Ви переглядаєте: Головна сторінка Педпрацівнику Державні стандарти ПТО Стандарт Електромонтер СУТЗ 2006 рік

Стандарт Електромонтер СУТЗ 2006 рік

e-mail Друк

Міністерство освіти і науки України

Міністерство праці та соціальної політики України

 

                                               Затверджено

Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики України

від „___”__________2006 р. №_____

Зареєстровано

 в Міністерстві юстиції України

____ липня 2006 р. За №___/___

 

 

Державний стандарт професійно-технічної освіти

 

ДСПТО 7244.1.I64019-2006

(позначення стандарту)

 

 

Професія – Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

 

Код – 7244.1

 

Кваліфікація: 3,4,5,6,7 розряди

 

 

Видання офіційне

Київ

2006

 

Розробники:

Дяченко Любов Іванівна – начальник відділу кадрів Кіровоградської філії ВАТ „Укртелеком”

Терьохін Євген Борисович – директор вищого професійного училища №9 м. Кіровограда

Терьохін Олексій Євгенович – заступник директора  вищого професійного училища №9 м. Кіровограда

Гітельман Олег Леонідович – старший майстер, викладач-методист вищого професійного училища №9 м. Кіровограда

Іванченко Оксана Миколаївна – майстер виробничого навчання  вищого професійного училища №9 м. Кіровограда

Неверчак Лідія Андріївна – начальник цеху електрозв’язку   Кіровоградської філії ВАТ „Укртелеком”

 

 

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку 3-7 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст.32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98-вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.
Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:
освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;
типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;
типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;
критерії кваліфікаційної атестації випускників;
перелік основних обов’язкових засобів навчання;
список рекомендованої літератури.
У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки на 3 розряд складає 769 годин, на 4 розряд – 544 години, на 5 розряд – 511 годин, на 6 та 7 розряди – 353 години.
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому типова навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці („Техніка пошуку роботи”, „Ділова етика і культура спілкування” та ін.).
У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета „Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.
Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП, випуск 70 „Зв’язок”, розділ „Електрозв’язок”, Краматорськ, 2005 рік), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.7, вип.1, розд.2, Краматорськ, 2005 р.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.
Типовими навчальними планами передбачено тижневе навантаження учнів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.
Після завершення навчання кожний учень повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.
Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з професії електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)

1. Професія – 7244.1 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку

2. Кваліфікація:3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: функціональні та монтажні схеми комутаторного устаткування; основи знань про обслуговуване устаткування, про автоматичну комутацію та про системи передачі; принцип дії станційного устаткування АТС; функціональні схеми організації зв’язку; призначення і правила користування вимірювальними приладами; основні знання про джерела живлення; принципи телефонної передачі мови; правила та інструкції з технічного обслуговування устаткування; правила технічної експлуатації міжміських і внутрішньозонових мереж; порядок ведення експлуатаційно-технічної документації; основи електротехніки, види сучасних електрорадіоматеріалів, їх властивості, читання креслень, схем.

Повинен уміти:
У разі обслуговування устаткування міжміського телефонного зв’язку: бере участь в обслуговуванні стативного устаткування, індивідуального устаткування автоматичного та напівавтоматичного зв’язку, устаткування систем передач, устаткування переговорних пунктів. Обслуговує устаткування комутаторного залу, підсилювачі, гучномовці, номеронабирачі, устаткування АМТС (автоматичних міжміських телефонних станцій), вузлів різного призначення. Виконує профілактичні перевірки та поточний ремонт індивідуального устаткування АМТС та усуває виявлені на ньому пошкодження. Відновлює термокотушки. Знімає показання лічильників, приладів температурно-вологісного режиму і витрат струму. Ремонтує комутаторне устаткування (шнури, штепселі, гнізда, кнопки, мікротелефонні трубки та гарнітури, запобіжники, паяльники, чистить ключі, реле). Перевіряє електромеханічні лічильники та усуває виявлені пошкодження. Виконує нескладні перевірки працездатності устаткування комутації каналів. Обслуговує нескладні заявки на припинення дії зв’язку. Виконує профілактичні роботи та усуває виявлені дефекти в обслуговуваному устаткуванні. Приймає заявки в бюро ремонту (ЦБР) на незадовільну роботу таксофонів, телефонів, комутаторів та іншого устаткування переговорних пунктів. Виконує нескладні монтажні роботи, прокладає кабель та виконує кросирувальні роботи. Паяє контакти. Веде експлуатаційно-технічну документацію на виконану роботу. Веде картотеку пошкоджень устаткування та заносить факти пошкоджень із зведень в паспорт на устаткування. Оформляє графіки профілактичних робіт.
У разі обслуговування устаткування міського телефонного зв’язку: бере участь в обслуговуванні устаткування АТС (автоматичних телефонних станцій), підстанцій, вузлів різного призначення і кросів (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виявляє та усуває причини перегорання запобіжників, готує до роботи перевірну апаратуру, виконує кросирувальні роботи за рапортами, встановлює термічні котушки абонентських ліній, виконує електричні вимірювання). Виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування АТС, комплектів усіх видів устаткування на встановлення з’єднання до автовідповідача та на повне з’єднання до абонента, виявляє причини припинення дії зв’язку. Виконує профілактичні перевірки комутаційного устаткування, устаткування кросів, працездатності сигналізації на стативах. Перевіряє наявність відмов у з’єднанні на напрямках зв’язку. Перевіряє і відновлює запобіжники, термообмежувачі, замінює індивідуальні запобіжники. Вимірює електричні параметри абонентських ліній з випробувально-вимірювального столу. Вимірює електричні параметри (залишкове загасання і та ін.) на стативах комплектів РЗЛУ (реле з’єднувальних ліній ущільнених). Усуває механічні пошкодження в механізмах групових і лінійних шукачів, які рухаються, що були виявлені під час профілактичних перевірок, за сигналізацією під час роботи, за заявками абонентів і обслуговуючого персоналу інших АТС (вузлів), та механічні пошкодження в приладах шнурової пари. Здійснює поточний ремонт і монтаж устаткування групового і лінійного пошуку. Виконує нескладні роботи в монтажі устаткування (виправляє пайки на промщитах, на контактних пружинах шукачів). Знімає показання лічильників обліку навантаження, приладів контролю температурно-вологісного режиму, витрат струму. Ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру, мікротелефонні трубки, трубкотримачі, запобіжники, ремонтує і замінює шнури для перевірочної апаратури. Веде експлуатаційно-технічну документацію на виконувану роботу. Оформляє експлуатаційну документацію, поновлює таблиці кросировок.
У разі обслуговування сільського телефонного зв’язку: бере участь в обслуговуванні і поточному ремонті устаткування телефонних станцій і апаратури ущільнення (обслуговує абонентську та технічну сигналізацію, виконує кросирувальні роботи, виявляє та усуває причини перегорання індивідуальних запобіжників на стативах РЗЛ і та ін.). Перевіряє абонентські лінії, комплекти, напругу електроживлення. Виконує профілактичні перевірки індивідуального устаткування. Контролює якість дії зв’язку і чутності до абонентів. Виконує нескладні монтажні роботи. Ремонтує шнури, штепселі, гарнітуру. Перевіряє та встановлює запобіжники. Веде експлуатаційно-технічну документацію.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природ¬них і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Обслуговування споживачів електронного зв’язку;
Експлуатація засобів електрозв’язку та проводового мовлення, передачі інформації засобами електронного зв’язку

7. Специфічні вимоги
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження.

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників

Професія – 7244.1 Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку
(код, назва професії)
Кваліфікація: 3 розряд
(рівень кваліфікації-розряд, клас, категорія)
Загальний фонд навчального часу – 786 годин

№ з/п Навчальні предмети Кількість годин Всього З них на лабораторно-практичні роботи

1. Загальнопрофесійна підготовка 74 6
1.1. Основи правових знань 17 -
1.2. Основи галузевої економіки і підприємництва 17 -
1.3. Інформаційні технології 17 6
1.4. Правила дорожнього руху 8 -
1.5. Резерв часу 15 -
2. Професійно-теоретична підготовка 256 8
2.1. Спеціальна технологія 56 -
2.2. Охорона праці 30 -
2.3. Електрорадіоматеріалознавство 34 -
2.4. Електротехніка з основами промислової електроніки 51 8
2.5. Комутаційні станції різних систем 34 -
2.6. Лінійні споруди зв’язку 34 -
2.7. Читання креслень 17 -
3. Професійно-практична підготовка 449 -
3.1. Виробниче навчання 246 -
3.2. Виробнича практика 203 -
4. Консультації 30 -
5. Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) 7 -
6. Загальний обсяг навчального часу (без п.4) 786 14

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки кваліфікованих робітників за професією „Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку”

1. Кабінети
• Основ правових знань
• Основ галузевої економіки і підприємництва
• Інформаційних технологій
• Спеціальної технології
• Охорони праці
• Електротехніки з основами промислової електроніки
• Лінійних споруд зв’язку
2. Лабораторії
• Інформаційних технологій
• Електротехніки з основами промислової електроніки
3. Майстерні
• Електромонтерів станційного устаткування телефонного зв’язку

Останнє оновлення ( П'ятниця, 19 березня 2010, 16:48 )  

Дивиться також статті...

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Новини профтехосвіти

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)