Звіт директора за 2016-2017 навчальний рік

Аналіз навчально-виробничої роботи

Діяльність училища в минулому навчальному році була спрямована в першу чергу на виконання Закону України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Статуту та колдоговору ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград», удосконалення методичної роботи з урахуванням наказу № 582 та рекомендацій НМК ПТО у Кіровоградській області.

Впровадження нових видів підготовки та державних стандартів

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград» протягом 2016-2017 навчального року  здійснював підготовку кваліфікованих робітників з 10 професій та молодших спеціалістів з двох спеціальностей. З 1 вересня 2016 року в училищі продовжена підготовка кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти з одночасним наданням повної загальної  середньої освіти у 15 групах,  на базі пової загальної середньої освіти у 11 групах, в тому числі у 2 групах з отриманням кваліфікації «молодший спеціаліст».

Станом на 1 вересня 2016 року училищем впроваджено 8 державних стандартів професійно-технічної освіти та два проекти з робітничих професій:  «Оператор телекомунікаційних послуг» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Минулого року училищем продовжено впровадження  двох нових державних стандартів професійно-технічної освіти з професій «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку», «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» та розпочата робота по впровадженню стандарту «секретар керівника (організації, підприємства, установи)» (ДСПТО 4115.ОК.74.85–2013). 

З листопада 2016 року в училищі організована робота по ліцензуванню освітньої діяльності за новою професією «Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики». Так в грудні  розроблено робочий навчальний плани з даної робітничої професії, а у січні підготовлено справу щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері професійно-технічної освіти. 9 лютого 2017 року документи були розглянуті на засіданні Ліцензійної комісії МОН України, де прийнято позитивне рішення стосовно даного питання. Відповідно з 1 вересня 2017 року училище розпочало підготовку кваліфікованих робітників за професією «радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики» з терміном навчання 3,5 роки на базі базової загальної середньої освіти.

У лютому 2017 року училищем пройдена атестаційна експертиза спроможності здійснення освітньої діяльності на рівні державних вимог до підготовки кваліфікованих робітників з окремих професій: «Оператор телекомунікаційних послуг; касир (в банку)» і «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». За рішенням Акредитаційної комісії України від 26 квітня 2017 року (протокол № 125) професії визнані атестованими до 01.07.2021 року та до 26.04.2027 року відповідно.

З початку навчального року організована розробка робочих навчальних програм, поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт та іншої навчальної документації для підготовки кваліфікованих робітників за новими професіями. Методичними комісіями училища проведено удосконалення навчальних програм, поурочно-тематичних планів професійно-теоретичної підготовки, переліків начально-виробничих робіт з виробничого навчання для всіх інших навчальних груп. Розроблені плани роботи навчальних кабінетів, методичних комісій на навчальний рік.

У першому семестрі 2016-2017 навчального року оновлено навчально-методичного забезпечення за відповідними дисциплінами, а саме:

·      методичні вказівки з організації самостійної роботи учнів;

·      методичне забезпечення контролю знань учнів – пакети комплексних контрольних робіт;

·      методичні вказівки до практичних та занять;

·      методичні вказівки або інструкції до лабораторних занять;

·      методичні вказівки та тематику з курсового проектування.

Протягом року розроблені накази «Про підготовку до державної кваліфікаційної атестації», графіки проведення засідань державних кваліфікаційних комісій. Усі документи погоджені та затверджені відповідним чином.

Поряд з позитивними  зрушеннями в роботі мали місце певні недоліки і невикористанні  можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності викладачів  та  майстрів  в/н. Вимагає оновлення і доробки  для  навчально-виробничих  робіт технічна документація, інструктивні, технологічні  картки відповідно до «Положення  про  організацію  навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

 Виконання обсягів регіонального замовлення

Формування контингенту учнів у 2016 році ДНЗ «ВПУ №9 м. Кіровоград» здійснювалося у відповідності до регіонального замовлення, обсяги якого затверджені наказом управління освіти і науки облдержадміністрації. На підставі аналізу ринку праці училищем щорічно уточнюються і визначаються перелік професій та план прийому на навчання, який погоджено з Кіровоградським міським головою у червні 2016 року.

Минулого навчального року, при плані прийому на вересень 2016 року - 280 осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 219 учнями нового набору. З урахування продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 227 учнів, тобто 81% від запланованого.

В цілому по училищу невиконання плану склало 53 осіб. При цьому в розрізі окремих професій залишився суттєвий недобір, а саме: професія «Радіомеханік з обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури» - 17 осіб, «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» – 5 осіб. Групи з професій «Офісний службовець (бухгалтерія); оператор комп'ютерного набору» та «Електромонтер станційного устаткування телефонного зв’язку; кабельник-спаювальник» не були сформовані взагалі. Слід зазначити, що тенденції зменшення зв’язківців спостерігається чотири роки поспіль. Педагогічному колективу наступного року, з метою виконання плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.

Аналіз збереження контингенту

Станом на 1 вересня 2016 року контингент учнів училища складав 55 осіб, що менше на 55 осіб ніж 2015 року і на 102 особи ніж 2013 року.

Аналіз свідчить, що як на 1 вересня 2016 року контингент учнів училища був найменшим ніж в аналогічні періоди за останні чотири  роки. 

Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так протягом минулого навчального року з урахуванням дострокового випуску відраховано – 48 осіб, що більше ніж 2014-2015 н.р. на 7 осіб.

Слід зазначити, що вже до 31 грудня 2016 року  з урахуванням дострокового випуску було відраховано 30 осіб (позаминулого року 37 осіб). Таким чином за І навчальний семестр відрахована дві навчальні групи виробничого навчання (дві ставки майстрів виробничого навчання). При чому без поважних причин в групі Тб51 – 5 учнів, П61 – 3 учні. Що призвело до скорочення з 1 січня 2016 року двох ставок майстрів виробничого навчання. А також слід врахувати, що відрахування відбувалося на фоні неповної комплектації навчальних груп. Безумовно – це результат недостатньої виховної роботи класних керівників та майстрів протягом всього І семестру 2016-2017 року. 

Як вже зазначено, в цілому по училищу за навчальний рік відраховано 48 учнів, у тому числі 9 учнів у зв’язку з достроковим випуском та з отриманням свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, що складає 8,6% відносно початкового контингенту. Цей показник на 0,5% менше ніж в позаминулому н.р. В той же час, що 7% відрахувань від початкового контингенту в 2016-2017 н.р. – фактично є відрахування без поважних причин, при максимальному нормативному показнику 3%.

Необхідно відмітити, що по відношенню до позаминулого н.р. робота майстрів в/н та класних керівників з питання збереження контингенту в цілому покращилась, що можна вважати на задовільному рівні. Однак на жаль, традиційним питанням педагогічних рад залишалося питання відрахування учнів.

В цілому за навчальний рік відрахування є в більшості груп, але частина майстрів та класних керівників замість постійної щоденної роботи з учнями вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування. Так в групах протягом року Тб61 (Папака, Попок, Бондаренко) та Тб51 (Дженджера, Павліченко, Баланова) відраховано по 5 учнів. По 3-4 учні відраховано в групах П61, Сб61, Б61, Л61, Сб51, О61.

На відміну від перелічених, у 4 навчальних групах не було протягом року  жодного відрахування: Рб51 (Герасимчук, Ануфрієва, Сільвейструк), Кб51 (Кручак, Агішева), Рб41 (Ануфрієва, Масалова), П51 (Божор).

Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.

Проблемним залишається питання відвідування учнями навчальних занять. Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття професійно-технічної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів, в училищі здійснюється контроль за відвідуванням учнями училища. Класні керівники, майстри виробничого навчання у журналах теоретичного, виробничого навчання заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування щомісяця. Крім того, в училищі ведуться журнали контролю, кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою щоденних рапортичок.

Найкращі показники щодо відвідування занять учнями в групах Б61, Пб61, Бб61, Бб41, Рб51 в яких пропуски без поважних причин майже відсутні. Однак незважаючи на зазначену роботу  в групах  П61, О61, Тб61, Пб51, де кількість пропусків без поважних причин залишається великою і складає в середньому від 5 до 9 годин на одного учня.

З метою недопущення пропусків без поважних причин в поточному навчальному році необхідно забезпечити на кожному уроці контроль відвідування учнями навчальних занять, у кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування дитини, інформувати батьків або осіб, які їх замінюють. У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації. У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує училище без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах неповнолітніх, а у разі необхідності – кримінальну міліцію у справах неповнолітніх.

Враховуючи сказане, необхідно в цьому н.р. більш активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання, залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості, знаходити нові підходи до виховання молоді.

Аналіз результатів державних кваліфікаційних атестацій та випуску

У відповідності з ст.26 Закону України «Про професійно-технічну освіту», наказу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1999 року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» в училищі січні, лютому та червні 2017 року була проведена державна кваліфікаційна атестація.

Згідно аналізу результатів державної кваліфікаційної атестації більшість учнів показали, що мають добру теоретичну та практичну підготовку. В середньому по училищу якість знань за результатами ДКА склала 76,6%. Що відповідає державними вимогами до атестації та на 5% більше ніж попереднього навчального року. В повній мірі відповідають цим вимогам показники успішності учнів за результатами ДКА переважна більшість груп. На відміну від професії «радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» (керівник дипломних робіт Петрич І.Ф.), де результати ДКА нижче нормативу на 7%. В той же час майстрам та викладачам слід постійно приділяти увагу роботі по вдосконаленню навчальних програм з метою приближення до сучасних вимог ринку праці та підвищення зацікавленості учнів до майбутньої професії.

Цього року випущено 231 учень, із яких дипломи з відзнакою отримали 14 випускників (6,3%), що нижче нормативу (10%) на 3,7%. 222 учня отримали диплом кваліфікованого робітника, 9 учнів – свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації. 43 учні отримали диплом молодшого спеціаліста.

Стан виконавської дисципліни та внутрішньоучилищного контролю

Організації внутрішнього контролю в училищі  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. №419 та плану роботи на навчальний рік, яким охоплено всі напрямки роботи.

Планово-прогностична, організаційно-виконавча та контрольно-аналітична функції управління навчальним закладом реалізуються через планування, управління та аналіз процесу життєдіяльності навчального закладу і представлені річним планом роботи на поточний навчальний рік, який обговорюється і затверджується педагогічною радою. Планування носить системний, обґрунтований характер.

З метою виконання плану роботи училища на навчальний рік видаються управлінські накази:

· «Про педагогічне навантаження викладачів на 2016\2017 н.р. від 31.09.2016р. №273Д.

· «Про створення спец. медичних груп учнів з предмету «Фізична культура» від 01.09.2016р. № 299-Д.

· «Про проведення державної кваліфікаційної  атестації уІ кварталі 2017 року» від 01.09.2016р. №290-Д

· «Про склад методичних комісій» від 01.09.2016р. № 291-Д

· «Про склад педагогічної та методичної ради» від 01.09.2016р. № 291-Д.

· «Про методичне керівництво на 2016-2017 н.р.» від 01.09.2016р.н. № 288-Д.

· «Про організацію методичної роботи на 2016-17 н.р.» від 01.09.2016р. №285-Д

· «Про склад педагогічної та методичної ради» від 01.09.2016р. №292-Д

· «Про розробку плануючої документації до 2016-2017 н.р.» від 01.09.2016р.  №289Д

· «Про призначення завідуючих навчальними кабінетами на 2016-2017 н.р.» від 01.09.2016р. №287-Д.

· «Про зміни до педагогічного навантаження викладачів на 2016-2017 н.р. від 01.09.2016р. №286-Д.

· «Про створення атестаційної комісії та організацію атестації педпрацівників» у 2016/2017 н.р.» від 08.09.2016р. №315-Д

· «Про проведення атестацій з дисциплін теоретичного навчання та перевірочних робіт в групах АТ-31, РК-31» від 02.09.2016р. №301Д

· «Про створення державної кваліфікаційної комісії» від 02.09.2016р. №300Д

· «Про створення стипендіальної комісії» від 08.09.2016р. Н. №313Д

· «Про Всеукраїнську учнівську Інтернет - олімпіаду з інформаційних технологій» від 08.09.2016р. №314-Д

· «Про затвердження тем творчих робіт» від 13.10.2016р. Н. №367-Д

· «Про поширення кваліфікаційної категорії на все педагогічне навантаження від 23.11.2016р. №420-Д

· «Про результати перевірки навчально-методичної документації з теоретичної підготовки» від 13.12.2016р. №446-Д

· «Про підвищення керівних та педагогічних працівників у 2017 році»  від 04.01.2016р. №01-Д

· «Про результати перевірки журналів обліку теоретичного навчання  від 18.01.2017р.№20 Д

· «Про проведення державних кваліфікаційних атестацій у червні  2017 року» від 16.02.2017р. №46-Д

· «Про  створення комісії з проведення самоаналізу та розробку комплексних кваліфікаційних завдань» від 22.02.2017р. №50-Д

·  Хід виконання плану розглядається на педагогічних радах (2 рази на семестр). В минулому навчальному році розглядались наступні питання:

· Підсумки навчально-виробничої  роботи училища за 2015-2016 навчальний рік (вересень протокол  №1).

· Розгляд плану роботи училища на 2016-2017 навчальний рік, (вересень протокол №1).

· Про хід чергової та позачергової атестації, (жовтень протокол №2).

· Про обговорення та затвердження звіту самоаналізу з професії «Оператор телекомунікаційних послуг;касир (в банку)».(грудень протокол №4)

· Про аналіз професійно-практичної  роботи у І семестрі (січень протокол №6).

· Про аналіз роботи педпрацівників, які атестуються у 2016/2017 навчальному році (березень протокол №8)

· Про допуск учнів до атестаційної сесії (травень протокол №8) 

· Про узагальнення досвіду роботи майстра в\н  Божора Д.Ю. (травень  протокол №9)

Хід виконання плану розглядається  на  інструктивно-методичних нарадах , (щомісяця):

· Про підготовку до нового навчального року (серпень).

· Про порядок оформлення журналів професійно-практичної підготовки (серпень).

· Про ведення журналів професійно-теоретичної підготовки (вересень).

· Про організацію стажування та наставництва майстрів (жовтень).

· Про самоаналіз уроків педагогічними працівниками

· Про вимоги по оформленню пакетів навчально-методичної документації предметів ПТП (листопад).

· Про організацію проведення ДКА (листопад).

· Про вимоги по оформленню журналів теоретичної підготовки (листопад).

· Дидактичне забезпечення уроків професійно-теоретичної підготовки (грудень).

· Про результати перевірки відвідування занять учнями (грудень).

· Про вдосконалення системи роботи викладачів із ліквідації прогалин у знаннях учнів ПТП(січень).

· Про результати перевірки навчально-методичної документації з ПТП (лютий).

· Структура і зміст професійної компетентності майстра виробничого навчання (лютий).

· Методика вивчення та впровадження інноваційних виробничих технологій в навчальний процес(квітень).

· Педагогічний аналіз уроку в сучасних умовах (травень).

· Про закінчення навчального року (травень).

· Про підготовку документації до атестаційної сесії (червень).

В кінці навчального року проводиться аналіз виконання річного плану роботи з обговоренням кінцевих результатів з виданням відповідних наказів. Хід виконання наказів щотижня контролюється на адміністративних нарадах.

Виконання плану контролю досягається також шляхом відвідування, аналізу уроків, позакласних заходів, плануючої документації, журналів теоретичного та виробничого навчання тощо. В цьому році проведена перевірка 57 уроків, в тому числі:

· Комп’ютерні мережі  – 4.

· Виробниче навчання з професії Оператор телекомунікаційних послуг – 9.

· Виробниче навчання з професії Оператор поштового зв’язку;електромонтер СУТЗ – 8.

· Виробниче навчання з професії – операторів з обробки інформації та програмного забезпечення» 6.

· Виробниче навчання з професії Контролер Ощадного банку; оператор комп’ютерного набору – 9.

· Виробниче навчання з професії Радіомеханік з обслуговування та ремонту РТА – 5.

· Виробниче навчання з професії офісний службовець – 1

· Виробниче навчання з професії Обліковець 1

·  «Основи комп’ютерної графіки та Web-дизайну» - 4

· Операційні системи та їх обслуговування  - 4

· «Інформаційні технології» - 3

 Згідно з річним планом роботи в січні та травні 2016-2017 навчального року адміністрацією училища була проведена перевірка навчально-методичної документації з загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. В ході контролю були перевірені пакети навчально-методичної документації викладачів.

Під час моніторингу вивчалися та перевірялися наступні документи: кваліфікаційна характеристика (освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника); робоча навчальна програма з предмету; поурочно-тематичні плани; інструкційні, технологічні, інструкційно-технологічні картки до всіх лабораторно-практичних робіт; плани уроків; робочі критерії оцінювання з кожного предмету, навчальної теми; паспорти комплексно-методичного забезпечення з предметів, нормативно-правові документи щодо викладання загальноосвітніх дисциплін, плани індивідуально-методичної роботи, дидактичне забезпечення, розробки уроків загальноосвітніх дисциплін, розробки виховних заходів з предметів загальноосвітньої підготовки.

За наслідками перевірки встановлено, що переважна більшість викладачів сумлінно відносяться до виконання своїх посадових обов’язків в частині оформлення та комплектування навчально-методичної документації з предметів. Особливо слід відзначити за зразкове та своєчасне оформлення документації викладачів Масалової В.О., Божора Д.Ю., Нежиборець Т.В., Нижборської Н.А.,  Борболюка Є.О., Бондаренко Л.А., Сільвейструк Н.А., Лисенко Н.О. 

В той же час в оформлені  документації мають місце наступні недоліки:

· несвоєчасно надаються на затвердження навчально-методичні документи викладачами Мосіним  С.О., Бірюковою Н.М., Власенком В.М.;

· не на кожен урок розроблений план уроку у викладача Волошиної Т.В.;

· недооформлені паспорти комплексно-методичного забезпечення предмету у викладачів Баланової А.Т, Артем’євої Л.С., Кісіль Г.М., Бірюкової Н.М.,  Бережної Н.Я., Волошиної Т.В., Христенко Т.А,;

· не розроблені робочі критерії оцінювання з кожної теми предмету у викладачів Бірюкової Н.М.

Двічі на семестр здійснена перевірка журналів обліку навчальної роботи. Під час перевірки було з’ясовано, що тематичний облік знань викладачами проводиться згідно вимог навчальних програм з урахуванням проведених контрольних та самостійних робіт. Більшість викладачів училища дотримуються «Інструкції з ведення журналу, обліку теоретичного навчання учнів ПТНЗ» затвердженої МОН України від 26.012011 року №59. Але разом з тим є викладачі, які не своєчасно роблять записи до журналу при виставленні тематичних оцінок, що свідчить про безсистемність їх роботи з документацією. Таким чином порушується виконання пункту 3.10 посадової інструкції викладача. 

Така система контролю ведення журналів дозволяє охопити всі напрямки роботи училища, прослідкувати виконання навчальних планів та програм, аналізувати успішність з теоретичного та виробничого навчання і своєчасно приймати рішення. З метою усунення недоліків педпрацівникам при веденні журналів  потрібно систематично та своєчасно здійснювати відповідні записи до журналів обліку теоретичного та виробничого навчання.

 Модернізація та укріплення навчально-матеріальної бази училища

За навчальний рік навчальна база поповнена наступними матеріальними цінностями:

·    Діючий макет радіотелефонного апарата  Panasonic– 2 шт.

·    Макет генератора сигналу виклику АТС – 4 шт.

·    Макет індикатору роботи номеронабирача – 5 шт.

·    Макет імітатора телефонної  лінії АТС – 5 шт.

·    Макет автомагнітола Pioner 2000 – 1 шт.

·    Макет  DVD програвача ERGO DVD 6101 – 1 шт.

·    Макет DVD програвача LG DV 656 X – 1 шт.

·    Макет супутникового рейсівера  GL OBO KR 220 C – 1 шт.

·    Макет DVD програвача ORION DVD 128 – 1 шт.

·    Макет DVD програвача SUPRA DVS 055XK – 1 шт.

·    Макет DVD програвача MUSTER – 1 шт.

·    Діючий макет імітатора телефонної лінії АТС – 11 шт.

·    Діючий макет індикатора роботи номеронабирача – 2 шт.

·    Діючий макет осцилографа – 7 шт.

·    Діючий макет генератора виклику АТС – 1 шт.

·    Макет радіоприймача TUNING – 1 шт.

·    Макет радіоприймача STAR SR-308 AS – 1 шт.

·    Макет радіоприймача КІРО-308 АС – 1 шт.

·    Макет DVD програвача LG DGK 684 X – 1 шт.

·    Макет саббуфера SVEN HA-408 T – 1 шт.

·    Макет LSD монітора Samsung MASTER 931 BF – 1 шт.

·    Макет LSD монітора AСЕR – 1 шт.

·    Макет LSD монітора View Sonic VE 710S – 1 шт.

·    Макет LSD монітора Samsung  Mync Master 720 N – 1 шт.

·    Макет LSD монітора DEL E 177 EPC  – 1 шт.

·    Макет LSD монітора LG FLATRON  L1717S – 1 шт.

·    Макет LSD монітора Belinea  – 1 шт.

·    Макет LSD монітора DELL 1708 – 1 шт.

 Аналіз методичної роботи

В 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив працював над єдиною методичною проблемою: «Інформаційно-комунікаційні технології, як інноваційний ресурс вдосконалення навчально-виховного процесу».

Така методична проблема вибрана з метою удосконалення професійної компетенції педагогічних працівників, втілення новітніх педагогічних технологій, нових моделей організації навчально-виховного процесу, впровадження виробничих інновацій. Педагогічний колектив працював під девізом: «Впровадження  нових педагогічних технологій, як шлях до формування сучасного конкурентоспроможного робітника». 

Педагогічний колектив продовжував працювати та робити все можливе для зміни авторитарної педагогіки на педагогіку толерантності, готувати учнів так, щоб виходячи за стіни училища вони були самодостатніми, підготовлені до свідомої та ефективної життєдіяльності в різних сферах життя.

Науково-методична робота зусиллями педагогічних працівників Державного навчального закладу «Вище професійне училище №9 м.Кіровоград» була спрямована на реалізацію методичної проблеми та стимулювання розумової діяльності учнів, розвитку їх логічного мислення на уроках теоретичного та виробничого навчання. Педагогічні працівники училища для реалізації методичної проблеми не тільки опрацювали теоретичні основи теми та й провели відкриті уроки з використанням продуктивної технології навчання, як для працівників училища та області, прийняли участь в обласних  школах, семінарах, які були проведенні на базі нашого училища.

Протягом навчального року наш колектив працював і продовжує працювати над забезпеченням ЄМП та запровадження в навчальній процес інноваційних педагогічних технологій. Впроваджується в навчальний процес  ППД досвід педпрацівників училища та області.

 alt alt 

alt  alt

Вивчення та втілення ППД

У поточному навчальному році узагальнений досвід:

- на училищному  рівні викладача Щербини Т.О. «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови використовуючи інтерактивні методи навчання».

- на обласному рівні майстра в/н Божора Д.Ю. «Створення віртуального середовища та дистанційного керування самостійною роботою учнів» з участю в обласному методичному консиліумі «Сучасні ІКТ – нові орієнтири професійної освіти» з вище зазначеною  темою.

Розпочато вивчення  досвіду викладача Іванової Л.Є.

Впровадження ІКТ

· Всеукраїнський вебінар з проблеми «Інформатизація управлінської діяльності заступника директора з навчально-виробничої роботи» – Терьохін О.Є. (дає можливість обміну досвідом між педпрацівниками училища при мінімальних затратах).

· Всеукраїнський вебінар з проблеми «Моніторингова діяльність заступника директора з навчальної роботи в управлінні загальноосвітньою підготовкою» - Кривенко Н.А.

· Обласний  методичний  консиліум  «Сучасні ІКТ – нові орієнтири професійної освіти» - Божора Д.Ю. на  тему «Створення віртуального середовища та дистанційного керування самостійною роботою учнів».

Участь конкурсах:

Конкурси серед педпрацівників:

·  Участь в обласному конкурсі  «Викладач року»( номінація «Кращий викладач української мови та літератури ПТНЗ) нагороджена дипломом   ІІ ступеня - викладач Щербина Т.О.

Участь педагогічних працівників у  педагогічних читаннях з тем:

· Методичні підходи щодо впровадження в навчально-виховний процес народної педагогіки (Нагурна С.В.).

· Особливості роботи з учнями, які перенесли психотравмуючу ситуацію (Ільченко О.П.).

· Актуальні проблеми викладання зарубіжна літератури (Бірюкова Н.М.).

· З досвіду роботи викладача предмета «Фізична культура» (Христеннко Т.А.)

· Методика використання віртуальних лабораторій та програмно-педагогічних засобів на уроках біології (Огаренко О.О.)

· Використання програмного автоматизованого робочого місця, як інноваційного ресурсу для  вдосконалення навчального процесу (Ломанюк О.О.)

· Розвязання економічних завдань математичним мисленням (Кривенко Н.А.)

· Використання ІКТ, як засобу формування вивчення пізнавального інтересу на уроках інформаційних технологій (Токаренко В.В.)

· Методичні підходи при викладанні  хімії з використанням Інтернет-орієнтованих педагогічних технологій ( Сільвейструк Н.А.)

· Методичні підходи щодо впровадження в навчально-виховний процес методу проектів (Агішева А.В.).

 Власні публікації

 

Бірюкова Н.М.  має власні публікації:  

· «Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури» збірник наукових праць за матеріалами науково–практичної конференції -Ізмаіл; РВВ ІДГУ. 2016-68с.

· «Проблеми сучасного управління:економічні,Екологічні, політико –правові, історичні, культурні, ментальні аспекти (Одеський інститут МАУП 2016р.та отримала сертифікат учасника).

Сільвейструк Н.А. має власні публікації:

·  «Поняття про синтетичні лікарські засоби» (журнал «Хімія», 2015р. № 13-14 );

· «Харчові добавки» (журнал «Хімія», 2015р., №15-16),

· «Бій з відходами» (журнал «Хімія. Позакласна робота», 2015р., № 11).

·  «Ціннісне ставлення учнів профтехосвіти до сім’ї: діагностичний аспект» в науково-методичному журналі «Педагогічний вісник» (№2-3(38-39) 2016р.)

· «Сімейне виховання або допоможіть своїм дітям» в газеті «Україна Центр» №7(1209) від 16 лютого 2017 року.

Власенко В.М.. має власні публікації:

· стаття у журналі «Економічний часопис» (№78) на тему «Організаційно-правові питання створення агенцій регіонального розвитку в Україні. Польський досвід»;

· стаття у журналі Торгово-промислової палати України «Діловий вісник» (№5/112) на тему «Інновації як двигун сталого розвитку територій».        Агішева А.В... має власні публікації:

 

· «Використання Google форм для проведення контролю знань учнів з фізики» у збірнику наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти» (випуск 7-8 2016 р.)

· «Google форми як засіб тестового контролю знань учнів з фізики» (01-02 березня 2017 р.) за матеріалами Міжнародної  дистанційній науково-практичній конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу-ІТМ плюс-2017»

· «Використання інтерактивних модулів сервісу learningapps.org для створення дидактичних матеріалів з фізики (13-19 березня 2017р)  за матеріалами  Всеукраїнської  науково-практичній Інтернет-конференції  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку»  

·  «Використання on-line сервісу Kahoot! на уроках фізики» (19-20 травня 2017р) за матеріалами Міжнародній ХІІІ(ХХІІ) науково-практичній конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища».

Методичне забезпечення предметів

· Словник-довідник «Ентальпія абеткового спряження хімічних понять»;

· Довідник для учнів з хімії «Харчові добавки»;

· Навчальний посібник для самостійної роботи учнів з органічної хімії «Вуглеводи». створення збірника «Збірник конспектів уроків»;

· Збірник інструкційних карток до теми програми  виробничого навчання «Приймання, обробка  та видача внутрішніх відправлень з оголошеною цінністю».

· Навчальний посібник в схемах, таблицях і графіках «Основи галузевої економіки і підприємництва»;

· «Збірник задач з фінансовим (економічним) змістом»;

· Збірник контрольних запитань, завдань, тестів і тренінгів «Основи галузевої економіки і підприємництва»;

· Збірник та розв'язник задач з економіки; короткий економічний словник; глосарій економічних термінів.

· Збірник інструкційних карток до теми програми виробничого навчання «Технології комп’ютерної обробки інформації».

· Збірник тем  уроків до предмету: «Основи електронного діловодства».

· Збірник ЛПЗ з теми «Анімація».

· Методична розробка «Знаходження та усунення несправностей  автомагнітол із використанням персонального комп’ютера».

· Навчальний посібник для учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, учителів біології «Закономірності спадковості».

Розробки уроків теоретичного та виробничого навчання з тем:

·   «Впровадження сучасних інноваційних технологій на уроці фізичної культури в професійному училищі».

·  «Органічне поєднання буденного і фантастичного як характерні  риси  «магічного реалізму» в оповіданні Г.Маркеса «Стариган з крилами».

· «Старий і море» – повість-притча про людину. Життєподібний сюжет, філософсько-символічний зміст твору».

·  «Відпрацювання швидкості набору під час верстки тексту десятипальцевим методом в текстовому редакторі: створення документу з використанням таблиць».

·  «Виділення областей зображення», збірник інструкційних карток до теми програми «Комп’ютерні системи та мережі».

· «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи роботи в Інтернет»;

· «Робота з таблицями», «Робота з графічними об’єктами (автофігури)

·   Комплекти дидактичного забезпечення теми програми уроку в/н ( в кількості 10 робіт).

Предметні тижні професійної спрямованості:

· Тиждень фінансової грамотності на тематику «ЇЇ величність економіка»  (що  спонукає  всебічний розвиток пізнавальної діяльності та творчої активності педпрацівника,  стимулювання учнів до навчання та пропаганда професії. Проводилися уроки із застосуванням новинок в галузі та екскурсій на виробництво  (голова МК  Ситник М.А.)

· Тиждень поштового зв’язку на тематику «Сучасний зв’язківець»  ( що  спонукає  всебічний розвиток пізнавальної діяльності та творчої активності педпрацівника,  стимулювання учнів до навчання та пропаганда професії. Проводилися уроки із застосуванням новинок в галузі та екскурсія на виробництво (голова МК  Павліченко Н.Ю.)

· Тиждень телебачення на тематику «Телебачення - як все починалося»  (що  спонукає  всебічний розвиток пізнавальної діяльності та творчої активності педпрацівника,  стимулювання учнів до навчання та пропаганда професії. Проводилися зустрічі з представниками Концерну РРТ, бесіди з учнями про значимість вивчення  радіотехнічних предметів  та інше (голова МК  Щербаєва І.Г.)

Поновлено інформаційно-методичне забезпечення методичного кабінету училища:

Придбані посібники:

· Сєргєєва Л.М. «Лідерство в управлінні професійно-технічним навчальним закладам». – К.: Арт Економі, 2011. – 144с.

· Прогнозування процесів на ринку праці: посібник/Д.Д. Айстраханов, та інші; - К.: Гама-принт. 2009р. – 100с.

Виготовлена серія інформаційних бюлетенів:

· Технологія традиційного навчання.

· Метод консиліуму.

· Пам’ятка «Самоаналіз уроку».

· Рекомендації щодо заповнення журналу взаємовідвідування уроків.

Організовані  училищні виставки:

· Презентація наробок атестуємих.

· Виставка матеріалів січневих педагогічних читань.

В училищі працювали 5 методичних  комісії:

· Професійної підготовки з напрямку радіотехніка.

· Професійної підготовки з природничо-математичної підготовки.

· Професійної підготовки економічного напрямку.

· Професійної підготовки з напрямку зв’язок.

· Професійної підготовки з суспільно-гуманітарної підготовки.

Протягом навчального голови методичних комісій провели організаційну роботу щодо підготовки конкурсних матеріалів у відповідності до умов конкурсу та здійснювали методичну роботу у відповідності до плану роботи.

На базі методичного кабінету  училища  працювали:

· «Школа новітніх педагогічних технологій» (де вивчались теоретичні аспекти та педагогічних новинок, рекомендації навчально-методичного кабінету та інше)

· «Школа молодого педагога» (де надавалася інформація, консультація, практична та методична допомога молодим педагогічним працівникам згідно плану та за їх потребою створювалися умови адаптації молодих фахівців у педколективі. Усвідомлення необхідності самоосвіти).

· «Школа голів методичних комісій» (де надавалася інформація, консультація, практична допомога  головам МК,  розвивалося прагнення до самовдосконалення; прагнення до самовираження; утвердження цінності педагогічної творчості у колективі.

Втілювалися рекомендації НМК ПТО:

· Участь у конференціях дає можливість презентувати власний досвід роботи  та поширити передового та педагогічного досвід на обласному рівнях.   Рекомендації ДЗ «НМК ПТО у Кіровоградської області» дають можливість вдосконалювати КМЗ предметів.

· Педагогічні читання спонукають до вивчення та поглиблення педагогічних методик  навчання та виховання.

· Семінари дають можливість впроваджувати у навчальний процес інновації та формують компетентність педагогів.

З вище сказаного можна підвести підсумок, що роботу педагогічного колективу в навчальному році над єдиною методичною проблемою училища слід вважати доброю.  Адже методична робота є невід’ємною частиною навчального процесу і участь у ній має бути професійним обов’язком кожного педагогічного працівника училища. Проаналізувавши роботу методичних комісій та колективу в цілому пропоную з нового навчального року продовжити роботу над методичною проблемою на тему «Інформаційно-комунікаційні технології, як інноваційний ресурс вдосконалення навчально-виховного процесу» в розрізі «Формування ключових компетентностей учасників навчально-виховного процесу в педагогічній теорії при втіленні ІКТ в навчально-виховний процес».

 Організація та результативність загальноосвітньої підготовки

 З метою забезпечення конституційних прав України на повну загальну середню освіту адміністрація училища у своїй діяльності керується законами України:  «Про освіту» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ, «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 року № 651-ХІV,  «Про мови …..» від 28.10.1989 року №8312-11,  «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 року №163-ХІV;  указами Президента України: «Про  Міжнародний  конкурс  з української мови імені Петра Яцика» від 09.11.2007 року  №1078/2007, «Про  деякі  заходи  щодо піднесення ролі української мови» від 28.11.2007року №1155/2007, «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» від 30.09.2010 року № 928/2010, «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від  20.03.2008 року № 244/2008; постановами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 року № 244; наказами Міністерства освіти і науки України:  «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 року № 428/48, «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930, «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 року № 601, «Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.12.2012року № 1423, Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України “Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності” від 26.03.2012  № 360, переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах; типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів; нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання; іншими актами законодавства в галузі освіти  у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

У відповідності до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 року №947) та вимог державних стандартів ПТО (наказ МОН України від 23 серпня 2006 року №632) в училищі розроблено та затверджено у встановленому порядку робочі навчальні плани і робочі навчальні програми.

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834 та відповідно до листа МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року.

Комплект навчально-програмної документації з кожної професії розроблені та включають робочі навчальні плани і програми з пояснювальними записками з визначенням мети, змісту, форм організації навчального процесу та результатів навчання, поурочно-тематичне планування, плани роботи навчальних кабінетів і аудиторій; комплект нормативно-правових документів (освітня галузь).

Робочі навчальні програми з загальноосвітніх дисциплін розроблені на основі Типових програм загальноосвітніх дисциплін для професійно-технічних навчальних закладів України з урахуванням професійного спрямування, розглянуті на засіданнях методичних комісій та затверджені у відповідному порядку.

Підготовку загальноосвітніх предметів здійснюють 19 педагогів,  зокрема, 15 викладачів (за основною посадою) та 5 інших педагогічних працівників. Освітній рівень викладачів відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами в системі загальної середньої освіти.

Серед зазначених педагогічних працівників: вищу категорію мають - 7 викладачів (37 %);   І категорію - 5 викладача (26 %); ІІ категорію - 5 викладача (26 %); кваліфікаційну категорію «спеціаліст» -  2 викладача (11 %).

Середній вік педагогів загальноосвітньої підготовки складає 42 роки. Такий підбір педагогічних кадрів є оптимальним показником з позиції досвіду та компетентності водночас із продуктивністю.

Загальноосвітню підготовку в училищі забезпечують 12 навчальних кабінетів.

Кабінети постійно оновлюються та поповнюються матеріально-технічним забезпеченням, а саме  у 2016/2017 н.р. було укомплектовано:

        «Кабінет економічної географії та основ економіки» - картами «Будова земної кори», «Корисні копалини світу», «Народи світу», «Світ. Енергетика», «Світ. Машинобудування», «Світ. Хімічна промисловість», «Світ. Транспорт», «Світ. Сільське господарство (рослинництво)», «Світ. Сільське господарство (тваринництво)», електронним атласом карт з курсу «Економічна та соціальна географія світу».

        «Кабінет іноземної мови» - картами: «Great Britain», «The United States of America», «The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland».

         «Лабораторія інформатики та інформаційних технологій» - плакатами:  «Клавіатура», «Властивості символів тексту», «Вікно програми MS Office Power Point».

        «Кабінет математики» - комплектами математичних настільних ігор, різнорівневих математичних задач-загадок, задач-жартів.

        «Кабінет фізики та астрономії» - приладами та пристосуванням: динамометр учнівський, амперметр лабораторний, вимірювальний циліндр.

         «Кабінет хімії, біології, екології та технології» - стендом «Точка зору живого…»,  навчально-методичною експозицією “Новинки у світі Хімії”, друкованими таблицями: “Будова атома”, “Структура білків”, “Непрямий розвиток”, “Моногібридне схрещування”, “Корозія металів”, “Одноклітинні організми”, “Будова бактерії”, “Переробка нафти”, “Будова вірусу”, “Будова метафазної хромосоми”, “Каріотипи”, “Екологічні фактори”, “Кристалічні гратки”, “Хімічний зв'язок”.

         «Кабінет історії та правознавства» - стендом «Історичні казуси та цікавинки», експозицію «Календар знаменних дат».

        «Кабінет української мови та літератури» - стендом: «Вчись вчитися», «Це цікаво…», цитатником «Афоризми Т. Г. Шевченка», планшетом «Підготовка до ЗНО. Вправляння з поетики».

        «Кабінет захисту Вітчизни» - комплектом плакатів "Цивільний захист" (12 шт); кровозупинними джгутами (10 шт); прапором України; моделями автомата АК-74 (3 шт).

Вивчення якісного складу контингенту учнів

на базі базової загальної середньої освіти

        Контингент учнів, які навчаються з наданням повної загальної середньої освіти станом на 1 червня 2017 року становив 290 учнів (13 навчальних груп): 3 групи  – ІІІ курсу: 53 учня;   5 груп – ІІ курсу: 111 учнів;  5 груп – І курсу: 126 учнів.

Проведений моніторинг продовж трьох років показав, що якісний рівень навчальних досягнень абітурієнтів за даними свідоцтв про базову загальну середню освіту цього року склав 43%, що є таким же, як і в минулі навчальні роки.

В розрізі окремих навчальних дисциплін найвища якість знань учнів за свідоцтвами  протягом трьох навчальних років виявлена з предметів інформатика, художня культура та технології, а найнижча з предмету математика.

У поточному навчальному році найвища якість знань учнів була виявлена з предмету технології (80%),  що є на 2% більша у порівнянні з минулим навчальним роком, а найнижча з предмету математика  (16%), є на 6% менша у порівнянні з минулим навчальним роком.

В розрізі навчальних груп найнижчою якість знань учнів 7%, 11%, 12%, 15%,  17%, 19% виявлені з предметів геометрія в усіх групах та історія і хімія  в групі Рб-61, а найвищою 93% з предмету технології в групі Тб-61.

В цілому найнижча якість з загальноосвітньої підготовки становить 31 % у групі Рб-61, а найвижча 49 % у групі Тб-61.

Середній бал з предметів загальноосвітньої підготовки успішності учнів І курсу за свідоцтвами про базову загальну середню освіту у 2016/2017 н.р. становить 6 балів у групах Пб-61, Бб-61 і  Рб-61 та 7 балів у групах Сб-61 і Тб-61. Але в розрізі навчальних груп є учні, які мають середній бал свідоцтва 3 бали, а саме: група Рб-61 Єфременко О., Константінов С., Підюра О., група Пб-61 Левченко В., Скрипніченко М., гупа Бб-61 Дейнека Д.

Якість знань з предметів загальноосвітньої підготовки

учнів І курсу за  результатами написання діагностичних контрольних робіт

Проведений моніторинг вивчення рівня якості (%) знань  учнів І курсу (див. таблицю)  свідчить, що учні за результатами написання діагностичних контрольних робіт мають найнижчу якість знань з предметів математика (9%) та художня культура (10%), а найвищу з предмету правознавство (61%) та технології (62%).

Найбільший показник початкового рівня навчальних досягнень учнів виявлена з предметів: англійська мова (33 учня), фізика 24 (учня) та математика 21 (учень). Той час у порівнянні з якістю знань за свідоцтвами знизилась якість з художньої культури на 62% та інформатики на 27%.

З метою ліквідації прогалин в навчальних знаннях учнів викладачами предметниками постійно розробляються корекційні заходи, які розглядаються на засіданнях методичних комісій.

 Робота з обдарованою  молоддю та участь у конкурсах

Особливу зацікавленість та інтерес до предметів допомагає збільшувати така форма роботи, як організація та проведення предметних тижнів. Саме вони сприяють розвитку інтелекту учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до навчання, ділової активності учнів, розвитку розуміння престижності професії. Так протягом року в училищі організовуються та проводяться такі предметні тижні, як «Тиждень української мови та літератури», «Тиждень зарубіжної літератури та художньої культури», «Тиждень математики», «Тиждень Людини і світ та економіки», «Тиждень іноземної (англійської мови)», «Тиждень історії, географії та правознавства», «Тиждень фізики та астрономії», «Тиждень інформатики та технології» , «Тиждень хімії, біології та екології» на  яких учні  показали свої знання, вміння, навички та творчі здібності. Предметні тижні не обмежуються лише проведенням заходів в стінах рідного навчального закладу, а й організовуються та проводяться екскурсії до музеїв, по рідному місту, відвідування театру, зустрічі з письменниками та фахівцями. Отже,  проведення предметних тижнів дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчального процесу, вдосконалюють  організаційні якості викладачів, розширюють світогляд учнів, розвивають їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак.

В училищі протягом року проводилася робота для виявлення та підтримки обдарованої  молоді,  розвитку  її інтересів, схильностей та обдаровань. Так у жовтні було проведено І (училищний) етап учнівських олімпіад з загальноосвітніх дисциплін, а саме: математика, англійська мова, інформатика, українська мова та література, біологія, географія, історія, технології, хімія і фізика.

alt alt 

alt 

alt alt

У 2016/2017 н.р. прийняли участь не більше 25 осіб з кожної дисципліни, що складає лише 27% від загального контингенту І курсу.

У порівнянні з минулим роком кількість учнів ІІ курсу залучених у олімпіадах збільшилась  з предмету англійська мова на 2 учні, та зменшилась з предметів українська мова і література на 3 учня.

У 2016/2017 н.р. учні прийняли участь в ІІ етапі предметних олімпіад з математики (2 учня), хімії  (2 учня), фізики (2 учня), історії (2 учня), біології  (1 учень), української мови та літератури (2 учня). З географії та правознавства учні в ІІ етапі не прийняли участь.

У листопаді 2016 року проводились:

             І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в якому взяло участь 16 учнів, робота учениці групи Сб-41 Багач Тетяна  була направлена на ІІ етап конкурсу.

            І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка в якому взяло участь 16 учнів, робота учениці групи Сб-41 Волкобой Юлії була направлена на ІІ етап конкурсу.

Всебічному розвитку учнів, їх творчої ініціативи, підвищення інтересу до навчання також сприяє постійне залучення учнів нашого училища до різноманітних конкурсів та заходів. Так протягом 2016/2017 н.р. в училищі були організовані наступні предметні конкурси та заходи:

            Інтелектуальний 37-ий  міжнародний конкурс «50 слів», координатори Щербина Т.О., Афтеньєва Л.Г., Баланова А.Т.;

            Міжнародна гра «Sunflower» - 2016,   координатори Щербина Т.О., Афтеньєва Л.Г., Баланова А.Т., Бірюкова Н.М.;

alt 

alt alt 

alt alt 

            ХVІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, переможець Багач Тетяну, учениця групи Сб-41, підготувала Афтеньєва Л.Г.;

         VІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, переможець Волкобой Юлію, учениця групи Сб-41, підготувала Афтеньєва Л.Г.;

            Природознавча гра «Геліантус-2016», координатори Артем’єва Л.С., Сільвейструк Н.А., Огаренко О.О.;

            Онлайн-квест «Математика в мистецтві або Мистецтво в математиці», координатори Нижборська Н.А. та Кісіль Г.М.;

            Конкурс «Кенгуру», координатори  Нижборській Н.А. та Кісіль Г.М.;

            Всеукраїнський конкурс  читців сонетів Уільяма Шекспіра, координатори Бондаренко Л.А. та Баланова А.Т.;

alt alt 

alt alt

            Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня-2016», координатор Артем’єва Л.С. (всього учасників – 25, добрий результат – 11, відмінний результат – 1 (Кузман Дмитро, Рб-61));

            Літературний конкурс на протипожежну і техногенну тематику в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації», переможець учениця групи ТБ-51 – Котенко Валерія, класний керівник – Баланова А.Т.;

            Конкурс на кращий скульптурний виріб в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації», переможці учні групи Рб-51, керівник проекту Кручак Р.В.;

            заходи, щодо  відзначення в Україні 500-річчя Реформації, а саме: засідання круглого столу, посвячене 500-річчю Реформації, учнівська конференція «Діячі реформації на теренах України та їх значення в релігійно-культурному процесі», історичний кінозал присвячений  історії  Реформації, диспут «Вплив жінок на розвиток Реформації», відповідальна за проведення Іванова Л.Є.;

alt alt

            заходи, щодо  вшанування пам’яті Миколи Смоленчука, а саме: учнівська конференція «Внесок Смоленчука – науковця у царині історії літератури, театрознавства, літературного й історичного краєзнавства», година пам’яті «Син  полинових степів – М.Смоленчук», книжково-ілюстративна виставка  у бібліотеці училища «Життя та діяльність Миколи Смоленчука», творчий вечір «Микола Смоленчук – його ломали, а він не гнувся», конкурс бюлетенів «Микола Смоленчук - український прозаїк і літературознавець», конкурс стіннівок «Краєзнавець Кіровоградщини - Микола Смоленчук», відповідальні за проведення Щербина Т.О., Баланова А.Т., Афтеньєва Л.Г.;

            заходи, щодо  відзначення 40-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод, а саме: книжково-ілюстративна виставка  у бібліотеці училища «З історії створення та діяльності Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських угод», виховна  година  «Репресії проти правозахисників. Дисиденти», круглий стіл «Українська Гельсінська Група - приклад боротьби за права людини для сучасників», віртуальна ретро-екскурсія «Українська Гельсінська Група - перша за радянських часів правозахисна організація», години історії «Українські правозахисники», диспут «Права людини: учора та сьогодні», конкурс учнівських проектів «Історія створення УГГ», конкурс бюлетенів «Сіячі нових громадянських вартостей», учнівська конференція «Долі українських дисидентів радянської доби», історичний кінозал «Українська Гельсінська Група. Як це було…», година пам’яті: «Літератори-дисиденти на варті незалежності: вони були першими», відповідальні за проведення Іванова Л.Є., Радіонова О.М., Щербина Т.О.;

            заходи, щодо  відзначення 330-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом України, а саме: книжково-ілюстративна виставка  у бібліотеці училища «Життя та діяльність гетьмана Івана Мазепи», диспут «Іван Мазепа зрадник чи патріот українського народу?», конкурс бюлетенів «Гетьман Війська Запорозького - Іван Мазепа», учнівська конференція «Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан», історичний кінозал «Україна: забута історія - Іван Мазепа: вдячність царя», відповідальні за проведення Радіонова О.М., Іванова Л.Є., Агішева А.В.

alt 

alt alt

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів за поточний рік

Згідно плану роботи училища на 2016/2017 навчальний рік, наказам по училищу  № 413-Д від 21.11.2016 року «Про проведення контрольних зрізів знань з загальноосвітніх дисциплін у І семестрі 2016/2017 н.р.»,  № 66-Д від 27.02.2017 року «Про проведення контрольних зрізів знань з загальноосвітніх дисциплін у ІІ семестрі 2016/2017 н.р.» та з метою визначення результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, педагогічної діяльності викладачів і вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення й корегування навчальної діяльності під час навчальної практики в грудні та квітні проведені директорські контрольні роботи з української мови, історії, математики, біології, хімії, правознавства, інформатики, англійської мови, географії, фізики, технології, економіки, художньої культури та світової літератури.

Заступником директора з навчальної роботи Кривенко Н.А. розроблені графіки проведення контрольних робіт. Тексти, завдання підбиралися відповідно до вимог навчальних програм, за посібниками зазначеними у листі МОНУ від 04.03.2013 року №1/9-151 «Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових робіт у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»  та розглядались на засіданнях методичних комісій суспільно-гуманітарної та природничо-математичної підготовки.

Аналіз та узагальнення результатів  дав можливість побачити:

1)                      навченість учнів з даних навчальних предметів;

2)                      недоліки в роботі викладачів та учнів;

3)                      викладачам виробити заходи подолання проблем;

4)                      провести повторний моніторинг у вересні 2017/2018 н. р. в групах,  які викликають найбільшу тривогу в адміністрації закладу.

Аналіз успішності за результатами проведених контрольних зрізів знань свідчить про те, що якість знань з загальноосвітньої підготовки в середньому по училищу практично майже відповідає  якості знань за свідоцтвами про базову загальну середню освіту.

Але в той же час якість знань учнів зменшилась з предметів: українська мова Сб-41 – 16%,  фізика Рб-51 – 13%, біологія Сб-51 – 10%,  географія (Рб-61 на 15%, Бб-61 на 17%), англійська мова (Кб-51 на 13%), технології (Рб-51 на 14%), інформатика (Бб-61 на 12%, Тб-61 на 19%, Рб-51 на 19%)та збільшилась з предметів: українська мова Бб-61 – 19%, Пб-51 – 13%, фізика Пб-51 – 13%, хімія Пб-51 – 16%, біологія Пб-51 – 22%, англійська мова (Пб-51 на 27%), всесвітня історія (Пб-51 – 40%, Тб-61 на 14%), технології (Кб-51 на 15%), історія України (Тб-51 на 15%), правознавство (Сб-61 на 43%, Рб-61 на 66%, Тб-61 на 19%), географія (Пб-61 на 30%).

Також є предмети з яких збільшився початковий рівень навчальних досягнень учнів, а саме: українська мова, українська література та фізика (Рб-61). Найбільшим показником початкового рівня навчальних досягнень учнів складається з предмету географія (14 учнів).

 Аналіз результатів державної підсумкової атестації

 

У відповідності до по училищу № 341-Д від 27.09.2016 року «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 н.р.» з 11.01.2017 року по 24.01.2017 року була проведена державна підсумкова атестація з предметів: української мови, математики та іноземної (англійської) мови для учнів груп Бб-41, Кб-41 та Сб-41, № 341-Д від 27.09.2016 року «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 н.р.» з 28.10.2016 року по 10.11.2016 року була проведена державна підсумкова атестація з предметів: української мови, математики та іноземної (англійської) мови для учнів групи Рб-41, № 341-Д від 27.09.2016 року «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017 н.р.» з 28.10.2016 року по 10.11.2016 року була проведена державна підсумкова атестація з предметів: української мови, математики та іноземної (англійської) мови для учнів групи Тб-41.

Проведенню атестації передував цикл заходів щодо підготовки. Зокрема, було проведено інструктивно-методичну нараду, організована підготовка завдань для державної підсумкової атестації відповідно до вимог, які зазначені у наказі МОН України № 1050 від 08.10.15 року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940» та листі МОН України від 22.02.2016 № 1/9-93 «Про проведення державної підсумкової атестації у професійно-технічних навчальних закладах у 2015-2016 навчальному році», проведений моніторинг якості знань учнів у відповідності за 2014/2015 н.р., 2015/2016 н.р.  та 2016/2017 н.р., розглянуто на засіданнях методичних комісіях «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Моніторинг якості знань учнів показав, що учні в цілому засвоїли навчальний матеріал з предметів українська мова, математика та англійської мови на середньому рівні. Найнижча якість знань 14% з предмету математика у групі Тб-41, а найвища якість знань 61% в групі Бб-41 з предмету українська мова.

 Аналіз навчально-виховної роботи

Протягом 2015-2016 навчального року робота соціально-психологічної служби була орієнтована на вирішення таких завдань, як:

-  формування морально-духовної життєво компетентної особистості;

-  поліпшення психологічного мікроклімату в педагогічному та учнівському колективі;

-  набуття учнями власного життєвого досвіду, засвоєння соціального досвіду, перетворення його на власні цінності, установки, орієнтації;

-  надання психологічної, моральної та інших видів допомоги учням, які опинилися в складних життєвих обставинах ;

-  здійснення соціального супроводу дітей соціальних категорій;

-  здійснення превентивного виховання, профілактики злочинності, безпритульності, бродяжництва;

-  здійснення профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу, організація пропаганди здорового способу життя;

-  захист пав та інтересів дітей на основі державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх гарантованих їм прав та умов життєдіяльності.

А також проводилася систематична  робота щодо забезпечення психологічного комфорту усіх учасників навчально-виховного процесу, питання розвитку дитячих ініціатив, виховання учнів з девіантною поведінкою, «групи ризику», формування ціннісного ставлення до сім’ї та сімейних стосунків, проблем статевого виховання.

alt

alt alt 

alt

В процесі реалізації даних завдань поводилися:

-          практичні та тренінгові заняття щодо профілактики агресивності, девіантних проявів поведінки та  суїцидальних тенденцій формування навичок ефективної комунікації та здорового способу життя, індивідуальні  та групові види роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу;

-          участь в реалізації державних програм «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», сприяння просвітницькій роботі за програмами «Рівний рівному» та Дорослішай на здоров’я», співпраця з Міжнародним Благодійним Фондом «Повернення до життя» та іншими громадсь  кими та державними установами.

Виховна робота у гуртожитку

У 2016-2017 н.р. керуючись Законами України "Про захист суспільної моралі", "Про охорону дитинства", Указом президента "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя", спираючись на Національну програму виховання дітей та учнівської молоді, Концепцію формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя виховна робота в гуртожитку була спрямована на втілення виховних задач в контексті загально училищної науково-методичної проблеми: "Виховання високоосвіченої соціально активної й національно свідомої особистості, яка є успішним носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення шляхом інноваційної діяльності".

Одним з основних напрямків виховної роботи в гуртожитку була профілактика злочинності та правопорушень серед учнівської молоді. Був розроблений комплекс заходів щодо профілактики правопорушень, попередження вживання алкогольних напоїв, наркотиків та тютюнопаління. Велика увага зверталась на зміцнення та збереження життя, здоров'я учнів, гармонійний розвиток особистості, впровадження здорового способу життя.

  Важливу увагу для розвитку активної позиції учнів відіграє система самоврядування гуртожитку. У цьому навчальному році раду самоврядування гуртожитку очолила Звєрєва Олександра учениця ІІІ курсу. До ради входять 7 комітетів: освіти, довкілля, культури, господарської діяльності, спорту, прес-служби та здоров'я.

  Учнівське самоврядування гуртожитку у співробітництві з адміністрацією сприяло самостійній організації учнями цікавого, активного життя гуртожитку.

  У 2016-2017 н.р.  виховну роботу гуртожитку спрямували на реалізацію таких основних завдань: удосконалити співпрацю з правоохоронними органами; ефективно використовувати національні традиції, сучасний педагогічний досвід та дослідження сучасної психолого-педагогічної науки у сфері виховання.

Протягом 2016 2016-2017 н.р. були проведені наступні заходи:

Вересень 2016: Участь у святковій лінійці до дня знань. Організаційні збори по ознайомленню учнів з «Правилами проживання в гуртожитку». Первинний інструктаж з техніки безпеки. «Мої цінності та пріоритети» (анкетування). «Україна - це серце Європи» (бесіда). «Як поводитись в громадському транспорті» (бесіда).«Увага! Діти на дорозі»(бесіда). «Правила користування електроприладами та поводження з джерелами електроструму» (бесіда).  «Найбільше багатство - здоров’я» (година спілкування). «Адаптація учнів до життя» (бесіда). «Шкідливі звички…  оберемо життя» (бесіда). Похід до театру іменні М. Кропивницького .«Азбука безпеки на дорозі»(бесіда з БЖД). Спортивне свято «Козацькі забави». «Конфлікт – благо чи зло»(година спілкування). День міста (похід з учнями на виставку). «Віртуальна агресія»(перегляд фільму)

Жовтень 2016: «Вшануймо старість(бесіда). Турнір знавців музики». Випуск вітальної листівки до дня вчителя. «Наше здоров’я – в наших руках»(виховна година). «Що ви знаєте про вітаміни?»(вікторина). Усний журнал «Куріння чи здоров’я - твій вибір». «Дівчатам про сокровенне»(бесіда). «Правила безпеки життєдіяльності»(вікторина). «Вітчизна у серці»(виховний захід). Козацькі розваги. «Прийми нас, мати, під свій покров»(бесіда). «Енергетичні напої – надають крила, чи вбивають?» (бесіда). «Моє розуміння моральних цінностей»(тест). Круглий стіл: «Алкоголь? Наркотики? Паління? Ні!Обери життя». «Наповніть серце добротою та милосердям». «Інтернет – це частина твого життя? Зроби його безпечним» (виховна година). «Не обманюй»(бесіда).

Листопад 2016:  «Як зробити світ теплішим» (бесіда). «Великий добротворець В.О Сухомлинський» (бесіда). «Безпечний Інтернет» (бесіда). «Україна моя, ти одна, як життя»(інтелектуальний марафон). Усний журнал «До мови серцем доторкнись». «Мова – талісман людини та нації» (бесіда). «За крок до дорослого життя» (година спілкування). «Життя – це дар, зумій його прожити»(виховна година). «Толерантність врятує світ»(година спілкування). Усний журнал «Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму». Усний журнал «Цей день без куріння». «Горять свічки в людських долонях, жовті й білі»(година спілкування в пам’ять жертв голодомору). «Ми проти насильства»(тренінгові заняття). «Легко вогник запалити та не просто загасити» (бесіда з БЖД). Вечір відпочинку до дня студента. «Річниця майдану. Революція гідності»(похід до бібліотеки).

Грудень 2016: «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»(виховний захід). Інтелектуальна гра «Розумник». «Сенс життя людини» (бесіда). «Крок на зустріч, театр життя» (бесіда). «Україна єдина країна»(урок мужності). «На крайній межі» (бесіда). «Права й обов’язки дитини»(година спілкування). «Ні – насильству над дітьми»(тренінгові заняття). «Про гостей та гостинність» (бесіда). «Гендерні відносини в родині»(диспут). «Андріївські вечорниці»(виховний захід). «Статева потреба і статева поведінка» (бесіда). «Культура інтимних стосунків» (бесіда). «Підлітковий суїцид» (бесіда). «Друг – це означає другий Я» (година спілкування). «Чи вмієте ви дружити». Участь у новорічних заходах. Випуск святкової стіннівки до Нового Року.

Січень 2017: «Заради миру на Землі» (бесіда). «Цінуємо себе і шануємо інших» (бесіда). «Повага до людей і до себе»(диспут). «Обережно – тонкий лід!» (бесіда). «Який рівень вашої самооцінки»(тест). «Традиції нашого народу на святвечір» (бесіда). «Ніхто не забутий, на попіл ніхто не згорів» (бесіда до дня визволення України від фашистських загарбників). «Як правильно вітатися»(виховна година). «Дії на випадок обмороження» (бесіда). «Наркоманія – крок у безодню»(година спілкування). «Що означає бути вихованою людиною»(година моралі). «Голокост – лихо ХХ століття»(година історичної пам’яті). «День пам’яті героїв Крут» (похід на Площу Героїв Майдану). «Тетянин день» (бесіда). «День соборності України»(година спілкування).

Лютий 2017: «Ми є, були і будемо»(година спілкування). «Куріння чи здоров’я - твій вибір»(усний журнал). «Комп’ютерна залежність – виклик сучасному суспільству» (бесіда). «Профілактика шлункових захворювань» (бесіда). «Репродуктивне здоров’я жінки» (бесіда). «Твори добро, бо ти – людина» (бесіда). «Як не потрапити на гачок» (бесіда). «Чи вмієте ви вирішувати свої проблеми»(тест). «Що таке любов і дружба» (бесіда). «Як виховати справжню людину»(година спілкування). Вечір відпочинку «До дня Святого Валентина». «Пам’ятати – означає шанувати та берегти»(година мужності). «Україна – понад усе»(година спілкування). «Афганістан – душі кривава рана» (бесіда). «Зроби свій вибір на користь здоров’ю» (бесіда з БЖД). Креативна середа «Масляна»(відвідання бібліотеки для юнацтва)

Березень 2017: «Бути на землі людиною»(година спілкування). «Що означає бути добрим» (бесіда). «Жіноча доля – це любов» (бесіда). Випуск стіннівки до 8 березня. «Що ми знаємо про Шевченка?»(вікторина). Усний журнал «Кобзарю рідний, з нами завжди ти». «Життя найвища цінність» (бесіда). «Моя земля – земля моїх батьків» (бесіда). «Безцінний дар - вода» (бесіда). «Вода в науці і техніці»(вікторина). «Закон – обов’язок для всіх» (бесіда). «Навчаймось доброти»(тренінг). «Чи схильні ви до конфлікту?»(тест). «Гігієнічні вимоги до одягу та взуття» (бесіда). «Пиття не доводить до пуття» (бесіда). «Як вберегтися від зґвалтування?» (бесіда). Зустріч з працівниками кримінальної поліції. Похід до Філармонії.

alt

alt

Квітень 2017:  «Безпека у твоєму житті» (бесіда з БЖД). «Виховання культури почуттів» (бесіда). «Корисна їжа та здоров’я»(усний журнал). «Молодь за здоровий спосіб життя»(бесіда). «Твоє здоров’я – в твоїх руках» (бесіда). «Чи приємний ти співбесідник?» (тест). «Алкоголь – ворог №1»(виховна година з елементами тренінгу). «Радіація в навколишньому світі». Міжнародний день Землі «Цікаві факти про нашу планету». «День пам’яті чорнобильської трагедії» (бесіда). Вікторина з цивільної оборони. «Царство природи» (бесіда). Креативна середа «Між хвиль»(відвідування бібліотеки для юнацтва). Похід до театру іменні М. Кропивницького(вистава «Наймичка»).

Травень 2017: «Україна – єдина країна»(година спілкування). «Здоров’я дітей – здоров’я нації»(виховна година). «Який птах, таке й гніздо» (бесіда). «І травень знову нагадує історію жахливих днів»(година спілкування). «Герої для нас, як приклад» (бесіда). «Ім’я матері – святе» (бесіда). «Рідна домівка, рідна сім’я» (бесіда). «Дозвольте жити новому життю» (бесіда). «Людина  - частина природи» (бесіда). «Милосердя – краса душі»(виховна година). «Гігієна харчування» (бесіда). «Як виховати справжню людину» (бесіда). «Правила безпеки на воді» (бесіда). «Надання до медичної допомоги при ДТП»(бесіда з БЖД).

Червень 2017:  «Основні правила поведінки при виникненні пожеж» (бесіда). «Людиною стати – це мистецтво»(година спілкування). «Шкідливим звичкам - ні»(урок тренінг). «Здоров’я  - цінність нашого життя»(тренінг). «Конфліктна ситуація»(дискусія). «Що таке суїцид та псевдо суїцид» (бесіда). «Правда про куріння» (бесіда). «Це має знати кожен» (бесіда). «Гігієнічні основи режиму дня» (бесіда). «Курити чи ні?»(тренінг). «Надзвичайні ситуації» (бесіда). «Перша допомога при утоплені» (бесіда).

 Аналіз фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

 

Фізкультурно-масова робота в училищі проводиться згідно календарного плану з таких видів: волейбол, баскетбол, (юнаки і дівчата), футбол (юнаки).

В рамках «Олімпійського тижня» з 12 по 16  вересня 2016 року були організовані і проведені наступні заходи:

      олімпійський  урок на тему «Історія розвитку Олімпійських ігор»;

      виховна година  на тему: «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя та зміцнення миру» в групі ТБ-31;

      змагання з дарцу для учнів  групи О-61,ББ-41, КБ-51;

      змагання з естафет для учнів  групи ПБ-51,Л-61, ПБ-61,КБ-41.ПБ -51;

      змагання з волейболу для учнів,які проживають в гуртожитку .

В рамках Дня фізичної культури і спорту  проведено спортивний захід: «Молодь за здоровий спосіб життя» за підтримкою благодійного фонду «ПОВЕРНЕННЯ ДО ЖИТТЯ».

12 жовтня 2016 року проведено спортивно-патріотичне свято "Козацькі забави» під час якого учні змагалися в естафетах: «Як козаки картоплю саджали», «Як козаки через річку переправлялися», «Як козаки розважалися», «Меткий стрілець», «Як козаки кашу варили», «Як козаки силою вихвалялися».

Проведено спортивно-патріотичне свято приуроченого до ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ на тему: СЛАВАУКРАЇНІ –ГЕРОЯМ СЛАВА!!! під час якого були організовані конкурси: підтягування,  піднімання гирі,   «Шеф – кухар»  для капітанів, солдатські будні, піднімання козака, втеча полоненого з неволі.

alt alt 

alt alt

Участь збірних команд в Обласних спартакіадах серед ПТНЗ в 2016/2017 н.р.:

      з шашок і шахів та настільного тенісу;

      з баскетболу (дівчата);

      з баскетболу (хлопці) - БРОНЗОВІ ПРИЗЕРИ;

      з волейболу (хлопці) - СРІБНІ  ПРИЗЕРИ;

      з футболу:

        з легкої атлетики: І місце в штовханні ядра – учениця групи Тб-51 Киркач Яніна.

        перетягування канату: ІІ місце.

7 квітня 2017 року до  ВСЕСВІТНОГО ДНЯ ЗДОРОВ’Я проведено спортивно-масовий захід за програмою: піонербол,  стрибки на скакалці та обручі, естафети з м’ячем, дарц, гиря, армреслінг.

Аналіз роботи бібліотеки

Протягом 2016-2017 навчального року бібліотека працювала згідно затвердженого плану роботи, всі планові заходи виконано. Основною метою виховання учнівської молоді було формування громадянина України. Новим змістом були наповнені традиційні аспекти виховного процесу: національне, громадсько-політичне, правове, морально-етичне, фізичне, статеве, екологічне виховання. До святкових і знаменних дат були організовані та проведенні наступні заходи: виховна година «Народе мій, пишаюся тобою!»;книжкова виставка «Всесвітній день боротьби зі СНІДом»; інформаційна година «Цей день в історіі» до дня Соборності України; книжкова виставка «Погані звички. Варто чи ні?»; літературний вернісаж «Поезія – це завжди неповторність»; інформаційна поличка «Електронні бібліотеки України»; година спілкування «Шевченківські читання»; літературна світлиця «Слово – вчинок, а життя як слово»; книжкова виставка «Великий син великого народу» до дня народження Кобзаря; книжково-ілюстративна виставка «Життя та діяльність гетьмана Івана Мазепи»; вечір пам’яті «За мирне небо, за світ без війни»; дискусія «Паління – престиж чи хвороба?» до всесвітнього Дня без тютюну; інформаційна поличка до дня Європи в Україні; година спілкування «Формування інформаційної культури особистості»; книжкова виставка до Дня захисту дітей.

 

Аналіз роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Створення безпечних умов навчання та праці - основне завдання адміністрації, педагогічного та учнівського колективів державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград», які спільними зусиллями намагаються забезпечити в закладі умови, що сприяють безпеці та зміцненню здоров’я.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про охорону праці” в училищі створено службу охорони праці, безпеки життєдіяльності (наказ від 11.08.2011 року № 221 – Д), яка організовує виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам у процесі праці і навчання, здійснюється нагляд за додержанням вимог нормативно-правових актів у сфері профілактики травматизму виробничого та невиробничого характеру і контроль за виконанням державних програм, пов'язаних з безпекою життєдіяльності населення.

З метою визначення змісту роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності в училищі розроблена та введена в дію “Система управління охороною праці у вищому професійному училищі № 9 м. Кіровограда” (наказ від 21.08.2012 року № 255 - Д).

Училище організовує профілактичну роботу щодо попередження випадків побутового травматизму з учнями відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001р. №563 (зі змінами), та Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2005 року, протокол №13/2 – 10. Протягом 2016/2017навчального року в училищі проводилась певна робота з поліпшення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

В училищі ведеться постійна робота з попередження учнівського травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті. На початку навчального року плануються заходи з профілактики учнівського травматизму в училищі на поточний навчальний рік, які охоплюють питання проведення різних видів інструктажів протягом року, проведення бесід, лекцій та батьківських зборів з питань профілактики учнівського травматизму, контролю чергування викладачів на поверхах, території, у їдальні, а також затверджуються графіки проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та профілактичної роботи з попередження учнівського травматизму.

В училищі діє система проведення профілактичної роботи з попередження випадків учнівського травматизму, яка є цілісною системою роботи, її складовими є: бесіди з попередження дитячого травматизму, інструктажі з безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки життєдіяльності, виховні заходи тощо, що спрямовані не тільки на первинні причини учнівського травматизму, а й на чинники розвитку травмонебезпечних ситуацій, спрямованих на збереження життя і здоров’я учнів, які повинні вміти прогнозувати, передбачати небезпечні ситуації та приймати правильні рішення щодо виходу з них, формувати життєві навички, сприятливі для здоров’я, безпеки, розвитку та життєвого успіху.

alt alt

Відповідальною за організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед учнів призначено заступника директора з навчальної роботи – Кривенко Н.А., на яку покладено обов’язки з вищезазначеного питання.

До початку 2016/2017 навчального року по училищу було видано накази:

від 29.08.2016 року № 260 – Д, “Про організацію роботи з охорони праці”;

від 29.08.2016 року № 259 – Д, “Про організацію роботи в училищі з питань збереження життя і здоров'я учнів”;

від 29.08.2016 року № 257 – Д,“Про організацію та проведення чергування в училищі” визначено порядок чергувань.

від 29.08.2016 року № 258 – Д,“Про попередження нещасних випадуів під час проведення позакласних заходів”

В училищі своєчасно у відповідності до діючих нормативних вимог проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, діє система оперативного адміністративно-громадського контролю за станом безпеки життєдіяльності.

З метою попередження випадків електротравматизму в училищі проводяться електротехнічні виміри опору заземлюючого пристрою та опору ізоляції електропроводки. Проводятся заходи протипожежного напрямку.

Систематично проводиться обстеження будівель та споруд училища, на що складаються відповідні акти.

У плані роботи училища в розділах виховної роботи та роботи з безпеки життєдіяльності передбачено проведення бесід класними керівниками і майстрами виробничого навчання на виховних годинах відповідно до графіка їх проведення.

Крім загальних заходів по училищу, кожен класний керівник, майстер виробничого навчання, вихователь, керівник гуртка, секції який закріплений за навчальною групою відповідно до наказу по училищу, розробляє заходи з питань збереження життя та здоров'я учнів, в планах виховної роботи педагогічного працівника та затверджуються в установленому порядку.

Організоване чергування педагогічних працівників під час перерв на поверхах, на території училища та у їдальні.

Для створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, технологій, спортивному залі й майстернях призначаються відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабінетах - завідувачі кабінетів. На початок кожного навчального року оформлюються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному залі та акт готовності училища до нового навчального року. В кабінетах з підвищеною небезпекою розроблені і вивішені на видному місці інструкції з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, завірені директором училища.

Навчально-виховний процес в училищі організований таким чином, що враховується обсяг навчального навантаження та його відповідність віковим та індивідуальним можливостям учнів. В училищі складений оптимальний розклад занять, викладачі дотримуються всіх організаційно-педагогічних вимог при проведені уроків.

В училищі створені належні санітарно-гігієнічні умови навчання. Соціально-побутове забезпечення учнів здійснюється згідно чинного законодавства. Для послуг учнів безкоштовно надаються корпуси теоретичного та виробничого навчання, гуртожиток, бібліотека, спортивний зал, їдальня, приміщення для гурткової, спортивно-масової та технічно-творчої роботи.

Згідно навчальних планів організовано та проводиться викладання предметів: “Основи безпеки життєдіяльності”, “Охорона праці”, “Правила дорожнього руху”. Навчальні програми виконуються в повному обсязі.

alt alt

Розроблена програма навчання учнів з питань особистої безпеки, здоровому способу життя на основі формування та розвитку життєвих навичок безпечної поведінки по темах:

Безпека в побуті: можливі небезпечні ситуації в побуті, опіки, обмороження, отруєння грибами, небезпека при користуванні побутовими, столовими приладами, правила поводження з вогнем, незнайомими і вибухонебезпечними предметами, предметами побутової хімії, використання радіо- та мобільних телефонів.

Безпека на та спортивних майданчиках: безпечне користування обладнанням спортивних майданчиків (гірки, драбини, стінки, колодки, та інше), безпека при рухливих іграх.

Безпека при перебуванні в училищі: безконфліктність спілкування, попередження пустощів, дотримання розпорядку і правил поводження.

Безпека при перебуванні біля водоймищ: безпечна організація купання, стрибання у воду, небезпека сонячного опромінення, небезпека перебування на льоду.

Дорожньо-транспортний травматизм: правила поводження на вулиці, безпечні маршрути, рух уздовж доріг, перехід залізничних переїздів, уникнення загрозливих для життя і здоров’я ситуацій та інше.

Пожежна безпека: небезпека ігор з вогнем в приміщенні.

Електротравматизм та його попередження: безпека користування електроприладами та заборона використання, електромережа та розподіл електроенергії в приміщенні.

Безпека в надзвичайних ситуаціях: під час грози, повені та інших стихійних лих.

Безпека праці: правила поведінки під час ручної праці в групі, при користуванні небезпечними предметами, комп’ютерна небезпека…

Особиста гігієна та здоровий спосіб життя: небезпека бруду та попередження пов’язаних з цим захворювань; ознаки здоров’я, способи його зміцнення, вплив природних умов на здоров’я, загартування організму, ранкова гімнастика.

Надання першої долікарської допомоги.

Життя людини – найдорожча цінність: попередження суїцидальної поведінки.

Протягом 2016-2017 навчального року педагогічні працівники та учні прийняли активну участь у проведенні Тижнів знань з безпеки життєдіяльності,( наказ № 297-Д від 01.09.2016р.) під час яких відбулися різноманітні заходи, спрямовані на попередження учнівського травматизму, а саме:

з 12 до 16 вересня 2016 року Тиждень знань Правил Дорожнього руху на тему: «Азбука безпеки на дорозі»;

з 07 до 11 листопада 2016 року Тиждень знань Пожежної безпеки на тему: «Легко вогник запалити, та не просто загасити».

09.11.2016 року проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

з 06 до 10лютого2017 року Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Зроби свій вибір на користь здоров’я !».

з 10 по 14 квітня 2017 року Тиждень безпеки життєдіяльності на тему: «Безпека у твоєму житті».

Проведено практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації 29.03.2017р.

В рамках тижнів здійснювався внутрішній аудит охорони праці, про що складені відповідні акти.

В квітні 2017 року  проведено навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності (наказ від 20.03.2017 року № 98 – Д).

У червні 2017 року проведено щорічне навчання водія Правилам дорожнього руху і Правилам охорони праці на автомобільному транспорті та спеціальне навчання працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою (наказ від26.06.2016 року № 234 – Д).

До колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ВПУ № 9 м.Кіровограда на 2016-2020 роки включено вирішення питань щодо забезпечення своєчасної розробки і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

Питання про стан учнівського травматизму в училищі систематично розглядається на методичних об'єднаннях викладачів та класних керівників, методичних об'єднаннях викладачів фізичного виховання та технологій. Результати проведеної роботи обговорюються на засіданнях педагогічної ради в січні, червні, на нарадах при директорові, його заступниках, заслуховуються звіти про виконання заходів, наказів з охорони праці.

Проте, незважаючи на вищезазначені заходи, необережність і необачність, неналежне виконання інструкцій учнями та викладачами іноді призводить до травмувань. Так, протягом 2016-2017 навчального року в училищі нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного процесу зареєстровано не було. Але мали місце два випадки побутового травматизму, причиною яких стала особиста необережність учнів. За результатами розслідування нещасних випадків невиробничого характеру видаються відповідні накази та складаються акти форми НТ згідно з Положенням про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Адміністрацією училища здійснюється аналіз причин травмувань.

В училищі є медичний кабінет, що забезпечений медикаментами першої необхідності та є посада сестри медичної, яка на підставі довідок про стан здоров'я здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою. Протягом року видаються накази по училищу щодо створення основної, спеціальної, підготовчої і звільненої груп з фізичної культури. Постійно проводиться контроль щодо занять учнів у відповідних групах з фізичного виховання згідно з медичними довідками.

Сестрою медичною проводяться систематичні медичні огляди учнів на педикульоз, учні проходять щеплення згідно з календарем щеплень.

Медичне обслуговування в училищі учнів та педагогічних працівників здійснює медсестра.

Профілактичний медичний огляд дітей пільгової категорії здійснюється за графіком п’ятої міської поліклініки два рази на рік.

Графік проведення медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у навчальних групах училища

В училищі ведеться постійна робота з охорони здоров'я та профілактики різних видів захворювань. Медична сестра, класні керівники, викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі проводять бесіди з учнями щодо профілактики респіраторних та інфекційних захворювань, лекції для батьків, інструктажі тощо.

Питанню організації харчування учнів приділяється особлива увага з боку адміністрації училища, оскільки воно має велике значення для здоров'я учнів. В училищі створені умови для роботи харчоблоку. Харчування учнів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться під державною опікою, здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань. Комісією з контролю за організацією харчування учнів училища регулярно проводиться перевірка санітарно-гігієнічних умов їдальні та харчоблоку, якості їжі. Адміністрацією училища систематично проводиться комплексна перевірка якості гарячого харчування учнів. За результатами перевірок складаються акти.

  Удосконалення навчально-матеріальної бази у 2016/2017 н.р.

 

Фінансування по загальному фонду на 2016-2017 навчальний рік проводилось відповідно до плану бюджетних асигнувань, видатки проводились в межах затвердженого кошторису.

Надійшло фінансування: 11093273,06грн.

Видатки:

Заробітна плата – 6398183,71 грн.

Нарахування на з/плату – 1398147,07 грн.          

Стипендія         -  2097690,41 грн.

Комунальні послуги – 1053042,70 грн.            

Відрядження, підвищення кваліфікації – 2610,31 грн.

Заправка картриджів, ЄДЕБО, вивіз ТПВ, дератизація, тривожна сигналізація – 10842,11грн.

Придбання буд. матеріалів, світильників, журналів, папіру, бланків – 23520,35 грн.

Виплати на одяг, харчування , літературу, медикаменти , працевлаштування учнів пільгових категорій  119759,10 грн.

 Надходження по спеціальному фонду за  2016-2017 навчальний рік склали      43973,92грн , із них надходження виручки з їдальні     30306,00 грн., оренда приміщення       6407,57грн., мешкання в гуртожитку 2430,00 грн., від виробничої практики учнів     4079,45грн., за металобрухт 750,90грн.

 

Надходження від добровільної допомоги за  2016-2017 навчальний рік склали     56200,00   грн., в т.ч. надходження в натуральній формі 16830,00 грн.

Останнє оновлення ( Понеділок, 25 вересня 2017, 14:30 )