Проект Про підвищення кваліфікації педпрацівників

29 листопада 2013 року на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України (рубрика «Громадське обговорення») розташовано проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів». Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту Положення просимо надсилати на електронну адресу департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

 

 

Проект положення

 

Положення 
про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

І. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, інших нормативних документів і визначає порядок підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (далі – педагогічні працівники) незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - заклад-замовник).

Стажування є обов'язковою і невід’ємною частиною підвищення кваліфікації для майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів спеціальних предметів професійно-технічних навчальних закладів.

Педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації та стажування у вищих навчальних закладах, відповідних освітніх установах, підприємствах, організаціях та професійно-технічних навчальних закладах, перелік яких визначається МОН України (далі - заклад-виконавець).

1.2. Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є вдосконалення та розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, прогресивними методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників.

1.3. Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є:
оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, організаційно-управлінській діяльності;
засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;
ознайомлення із специфікою умов, станом й тенденціями розвитку підприємств, організацій та установ, їх вимогами до рівня кваліфікації кадрового персоналу за відповідними професіями;
застосування інноваційних технологій реалізації змісту підвищення кваліфікації та стажування, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання;
встановлення (підвищення, підтвердження) розряду (класу, категорії).

1.4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу на 5 років і є обов’язковою умовою чергової атестації.
На період навчання за педагогічними працівниками зберігається середня заробітна плата відповідно до вимог чинного законодавства України.
У разі навчання з відривом від основного місця роботи педагогічні працівники мають право на гарантії і компенсації, передбачені законодавством України.

Обробка персональних даних педагогічних працівників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

1.5. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між закладом-замовником та закладом-виконавцем.

Перелік закладів-виконавців формується професійно-технічними навчальними закладами.

1.6. Фінансування витрат, пов’язаних з підвищенням кваліфікації та стажуванням педагогічних працівників, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, а також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
 

II. Види, форми та зміст підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

2.1. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснюється за такими видами:
довгострокове підвищення кваліфікації,
короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-практикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, круглі столи тощо);
стажування.

2.2. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснюється відповідно до затвердженого керівником закладу-замовника плану-графіка за денною, вечірньою, очно-заочною, індивідуальною та дистанційною формами навчання.

Форми підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників встановлюються закладами-виконавцями залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту з урахуванням потреб закладу-замовника.

2.3. Строк підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників визначається навчальними планами та програмами, обсягом навчального часу (в академічних годинах, національних кредитах) і встановлюється закладом-виконавцем відповідно до вимог законодавства за погодженням із закладом-замовником залежно від форм та видів навчання.

2.4. Навчання педагогічних працівників за програмою довгострокового та короткострокового підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними планами та програмами, розробленими закладами-виконавцями та затвердженими їх керівниками.

2.5. Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними працівниками спеціальних фахових, методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.

Строки навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації визначаються формою навчання та встановлюються в обсязі від 72 до 216 навчальних годин (кредитів).

2.6. Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації передбачає комплексне вивчення сучасних проблем галузі освіти, науки, педагогіки, відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо.

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації визначається професійно-технічним навчальним закладом відповідно до програмних цілей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб педагогічного працівника.

2.7. Стажування здійснюється на підставі договорів, що укладаються між закладом-замовником та закладом-виконавцем за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

Зміст стажування визначається програмою стажування, що розробляється закладом-виконавцем, за погодженням з закладом-замовником та затвердженою керівником закладу-виконавця.
 

ІІІ. Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників


3.1. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників проводитися відповідно до перспективних та річних планів роботи професійно-технічного навчального закладу. План-графік навчання педагогічних працівників затверджується керівником закладу-замовника та надсилається до регіонального навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти.

3.2. Сформований річний план-графік навчання педагогічних працівників узгоджується з закладами-виконавцями.
Стажування здійснюється відповідно до укладених договорів з закладами-виконавцями.

3.3. Організацію підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснює методист (заступник керівника) закладу-замовника, який:
веде облік педагогічних працівників, які підлягають підвищенню кваліфікації та стажуванню;
розробляє щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації та стажування;
завчасно інформує педагогічних працівників про заклади-виконавці та програми підвищення кваліфікації та стажування;
розробляє спільно з педагогічним працівником його індивідуальний план розвитку професійно-педагогічної компетентності;
направляє замовлення про потребу у підвищенні кваліфікації та стажування до регіонального навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної освіти;
розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах, веб-сайті навчального закладу;
здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

3.4. Педагогічні працівники, які відповідно до плану-графіка проходитимуть навчання:
подають керівнику професійно-технічного навчального закладу заяву про підвищення кваліфікації (стажування) та індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування), що містить інформацію про мету, завдання, строк, зміст підвищення кваліфікації (стажування), очікувані результати;
виконують правила і норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші правила і норми, що діють у закладі-виконавці;
готують звіт про підвищення кваліфікації (стажування), зміст якого визначається закладом-замовником.


3.5. Керівник професійно-технічного навчального закладу:
видає наказ про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного працівника відповідно до плану-графіка та договору;
укладає договір з закладом-виконавцем про організацію підвищення кваліфікації (стажування);
погоджує форми, програми та зміст підвищення кваліфікації (стажування);

3.6. Зарахування на підвищення кваліфікації та стажування здійснюється за наказом керівника закладу-виконавця на підставі договору на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного працівника.

3.7. Регіональні навчально-методичні (науково-методичні) центри (кабінети) професійно-технічної освіти:
узагальнюють потреби закладів-замовників у підвищенні кваліфікації (стажуванні) педагогічних працівників на базі закладів-виконавців;
подають закладам-виконавцям інформацію про потреби області у підвищенні кваліфікації (стажуванні) педагогічних працівників;
інформують заклади-замовники про графіки проходження підвищення кваліфікації (стажування);
здійснюють методичний супровід підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників.

3.8. Оплата праці осіб, які залучаються до навчання педагогічних працівників, визначається відповідно до чинного законодавства.

3.9. Контроль за організацією і проведенням підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснюється заступником керівника закладу-замовника відповідно до посадових обов’язків.

Відповідальність за організацію і проведення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників несе керівник закладу-замовника.

Загальний контроль за навчанням педагогічних працівників здійснює Міністерство освіти і науки України та регіональні органи управління освітою.
 

ІV. Результати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

4.1. Завершення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників засвідчує підсумковий контроль і відповідний документ. 

4.2. Підсумковий контроль за результатами довгострокового підвищення кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетентностей педагогічних працівників, набутих під час підвищення кваліфікації за відповідними навчальними планами та програмами.
4.3. Стажування педагогічних працівників завершується кваліфікаційною атестацією, яку здійснює кваліфікаційна комісія у складі представників закладу-замовника та закладу-виконавця.
Кваліфікаційна комісія створюється закладом-виконавцем.

4.4. Педагогічним працівникам, які завершили стажування і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням кваліфікаційної комісії видається свідоцтво державного зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

4.5. Педагогічні працівники, які пройшли довгострокове підвищення кваліфікації (стажування), протягом двох тижнів складають звіт про підвищення кваліфікації (стажування).

4.6. Звіт педагогічного працівника, який проходив підвищення кваліфікації (стажування), заслуховується на засіданні методичної комісії закладу-замовника.

4.7. Результати підвищення кваліфікації та стажування враховуються при проходженні чергової атестації педагогічних працівників.

4.8. Копії документів про підвищення кваліфікації зберігаються в особовій справі педагогічного працівника.

 

Проект наказу


Про затвердження Положення  
про підвищення кваліфікації
та стажування педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних
закладівВідповідно до закону України «Про професійно - технічну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (із змінами), з метою забезпечення професійного росту педагогічних працівників, розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, прогресивними методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, що додається.
2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій здійснити заходи щодо практичного впровадження цього Положення.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.Міністр Д. В. Табачник

Останнє оновлення ( Середа, 04 грудня 2013, 10:21 )