Ви переглядаєте: Головна сторінка Звіти директора Звіт директора за 2013-2014 навчальний рік

Звіт директора за 2013-2014 навчальний рік

e-mail Друк
звітЗвіт директора за 2013-2014 навчальний рік. Діяльність училища в минулому навчальному році була спрямована в першу чергу на виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та управління освіти і науки облдержадміністрації, Статуту та колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м.Кіровоград», удосконалення методичної роботи з урахуванням наказу № 582 та рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській області.

 

 

Впровадження нових видів підготовки та державних стандартів

З 1 вересня 2013 року в училищі продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної середньої освіти. 
З початку навчального року продовжена робота по впровадженню нових державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «кабельник-спаювальник» та «контролер ощадного банку». З вересня 2013 року розпочата підготовка за новими робітничими професіями «Оператор телекомунікаційних послуг; Касир (в банку)», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Організована розробка робочих навчальних програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників із зазначених професій професій.
З початку навчального року проведено удосконалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.
У першому семестрі 2013 року оновлено навчально-методичного забезпечення за відповідними дисциплінами, а саме:
• методичні вказівки з організації самостійної роботи учнів;
• методичне забезпечення контролю знань учнів – пакети комплексних контрольних робіт;
• методичні вказівки до практичних та занять;
• методичні вказівки або інструкції до лабораторних занять;
• методичні вказівки та тематику з курсового проектування.
У листопаді 2013 року училищем пройдена акредитаційна експертиза спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»: «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки», «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв». На початку 2014 року училищем отримано сертифікати про акредитацію ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» про державне визнання відповідності рівня підготовки молодших спеціалістів державним вимогам за зазначеними спеціальностями з п’ятирічним терміном дії.
У грудні 2013 року на виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27.12.2013р. №665 «Про створення творчих груп з розроблення та доопрацювання проектів Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій в 2014 році» створені творчі груп з розроблення проектів Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку» та «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури».
У І півріччі 2014 року організована підготовка документації та пройдена експертиза діяльності з метою продовження строку дії ліцензії з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти за професією «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору».
Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним чином.
Поряд з позитивними зрушеннями в роботі мали місце певні недоліки і невикористанні можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності викладачів та майстрів в/н. Вимагає оновлення і доробки для навчально-виробничих робіт технічна документація, інструктивні, технологічні картки відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».
 

Підвищення кваліфікації та навчання кадрів

 
Станом на 1 вересня 2013 року в училищі працювало 109 осіб, з них 68 педагогів. В училищі постійно ведеться робота по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. Аналіз результатів проведених навчань дало можливість визначити достатній рівень професійної підготовки педагогічних працівників та творчого застосування набутих ними знань.
Велика увага приділяється забезпеченню росту професійної майстерності педагогічних кадрів, поліпшенню якості навчання і виховання учнів. У 2013-2014 навчальному році пройшли підвищення кваліфікації за програмою Донецького інституту після дипломної освіти інженерно-педагогічних працівників викладачі та майстри виробничого навчання: Христенко М.В., Нагурна С.В., Токаренко В.В., Терьохін І.Є., Божор Д.Ю., Михайлов М.Н., Ситник М.А.
В лютому 2014 року пройшли підготовку в Міжрегіональному центрі професійно-педагогічної майстерності МВПУ зв’язку м. Київ, майстри виробничого навчання Ситник М.А., Глюз С.Я., Мошинська Г.М., де отримали робітничу кваліфікацію «оператора комп’ютерного набору І категорії». За планом навчально-методичної роботи в цьому навчальному році пройшли чергову та позачергову атестацію 16 педагогічних працівників: 8 викладачів, 5 майстрів в/н.
За результатами атестації встановлено (підтверджено): вищу кваліфікаційну категорію – 5 особам, спеціаліст першої категорії – 2 особам спеціаліст другої категорії – 3 особам, 12 тарифний розряд – 1 особі , 11 тарифний розряд – 3 особам, 10 тарифний розряд – 1 особі, педагогічні звання «старший викладач» – 1 особі, «викладач - методист» – 1 особі.
В цьому році отримала другу повну вищу освіту майстер в/н: Варга О.М. Продовжує навчання з метою отримання профільної вищої освіти працівник училища Марющенко В.О.
 

Виконання обсягів державного замовлення

Формування контингенту учнів ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» здійснюється у відповідності до державного замовлення. На підставі аналізу ринку праці училищем щорічно уточнюються і визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який погоджено з Кіровською районною у м. Кіровограді радою у жовтні 2012 року. 
В цьому навчальному році, при плані прийому на вересень 2013 року - 300 осіб, заняття початку нового навчального року розпочато з 259 учнями з нового набору, а з урахування продовження набору до 1 жовтня – 279 учнів, тобто 93% від запланованого.
При цьому в розрізі окремих професій залишився суттєвий недобір, а саме: професія «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» – 16 учнів, а професія «Кабельник-спаювальник; Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку» – 36 учнів. Слід зазначити, що запланована група на базі базової загальної середньої освіти кабельників-спаювальників; електромонтерів СУТЗ не була сформована взагалі. Такий недобір радіомеханіків та електромонтерів приведе до складнощів при формуванні груп старших курсів (молодших спеціалістів). Тому в наступному році, з метою виконання плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.
 
В грудні 2013 року, при плані прийому - 75 осіб, до занять приступили 52 учнів, тобто 70% від запланованого.
Загальні показники по прийому учнів у 2013 році в розрізі напрямків з урахуванням корегування державного замовлення
 
Галузь (напрямок економічної діяльності)
Професія
Вид підготовки (СПТУ, ТУ, ПТУ)
Держза-
мовлення з
корегуванням (осіб)
Фактичне виконання
(осіб)
Загальні для всіх галузей економіки
Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури
ТУ,
СПТУ
199
199
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
ТУ
Контролер ощадного банку; оператор комп'ютерного набору
ТУ,
СПТУ
Оператор комп'ютерного набору; секретар керівника (організації, підприємства, установи)
СПТУ
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору
СПТУ
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
ТУ
Зв’язок
Оператор поштового зв’язку; електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку
ТУ
80
80
Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник
ТУ
Оператор телекомунікацій-них послуг; Касир (в банку)
СПТУ
Всього підготовка робітничих кадрів
 
279
279
 
Молодший спеціаліст Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки
ВПУ
45
25
Молодший спеціаліст Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
ВПУ
30
27
Всього підготовка молодших спеціалістів
 
75
52
 
 

Аналіз збереження контингенту

Станом на 1 вересня 2013 року контингент учнів училища складав 657 осіб. Протягом навчального року прийнято на навчання 82 учнів, вибуло 344 учні, з яких 279 випущено та 65 відраховано. На кінець 2013-2014 навчального року перехідний контингент склав 395 осіб.
 
Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так вже до 31 грудня 2013 року  було відраховано 27 осіб. Таким чином за І навчальний семестр відрахована повноцінна навчальна група (два майстри виробничого навчання). При чому без поважних причин: в групах А31, О31, Сб31, Р31 - 3-5 учнів. Що призвело до скорочення з 1 січня 2014 року двох ставок майстрів виробничого навчання.
А також слід врахувати, що відрахування в групах А31 та Сб31 відбулося на фоні неповної комплектації відповідних професій. Безумовно – це результат недостатньої виховної роботи класних керівників та майстрів протягом всього І семестру 2013-2014 року. В цілому за навчальний рік відраховано 76 учнів, у тому числі 11 учнів у зв’язку з достроковим випуском та отриманням свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації.  Так відрахування є в більшості груп, але частина майстрів та класних керівників замість постійної щоденної роботи з учнями вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування.
В цілому за навчальний рік відрахування є в більшості груп, але частина майстрів та класних керівників замість постійної щоденної роботи з учнями вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування. Так в групі Ат21 відраховано 10 учнів (Кібісова, Іванченко) – це найбільша кількість відрахованих учнів з однієї групи за останні роки. В групі Р31 (Михайлов, Герасимчук)) відраховано 7 учнів, А31 відраховано 7 учнів (Сільченко).  По три-п’ять учнів відраховано в групах Рк21, Кб21, Сб31, Ат11, Л31, П31, А21, Тб31.
На відміну від перелічених, в 3 навчальних групах не було жодного відрахування: Кб-31 (Мошинська, Нарадова), Рб11 (Ануфрієва), Кб11 (Терьохіна, Айшпурс). Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.
 
Необхідно відмітити, що по відношенню до позаминулого н.р. робота майстрів в/н та класних керівників з питання збереження контингенту в цілому погіршилася, що можна вважати на незадовільному рівні. Так традиційним питанням педагогічних рад було відрахування.
Протягом навчального року в цілому по училищу було відраховано 65 учнів без присвоєння робітничої кваліфікації (в порівнянні з минулим 31 учень), що складає 10% відносно початкового контингенту та на 5,3% більше ніж в позаминулому н.р.. Слід зазначити, що 8,5% відрахувань від початкового контингенту – фактично є відрахування без поважних причин, при максимальному нормативному показнику 3%.
Проблемним залишається питання відвідування учнями навчальних занять. Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття професійно-технічної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів, в училищі здійснюється контроль за відвідуванням учнями училища. Класні керівники, майстри виробничого навчання у журналах теоретичного, виробничого навчання заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування щомісяця. Крім того, в училищі ведуться журнали контролю, кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних рапортичок.
Найкращі показники щодо відвідування занять учнями в групах Аб21, Рб31, Б31, Бб11, Кб31 в яких пропуски без поважних причин майже відсутні. Однак незважаючи на зазначену роботу в групах Ат21, Рк21, Сб31, А31, О31 кількість пропусків без поважних причин залишається великою і складає в середньому 6-10 годин на одного учня.
З метою недопущення пропусків без поважних причин в поточному навчальному році необхідно забезпечити на кожному уроці контроль відвідування учнями навчальних занять, у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх замінюють. У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації. У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує училище без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.
Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.
 

Модернізація та укріплення навчально-матеріальної бази училища

 
На початок року створено навчальну майстерню №24 «Операторів з обробки інформації та програмного забезпечення», яку оснащено 12 сучасними персональними комп’ютерами та необхідними меблями. 
Також у вересні 2013 року розпочав свою роботу новий кабінет професійно-теоретичних дисциплін операторів комп’ютерного набору (аудиторія №21).
За навчальний рік навчальна база поповнена наступними матеріальними цінностями: паяльна станція LUKEY – 1шт., паяльна станція Proskit– 1шт., макет DVD програвача “Rainford” – 1 шт., макет радіопрогравача “BRAVIS”– 1 шт., макет радіопрогравача “GOLON”– 1 шт., макет DVD програвача “SATURN”– 1 шт., макет радіопрогравача “MASON”– 1 шт., макет телевізора “LED HONDA”– 1 шт., макет монітора “Samsung”– 3 шт., макет монітора LG– 2 шт., макет цифрового фотоапарата – 1 шт., макет монітора TET EZIO– 1 шт., макет кнопкового апарату “Русь”- 1 шт., макет радіотелефону Panasonic– 5 шт., макет радіоприймача Panasonic – 1 шт., макет кнопкового апарату Panasonic – 1 шт., макет телефону з АВН – 3 шт., макет телевізора “Saturn”– 1 шт., макет стереомагнітоли CD/ MP3 “MYSTERY”– 1 шт., макет музичної мікросистеми – 2 шт.
 

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів

 
На підставі аналізу журналів теоретичного і виробничого навчання, зведених відомостей за результатами директорських контрольних робіт, встановлено, що рівень знань, умінь та навичок учнів відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик, навчальних планів і програм.
Так в училищі 68,2% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. З професійно-теоретичної підготовки 54,2% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, з професійно-практичної підготовки 94% учнів мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, що на 34% більше нормативу.  Слід відмітити, що за останні роки з професійно-практичної підготовки учні мають високий рівень вмінь, однак такі показники скоріш за все свідчать про недостатньо вміле застосування критеріїв оцінювання виконаних робіт під час уроків виробничого навчання.  Абсолютна більшість викладачів забезпечує рівень навчальних досягнень та якості навчання – 50-70%.
В той же час мають місце суттєві відхилення від нормативу (50%) щодо якості навчальних досягнень учнів з окремих дисциплін: «Технологія ремонту РТА» - 19% (Петрич, Рб31), «Основи філософських знань» і «Соціологія» - 27% (Рубан, Ат11),  «Фізика» - 31% (Попик, Ат11), «Радіоелектроніка та основи телебачення» - 25% (Щербаєва, Рб31), «Інформаційні технології» – 25% (Токаренко, Кб31), Техніка пошуку роботи – 17% (Христенко М.В., Аб11).  
В розрізі груп найкращі показники щодо якості навчальних досягнень серед учнів училища, показали група з професії «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (Л31) та групи конторських (офісних) службовців (бухгалтерія) (Кб31 та Кб11), де даний показник знаходиться в межах 65-75%. Найгірші групи за цим же показником: Ат21, Рб31 – якість знань 46%, що на 4% менше нормативу.
 
Назва професії
Група
Кількість учнів
Якість знань, %
Електромонтер СУТЗ; кабельник спаювальник
Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки
Ат21
20
46%
Ат11
25
59%
Електромонтер СУТЗ; кабельник спаювальник
А31
16
51%
Аб11
18
54%
Контролер Ощадного банку; оператор комп’ютерного набору
Бб31
25
55%
Бб11
26
65%
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Л31
26
72%
Електромонтер СУТЗ; оператор поштового зв'язку
О31
25
61%
Радіомехінік з обслуговування та ремонту РТА
Рб31
16
43%
Р31
21
56%
Радіомехінік з обслуговування та ремонту РТА
Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
Рк11
26
58%
Рк21
25
51%
Конторський (офісний) службовець бухгалтерія; оператор комп’ютерного набору
Кб11
24
72%
Кб21
21
52%
Кб31
24
66%
Секретар керівника; оператор комп’ютерного набору
Сб11
24
57%
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
П31
24
56%
 
Недостатньо уваги приділялося учням, які мають поточні негативні показники успішності. Так за підсумками кожного навчального місяця кількість невстигаючих сягала до 300 учнів, тобто до 45% від початкового контингенту. 22% учнів ліквідовували заборгованості з навчальних дисциплін лише тільки наприкінці навчального семестру, а не протягом 10 днів після завершення відповідного звітного періоду. Це свідчить про відсутність у педпрацівників системи в підході до розвивання внутрішніх мотивів учнів стосовно оволодіння обраною робітничою професією та опануванню необхідними знаннями.
З метою усунення вказаних недоліків педпрацівникам потрібно систематично проводити індивідуальну роботу з слабовстигаючими учнями та застосовувати методи інтенсифікації навчального процесу на основі комплексного використання інноваційних методів навчання та виховання з урахуванням особистісно-зорієнтованих технологій.
 

Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску

 
У відповідності з ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» в училищі в грудні 2013 року, січні 2014 року та травні 2014 року була проведена державна кваліфікаційна атестація. 
 
Згідно аналізу результатів державної кваліфікаційної атестації більшість учнів показали, що мають добру теоретичну та практичну підготовку. В середньому по училищу якість знань за результатами ДКА склала 76,0%. Що на відповідає державними вимогами до атестації та на 5% більше ніж попереднього навчального року. В повній мірі відповідають цим вимогам показники успішності за результатами ДКА переважна більшість груп. Мають значні відхилення від нормативу (більше 15%) за результатами ДКА учні групи Кб11 (викладач Бережна) та груп Р21 і Рб11 (викладач Петрич). Майстрам та викладачам слід більш приділяти уваги протягом поточного н.р. роботі по вдосконаленню навчальних програм з метою приближення до сучасних вимог ринку праці та підвищення зацікавленості учнів до майбутньої професії.
Цього року випущено 279 учнів, із яких дипломи з відзнакою отримали 26 випускників (9,7%), що майже відповідає нормативу (10%). Непокоїть, що цей показник на 1% менше ніж попереднього навчального року і одночасно абсолютно найнижчий – за останні десять років.  З випускників продовжили навчання на ІІІ ступені (кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст) -  60 осіб. 279 учнів отримали дипломи кваліфікованого робітника, 11 учнів – свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 40 учнів здобули вищу освіту І-го рівня акредитації та отримали диплом молодшого спеціаліста.
 
 
Останнє оновлення ( Середа, 05 листопада 2014, 08:18 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)