Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Завдання та обов’язки. Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення. Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами. На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх до розгляду. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління). Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Повинен знати: нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

 Приклади робіт:

 1. Заповнення та реєстрація прибуткових та видаткових касових ордерів.
 2. Заповнення Касової книги. Оформлення звіту касира.
 3. Відображення касових операцій в облікових регістрах.
 4. Заповнення первинних документів з руху грошових коштів на рахунках у банках.
 5. Опрацювання виписки банку.
 6. Заповнення і оформлення платіжного доручення.
 7. Відображення операцій на рахунках в банку в облікових регістрах.
 8. Оформлення первинної документації з обліку розрахунків з підзвітними особами.
 9. Відображення в облікових регістрах розрахунків з підзвітними особами.
 10. Відображення інформації з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками  в регістрах бухгалтерського обліку.
 11. Заповнення накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей.
 12. Заповнення податкових накладних.
 13. Заповнення товарно-транспортних накладних.
 14. Відображення інформації з обліку розрахунків з покупцями і замовниками в регістрах бухгалтерського обліку.
 15. Відображення інформації з обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами в регістрах бухгалтерського обліку.
 16. Проведення інвентаризації та заповнення інвентаризаційного опису.
 17. Ведення складського обліку.
 18. Заповнення інвентарних карток з обліку основних засобів.
 19. Складання табеля обліку використання робочого часу.
 20. Документальне оформлення операцій з руху готової продукції.

Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, професійної кваліфікації осіб, які навчатимуться за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

 1. При вступі на навчання: повна або базова загальна середня освіта.
 2. Після закінчення навчання: повна або базова загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна) освіта або професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних».