СП(ПТ)О Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти (далі – СП(ПТ)О) з професії 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», … вимог кваліфікаційної характеристики професії Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних Довідника професій працівників випуску № 1, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336; сучасних технологій та новітніх матеріалів у галузі та інших нормативно-правових документів і є обов’язковим для виконання всіма закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх  підпорядкування та форми власності.

 

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від « 04 » березня 2019р. № 300

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О 4121.М.69.20 – 2018
(позначення стандарту)

Професія: Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
Код: 4121

Кваліфікація: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

 

Видання офіційне
Київ – 2019

 

Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти містить:

 

  • титульну сторінку;
  • інформацію про робочу групу з розроблення СП(ПТ)О;
  • загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О;
  • загальнопрофесійний навчальний блок;
  • перелік навчальних модулів та професійних компетентностей;
  • перелік ключових компетентностей;
  • умовні позначення, що використовуються у СП(ПТ)О;
  • сферу професійної діяльності випускника;
  • специфічні вимоги до робітника з даної професії;
  • вимоги до професійної кваліфікації.
Загальні вимоги щодо реалізації СП(ПТ)О

Підготовка кваліфікованих робітників за професією Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних включає первинну професійну підготовку  перепідготовку). Підготовка за професійною кваліфікацією ґрунтується на компетентнісному підході та структурується за модульним принципом.

Навчальний модуль – логічно завершена складова СП(ПТ)О, що формується на основі кваліфікаційної характеристики (далі – КХ) та/або, за наявності, професійного стандарту (далі – ПС), потреб роботодавців, сучасних технологій та новітнього обладнання.

Структура навчального модуля включає перелік компетентностей та їх зміст. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат/посвідчення/свідоцтво), що видається закладом професійної (професійно-технічної) освіти.

СП(ПТ)О визначає три групи компетентностей:

загальнопрофесійні, ключові та професійні. Компетентність/компетентності – здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, уміння, морально-етичні цінності та інші особистісні якості.

 

Кваліфікація: обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

1. Кваліфікаційна характеристика
Завдання та обов’язки.

Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов’язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.

Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.

На документах, дані яких включені бухгалтером до облікових регістрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх до розгляду.

Готує дані та форми документів для розрахункових операцій.

Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо.

Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління).

Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист).

Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Повинен знати:

нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;

основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;

систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Заповнення та реєстрація прибуткових та видаткових касових ордерів.
2. Заповнення Касової книги. Оформлення звіту касира.
3. Відображення касових операцій в облікових регістрах.
4. Заповнення первинних документів з руху грошових коштів на рахунках у банках.
5. Опрацювання виписки банку.
6. Заповнення і оформлення платіжного доручення.
7. Відображення операцій на рахунках в банку в облікових регістрах.
8. Оформлення первинної документації з обліку розрахунків з підзвітними особами.
9. Відображення в облікових регістрах розрахунків з підзвітними особами.
10. Відображення інформації з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками в регістрах бухгалтерського обліку.
11. Заповнення накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей.
12. Заповнення податкових накладних.
13. Заповнення товарно-транспортних накладних.
14. Відображення інформації з обліку розрахунків з покупцями і замовниками в регістрах бухгалтерського обліку.
15. Відображення інформації з обліку розрахунків з різними дебіторами і кредиторами в регістрах бухгалтерського обліку.
16. Проведення інвентаризації та заповнення інвентаризаційного опису.
17. Ведення складського обліку.
18. Заповнення інвентарних карток з обліку основних засобів.
19. Складання табеля обліку використання робочого часу.
20. Документальне оформлення операцій з руху готової продукції.

Переглянути 2018 СП(ПТ)О Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору