеченості  основними обов’язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм (К31)
Кзпз= 100
ЛОПп – кількість ліцензованих освітніх послуг з професій, забезпечених основними обов’язковими засобами навчання, необхідними для виконання навчальних планів і програм;
ЛОП - загальна кількість ліцензованих освітніх послуг з професій
 
С, Д, Б
                           РІВЕНЬ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПТНЗ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
5
Організація навчально-виховного процесу, навчально-методичної і наукової роботи
5.1
 
Стан організації навчально-виробничої діяльності
 
5.1.1
 
 
Ступінь відповідності організації навчально-виробничої діяльності вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу (К32)
Експертна оцінка
Накази з організації навчально-виробничої діяльності.
Переліки підприємств-замовників робітничих кадрів.
Договори щодо проходження учнями (слухачами)
навчально-виробничої практики. Журнали обліку теоретичного навчання та професійно-практичної підготовки. Щоденники обліку виконання навчально-виробничих робіт. Матеріали державної кваліфікаційної атестації
С, Д, Б
5.1.2
Ступінь відповідності планування навчально-виробничої діяльності вимогам нормативно-правових актів (К33)
Експертна оцінка
Перспективний та річний плани роботи. Навчально-методичні документи з планування навчально-виробничої діяльності
 
С, Д, Б
5.1.3
 
 
Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-теоретичної підготовки (К34)
Кзпт= 100
ГНр - сумарна кількість годин навчальних предметів з професійно-теоретичної підготовки, відмічених в журналах обліку;
ГНп - сумарна кількість годин навчальних предметів зпрофесійно-теоретичної підготовки, зазначених у робочих навчальних планах
 
С, Д, Б
5.1.4
 
Ступінь виконання робочих навчальних планів та програм із професійно-практичної підготовки (К35)
Кппп= 100
ГВр - сумарна кількість годин виробничого навчання та виробничої практики, відмічених у журналах обліку;
ГВп - сумарна кількість годин виробничого навчання та виробничої практики, зазначених в робочих навчальних планах
 
С, Д, Б
5.1.5
 
Рівень організації системи внутрішнього контролю за здійсненням навчально-виробничої діяльності (К36)
Експертна оцінка
Графік та матеріали внутрішнього контролю з навчально-виробничої діяльності. Накази з організації навчально-виробничої діяльності. Протоколи засідань педагогічної ради
С, Д, Б
5.2
Стан організації навчально-виховної діяльності та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу
5.2.1
 
Рівень правової свідомості учнів (К37)
Рпс=
П - кількість правопорушень скоєних учнями (слухачами) за звітний період;
У - середньорічний контингент учнів (слухачів)
Д, Б
5.2.2
 
 
 
 
 
Рівень організації навчально-виховної діяльності (К38)
Експертна оцінка
Річний план виховної роботи. Плани роботи класних керівників, бібліотеки, гуртків, спортивних секцій, клубів, об’єднань, медичного пункту. Накази, розпорядження, заходи з організації виховної роботи. Журнали обліку проведення занять гуртків, спортивних секцій, клубів, об’єднань. 
Протоколи засідань педагогічної ради з питань навчально-виховної діяльності.  Матеріали  внутрішнього контролю з навчально-виховної діяльності. Матеріали результатів участі учнів (слухачів) у міжнародних, всеукраїнських та регіональних олімпіадах, конкурсах, спортивних змаганнях. Матеріали щодо громадського та учнівського самоврядування
С, Д, А, Б
5.2.3
Рівень організації соціального захисту учасників навчально-виховного процесу (К39)
Експертна оцінка
Накази, розпорядження, заходи з організації соціального захисту учнів (слухачів)
 
С, Д, А, Б
5.2.4
 
 
Ступінь розвитку соціально-побутової сфери, житлово-побутових умов та соціального захисту учнів (К40)
Експертна оцінка
Визначитистан забезпечення учнів харчуванням, місцями у гуртожитках та забезпечення соціально-правових гарантій і захисту прав учнів (слухачів), у т. ч. дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування
С, Д, А, Б
5.3
Рівень методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу 
5.3.1
 
Ступінь забезпечення ПТНЗ підручниками, посібниками, довідковою літературою, методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів) (К41)
Вліт= 100
Лф - фактична кількість підручників, посібників, довідкової літератури, методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів та організації практичної підготовки учнів (слухачів);
Лр - кількість підручників, посібників, довідкової літератури, методичних рекомендацій, зазначених у списках робочих навчальних програм з ліцензованих професій
Д, С, Б
5.3.2
Рівень використання електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі (відповідно до кількості працюючих викладачів, майстрів, інструкторів)(К42)
Чікт = 100
Піт - кількість педагогічних працівників, які використовують електронні освітні ресурси у навчальному процесі;
Шп - загальна кількість педагогічних працівників
С, Д, А, Б
5.3.3
 
Ступінь розроблення педагогічними працівниками навчально-методичної літератури (К43)
Км=
 
Пмл - кількість педагогічних працівників, які розробили навчально-методичну літературу;
П - загальна кількість педагогічних працівників
С, Д, А, Б
5.4
 
Стан безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
 
5.4.1
Наявність служби охорони праці чи відповідальної особи (К44)
Експертна оцінка
Розроблені відповідні положення та розпорядчі документи
 
 
 
Д, Б
5.4.2
Ступінь врахування питань охорони праці у колективному договорі та посадових інструкціях (К45)
Експертна оцінка
Встановлюється за результатами аналізу колективного договору та посадових інструкцій
 
 
Д, Б
5.4.3
 
 
Рівень організації навчання та перевірки знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності учнів, слухачів і працівників (К46)
Кноп= 100
 
Унф - кількість учнів, слухачів і працівників, які пройшли навчання та перевірки знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності;
Унп - кількість учнів, слухачів і працівників, які повинні пройти навчання та перевірку знань з охорони праці й безпеки життєдіяльності
 
 
Д, Б, С
5.4.4
 
Стан проведення інструктажів з охорони праці й безпеки життєдіяльності, їх обліку (К47)
Кіоп= 100
Уі - кількість учнів, слухачів і працівників, для яких проведено інструктажі з охорони праці й безпеки життєдіяльності;
Уіп - кількість учнів, слухачів і працівників, які зобов’язані пройти інструктаж з охорони праці й безпеки життєдіяльності
 
 
С, Д, А, Б
5.4.5
 
 
Ступінь забезпечення учнів, слухачів, працівників ПТНЗ засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів (К48)
Кіоп= 100
Узз - кількість учнів (слухачів) і працівників ПТНЗ, які забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів;
Узп - кількість учнів (слухачів) і працівників ПТНЗ, які повинні бути забезпеченими засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів
 
 
С, Д,Б
5.4.6
 
Ступінь дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності (К49)
Кт= 100
Т - кількість випадків травматизму серед учасників навчально-виховного процесу за звітний період;
У - загальна кількість учасників навчально-виховного процесу
 
 
С, Д,Б
РІВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПТНЗ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6
Якість підготовки учнів, слухачів
6.1
Рівень навчальних досягнень учнів, слухачів із теоретичної та професійно-практичної підготовки
6.1.1
Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-теоретичної підготовки (К50):
– на початковому рівні*
 
– на достатньому і високому рівнях
 
Кпт1= 100
Кпт2= 100
Упоч - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на початковому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ.
 
Удос - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на достатньому і високому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів),які мали виконувати ККЗ
К, Д
6.1.2
Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали ККЗ з професійно-практичної підготовки (К51):
- на початковому рівні*
 
– на достатньому і високому рівнях
Кпп1= 100
Кпп2= 100
Упоч - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на початковому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати ККЗ.
 
Удос - кількість учнів (слухачів), які виконали ККЗ на достатньому і високому рівні;
Ук - кількість учнів (слухачів),які мали виконувати ККЗ
К, Д
6.1.3
Ступінь розбіжності показників навчальних досягнень самоаналізу і ККЗ* (К52)
– з професійно-теоретичної підготовки
 
– з професійно-практичної підготовки 
СРптп= 100
СРппп= 100
СБс - середній бал навчальних досягнень учнів (слухачів) ПТНЗ відповідно до самоаналізу (результати проміжного контролю);
СБк - середній бал навчальних досягнень учнів (слухачів) за результатами ККЗ 
Д
6.2
 
Підсумкові результати
6.2.1
 
Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які виконали пробні кваліфікаційні роботи на достатньому і високому рівнях(К53)
Впкр= 100
Удв - кількість учнів (слухачів), які виконали пробні кваліфікаційні роботи на достатньому і високому рівнях;
Упр - кількість учнів (слухачів), які мали виконувати пробні кваліфікаційні роботи
К, Д
6.2.2
Відсоток учнів, слухачів (від їх загальної кількості), які склали державну кваліфікаційну атестацію на достатньому і високому рівнях (К54)
 
Вдка= 100
Уадв - кількість учнів (слухачів), які склали ДКА на достатньому і високому рівнях;
 
Удка - кількість учнів (слухачів), які мали брати участь у ДКА
К, Д
6.2.3
 
Відсоток випускників (від їх загальної кількості), які одержали встановлені кваліфікаційні розряди(К55)
Вроз= 100
Ур - кількість випускників, які одержали встановлені кваліфікаційні розряди;
Ука - загальна кількість випускників, які складали ДКА та КА
Д
6.2.4
 
Відсоток працевлаштованих випускників (К56)
Кпр= 100
ПР - кількість працевлаштованих випускників (відповідно до документального підтвердження);
 В - кількість випускників(всього) 
Д
6.2.5
 
Відсоток працевлаштованих випускників за отриманою професією (К57)
Кпрп= 100
Пп - кількість випускників працевлаштованих за отриманою професією(відповідно до документального підтвердження);
 В - кількість випускників (всього)
Д
6.2.6
 
Відсоток випускників (від їх загальної кількості), які отримали дипломи з відзнакою  (К58)
Вроз= 100
Удв - кількість випускників, які отримали дипломи з відзнакою;
Ука - загальна кількість випускників, які складали ДКА та КА
Д
РІВЕНЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПТНЗ
7
Рівень управлінської діяльності
7.1
Наявність розробленої та затвердженої Концепції розвитку ПТНЗ (К59)
Експертна оцінка
Концепція розвитку навчального закладу
 
Д, Б
7.2
Ступінь відповідності планування діяльності навчального закладу вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу (К60)
Експертна оцінка
Річний план роботи, плани роботи ради закладу, педагогічної та піклувальної рад, батьківського комітету, інші матеріали щодо планування роботи
 
Д, Б, С
7.3
 
 
 
Ступінь системності внутрішнього контролю (відповідність плану роботи, тем педагогічної ради виданим наказам) (К61)
 
 
 
Експертна оцінка
Матеріали щодо організації внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом.   Правила внутрішнього трудового розпорядку, результати моніторингу освітньої діяльності, книги записів наслідків внутрішнього контролю, журнал обліку пропущених і заміщених навчальних та практичних занять, посадові та функціональні обов’язки працівників. Колективний договір. Ділова документація (відповідно до переліку, рекомендованого МОН). Матеріали щорічного звітування керівника на загальних зборах (конференції) навчального закладу
 
Д, Б
7.4
Стан виконаних рішень, що були прийняті за результатами внутрішнього контролю (рішення педради, накази, розпорядження) (К62)
Свр=  100
Квр - кількість виконаних рішень (відповідно до документального підтвердження);
Кпр - кількість прийнятих рішень та запланованих заходів
 
Д, Б
7.5
 
Стан співпраці з соціальними партнерами та роботодавцями (К63)
 
Експертна оцінка
Плани роботи щодо співпраці з соціальними партнерами та роботодавцями. Угоди про співпрацю, проходження учнями виробничої практики, працевлаштування випускників
 
 
 
Д, Б
8
Рівень організації фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності
8.1
Відповідність використання коштів спеціального фонду статутній діяльності закладу державної форми власності/прибутку для суб’єктів ПТО інших форм власності (К64)
Вк=  100
Квк – кількість використаних коштів з спеціального фонду (прибутку) на розвиток матеріально-технічної та навчально-методичної бази;
Кк – загальна кількість коштів спеціального фонду/прибутку
 
Д, Б
8.2
 
Відсоток заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду приміщень * (К65)
Вз= 100
Кз - заборгованість за надання освітніх послуг та здані в оренду приміщення і обладнання за звітний період;
Кп - загальна кількість коштів, яку мав отримати заклад за надання освітніх послуг та здані в оренду приміщення і обладнання за звітний період
Д, Б
8.3
Стан впровадження енергозберігаючих технологій водо - енергоресурсів та рівень впровадження енергозберігаючих технологій (К66)
 
Експертна оцінка
Плани роботи та матеріали щодовпровадження енергозберігаючих технологій водо - енергоресурсів та рівень впровадження енергозберігаючих технологій.
С, Д, Б
8.4
Рівень своєчасності усунення недоліків та порушень (відповідно до актів перевірок)(К67)
Рсуп=  100
Крз - кількість своєчасно реалізованих заходів щодо усунення виявлених порушень і недоліків;
Кзз - кількість заходів, які мали бути реалізовані відповідно до плану (-ів) щодо усунення виявлених порушень і недоліків
С, Д, Б
 
Голова Державної інспекції
навчальних закладів України                                                                                                                     М. Ф. Гончаренко
Останнє оновлення ( Понеділок, 01 липня 2013, 06:58 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)