Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Типова програма дисципліни Фізична культура 2013

Типова програма дисципліни Фізична культура 2013

e-mail Друк

Фізична культура

Фізична культура. Типова програма для професійно-технічних навчальних закладів. Навчальна програма «Фізична культура для професійно-технічних навчальних закладів» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 року і складена для учнів ПТНЗ які навчаються на базі загальної середньої освіти (після 9 кл.), та повної загальної середньої освіти (після 11 класів) . Київ - 2013 рік.                     

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

для професійно-технічних навчальних закладів

 

Київ  2013р.

 

Автори-Упорядники:

 

 

В. О. Павленко — заступник голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кандидат педагогічних наук.

Л. Ф. Духовний — викладач-методист, викладач вищої категорії ВПУ № 37 м. Горлівка, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня, відмінник освіти України, відмінник фізичної культури і спорту СРСР, голова Донецького обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

С. О. Єфремова — викладач-методист, викладач вищої категорії ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, відмінник освіти України, голова Тернопільського обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

О. Х. Неткал — викладач-методист, викладач вищої категорії, керівник фізичного виховання ДНЗ «Запорізький БЦПТО», голова обласного методичного об’єднання з фізичного виховання ПТНЗ.

В. С. Хрін – викладач-методист, викладач вищої категорії ВПУ № 7              м. Калуш, Івано-Франківської області.

С. В. Атрощенко – головний спеціаліст відділу фізичного виховання Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України.

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Професійно-технічна освіта спрямована на формування у громадян професійних знань, умінь, навичок, розвиток духовності, культури, відповідного технічного, технологічного і екологічного мислення з метою створення умов для їх професійної діяльності. Фізичне виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є складовою частиною навчально-виховного процесу, яка спрямована на всебічний розвиток фізичних і духовних сил майбутніх молодих робітників, їх підготовку до трудової діяльності і захисту Вітчизни. Фізичне виховання в професійно-технічних навчальних закладах повинно мати професійно-прикладну спрямованість - удосконалювати фізичні, вольові та інші якості, які необхідні для успішного освоєння обраної професії.

Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) - це один з обов'язкових розділів програми фізичного виховання. Мета ППФП - розвиток у учнів фізичних якостей, особливо важливих для обраної професії; формування і вдосконалення допоміжно-прикладних рухових навичок; підвищення стійкості організму до зовнішніх впливів; виховання специфічних фізичних, вольових та інших якостей. ППФП здійснюється шляхом включення спеціальних вправ у систему взаємопов'язаних між собою різних організаційних форм фізичного виховання.

Мета реалізовується комплексом навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

-розвиток фізичних якостей і здібностей, вдосконалення функціональних можливостей організму, зміцнення здоров'я людини;

-формування стійких мотивацій і потреб обережного ставлення до власного здоров'я на заняттях фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

-оволодіння технологіями сучасних оздоровчих систем фізичного виховання, збагачення індивідуального досвіду занять спеціально-прикладними фізичними вправами і базовими видами спорту;

-оволодіння системою професійно і життєво важливих практичних умінь і навичок, які забезпечують збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я;

- оволодіння знаннями про фізичну культуру і спорт, її роль та значення у сучасному розвитку освіти, формуванні здорового способу життя;

- виховання позитивних якостей особистості, додержання норм колективної взаємодії та співпраці в навчальній та змагальній діяльності.

 

Структура навчального процесу з фізичної культури

Навчальна програма «Фізична культура для професійно-технічних навчальних закладів» розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004 року і складена для учнів ПТНЗ які навчаються на базі загальної середньої освіти (після 9 кл.), та повної загальної середньої освіти (після 11 класів) і посилається на навчальну програму для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи (рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист від 31.08.10        № 1/11-8297) автор Т. Ю. Круцевич та інші.

Метою фізичного виховання учнів є формування у них фізичної культури особистості та здібностей направлених на використання різноманітних засобів фізичної культури, спорту і туризму для збереження та укріплення здоров’я, психофізичної підготовки і самопідготовки до майбутньої професійної діяльності.

Вивчення предмета в професійно-технічних навчальних закладах здійснюється окремо для дівчат і юнаків. Поділ груп здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел - садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.02.2002 № 128

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до віково-статевих особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (спортивний зал, спортивні майданчики, стадіон, басейн тощо та обладнання), кадрового забезпечення.

Навчальна програма побудована за модульною системою. Вона складається з інваріантних, або обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання, загальна фізична підготовка, професійно-прикладна фізична підготовка, спортивна досконалість і декількох варіативних модулів.

Теоретико-методичні знання. У процесі навчання учні повинні отримати теоретичні знання з таких питань: загальні відомості про фізичне виховання та спорт в країні; організації фізичного виховання в професійно-технічній освіті; гігієнічні основи фізичного виховання; фізична культура в трудовій діяльності; усвідомлення значення фізичного здоров’я для життєдіяльності і майбутньої професійної діяльності, теоретичні знання з гімнастики, легкої атлетики, лижних перегонів, спортивних ігор, плавання.

Теоретичні знання необхідно пристосовувати до особливостей майбутньої професій учнів та закріплювати у процесі практичних занять під час проведення оздоровчої гімнастики та фізкультурної паузи.

Надаючи теоретичні знання з окремих видів загальної фізичної підготовки, учнів слід ознайомити з технікою безпеки на уроках фізичної культури, основами техніки різних видів спорту, профілактиці травматизму, страхуванню та самострахуванню під час виконання вправ.

Основні види загальної фізичної підготовки складаються з наступних розділів: гімнастика, легка атлетика, лижна та кросова підготовка, плавання, туризм, спортивні ігри.

Професійно-прикладна фізична підготовка є однією із обов’язкових розділів навчальної програми.

Професійно-прикладна фізична підготовка в професійно-технічних навчальних закладах це процес фізичного виховання, який здійснюється з урахуванням специфічних особливостей та вимог до даної професій.

Спортивна досконалість в навчальних закладах професійно-технічної освіти налаштована на підвищення рівня спортивних досягнень учнів у видах спорту які культивують в навчальному закладі.

До варіативного модуля відноситься програмний матеріал з обраного виду спорту. Програмний матеріал щороку ускладнюється за рахунок збільшення складності елементів на базі раніше вивчених.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» навчальний заклад формує самостійно з варіативних модулів. При цьому обов’язковим є включення засобів теоретичної, загальнофізичної та професійно-прикладної фізичної підготовки (та спортивної досконалості), передбачених програмою для даного курсу до кожного варіативного модуля.

На І-ІІІ курсах учні мають опанувати 2-3 варіативних модулі. На їх опанування відводиться приблизно однакова кількість годин. Однак не виключається можливість мотивованого збільшення чи зменшення кількості годин на вивчення окремих модулів.

Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріально-технічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та бажання учнів. Бажання учнів визначається обов’язковим письмовим опитуванням наприкінці навчального року. Результати опитування додаються до протоколу методичного об’єднання навчального закладу.

Викладач повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи оцінювання.

Предмет «фізична культура» є обов’язковим в кількості двох годин на тиждень під час теоретичного навчання. Кількість годин, відведених на предмет, залежить від кількості тижнів теоретичного навчання.

У розкладі навчальних занять не рекомендується об’єднувати два уроки фізичної культури або проводити їх два дні поспіль.

 

Оцінювання навчальних досягнень

 Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури може здійснюватися за такими видами діяльності:

1.Засвоєння техніки виконання фізичної вправи.

2.Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки особистого результату).

3.Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.

4.Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.

Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються

навчальні нормативи, які розроблено для кожного навчального курсу. Контрольні навчальні нормативи є орієнтовними. Порядок їх проведення визначає викладач відповідно до календарного планування.

При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 13.04.2011 № 329.

Оцінюючи навчальні нормативи з фізичної підготовленості, потрібно дотримуватись таких вимог:

1. Навчальні нормативи складають учні основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не менше як на двох заняттях).

3. Перед складанням нормативу викладач проводить розминку, а після - відновлювальні вправи.

4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному викладачем занятті.

5. Викладач зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення учнів протягом навчального року; ступінь активності учнів на уроках; залучення учнів до занять фізичною культурою в позаурочний час; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників викладачі можуть застосовувати різноманітні системи нарахування «бонусних» балів. Наприклад, якщо учень (учениця) викона(в/ла) залікову вправу на певний рівень, але при цьому його (її) особистий результат виконання цієї вправи поліпшився порівняно з попереднім показником, викладач може виставити оцінку на 1–2 бали вищу за ту, яка передбачається навчальними нормативами.

У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації учнів до навантажень на уроках фізичної культури прийом навчальних нормативів не здійснюється, а заняття мають рекреаційно-оздоровчий характер з помірними навантаженнями. Обов’язково необхідно застосовувати методи самоконтролю (дихання, пульс, артеріальний тиск).

Останнє оновлення ( Середа, 09 жовтня 2013, 06:35 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)