Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт Радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА

Стандарт Радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА

e-mail Друк

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

Затверджено   

Наказом Міністерства освіти і науки України

та Міністерства праці та соціальної політики України

від „___”_______________200_ р.№___/____

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

_____ липня 2006 за № ____/____

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти

ДСПТО  7243.1. З00052  – 2006

(позначення стандарту)

 

Професія – Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

Код – 7243.1

Кваліфікація – 3, 4, 5, 6 розряди

 

Видання офіційне

Київ

2006

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії 7243.1 “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури” 3, 4, 5 і 6 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 1135 та ст. 32 Закону України “Про професійно-технічну освіту” (103/98 – ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно - технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
- освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;
- типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;
- типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачені типовим навчальним планом;
- критерії кваліфікаційної атестації випускників;
- перелік основних обов’язкових засобів навчання;
- список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 3-й розряд складає 1305 годин, на 4-й розряд – 577 годин, на 5-й розряд – 619 годин, на 6-й розряд – 615 годин.
У професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:
- для осіб, які мають повну загальну середню освіту, – 1,5 року;
- для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, – 4 роки;
- для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як виняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти, – 2 роки.
При організації перепідготовки кадрів за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предметів “Радіоелектроніка та основи телебачення” і “Технологія обслуговування та ремонту РТА” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на їх вивчення.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП. – Краматорськ, 2005, випуск 1, розділ 2), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок учнів.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.
Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів (слухачів) до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

1. Професія – 7243.1. Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

2. Кваліфікація – 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: основи електротехніки, радіотехніки та телебачення; будову, функціональні схеми й роботу основних вузлів чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури; загальні знання про передавання і приймання кольорового зображення; правила, послідовність і способи розбирання та збирання чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури; виявлення несправностей чорно-білих телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури і методи їх ремонтування; призначення та порядок користування вимірювальними приладами; типи та конструкції кімнатних антен; правила та способи установлення телевізорів і радіоприймачів та підключення їх до антен; призначення та застосування монтажно-регулювального інструменту; властивості найважливіших електрорадіо¬матеріалів та їх застосування в радіотехніці.
Повинен уміти: виконувати розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, магнітофонів, електропрогравальних пристроїв та іншої радіоапаратури не вище ІІ класу. Ремонтувати кімнатні телевізійні антени. Виконувати заміну запобіжника в радіотелеапаратурі, ремонт штекера, ручок керування, усувати нещільні контакти блокування, виконувати заміну та ремонт шнура живлення зі штепсельною вилкою, зняття та установку кінескопа телевізорів не вище ІІІ класу, блоків, перемикачів телевізійних програм та перемикачів телевізійних каналів антенного вводу. Виявляти причини несправностей і виконувати ремонт однопрогамних радіотрансляційних гучномовців, електропрогравальних пристроїв без автостопа.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
є) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури.
Виробництво апаратури для запису та відтворення звуку та зображення.
Ремонт апаратури для запису та відтворення звуку та зображення.
Монтаж та установлення апаратури для запису та відтворення звуку та зображення.
Роздрібна торгівля радіотелевізійними товарами.

7. Специфічні вимоги:
7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча.
7.3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія – 7243.1 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури
Кваліфікація – 3-й розряд
Загальний фонд навчального часу – 1305 год.

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин Всього З них на лабораторно-практичні роботи 

2. Загальнопрофесійна підготовка 74 12
2.1. Інформаційні технології 17 10
2.2. Правила дорожнього руху 8 2
2.3. Основи галузевої економіки і підприємництва 17
2.4. Основи правових знань 17
2.5 Резерв навчального часу 15
3. Професійно-теоретична підготовка 463 47
3.1. Електротехніка 34 3
3.2. Читання креслень 17 5
3.3. Радіоелектроніка та основи телебачення 150 19
3.4. Матеріалознавство радіоелектронних засобів 17 2
3.5. Технологія обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 171 14
3.6. Імпульсна і цифрова техніка 27 2
3.7. Електрорадіовимірювання 17 2
3.8. Охорона праці 30
4. Професійно-практична підготовка 760
4.1 Виробниче навчання 480
4.2 Виробнича практика 280
5. Консультації 70
6. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання) 8
7. Загальний обсяг навчального часу (без п. 5) 1305 59

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією 7243.1 “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури”:

1. Кабінети:
- електротехніки;
- матеріалознавства;
- охорони праці;
- креслення. 3. Майстерні:
- радіомеханіків.
2. Лабораторії:
- інформаційних технологій;
- радіолабораторія.

Завантажити:
Download this file (DS-PTO_radiomech.pdf)Стандарт радіомеханік1648 Kb
Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 17:01 )  

Дивиться також статті...

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)