Наказ Про створення комісії з проведення самоаналізу та розробку комплексних кваліфікаційних завдань

Н А К А З
від 07.09.2020 року №256-Д

Про створення комісії з проведення самоаналізу та розробку комплексних кваліфікаційних завдань

У відповідності з ст.26 Закону України “Про професійно-технічну освіту”, наказу Міністерства праці і Міністерства освіти України від 31.12.1998 року №201/469 «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, що здобувають професійно-технічну освіту», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року №419, розділ 7) та в зв’язку із проведенням у 2020-2021 навчальному році атестаційної експертизи освітньої діяльності за професією “Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики” (група Рб71)

НАКАЗУЮ:

1. З метою проведення самоаналізу стану основних напрямків діяльності училища створити комісію у складі:
Голова: Рацул О.Б. – директор.
Члени: Кривенко Н.А. – заступник директора з НВР;
Терьохін О.Є. – заступник директора з НВЧ;
Гітельман О.Л. – старший майстер;
Бєсєдіна Г.І. – методист;
Порошина О.В. – інженер з охорони праці;
Щербаєва І.Г. – викладач.
2. Комісії з проведення самоаналізу:
 11.09.2020р. провести навчально-методичну нараду з педагогічними працівниками по вивченню «Збірника програмно-методичного забезпечення проведення атестації ПТНЗ»;
 до 15.09.2020р. розробити робочу програму проведення самоаналізу.
3. Затвердити склад творчої групи по розробці комплексних кваліфікаційних завдань з професійної підготовки (теоретична та практична частина):
3.1. Професія «Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряд»:
 Щербаєва І.Г. – керівник групи, голова методичної комісії;
 Гітельман О.Л., Масалова В.О.– викладачі;
 Нагурна С.В. – майстер виробничого навчання.
3.2. Професія «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4 розряд»:
 Щербаєва І.Г. – керівник групи, голова методичної комісії;
 Токаренко В.В., Гітельман О.Л., Масалова В.О. – викладачі;
 Нагурна С.В. – майстер виробничого навчання.
4. Керівнику робочих груп Щербаєвій І.Г. представити комплексні кваліфікаційні завдання професійно-теоретичної (25 комплектів по 3 варіанти) та професійно-практичної підготовки (25 комплектів по 3 варіанти) до 1 жовтня 2020 року (у відповідності до вимог визначених додатком №1).
5. Заступнику директора з НВЧ Терьохіну О.Є. розробити розклад проведення комплексних кваліфікаційних завдань професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки до 1 жовтня 2020 року.
6. Викладачам Токаренко В.В. (група Рб71, «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4 розряд»), Гітельман О.Л. (група Рб71, «Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряд») організувати проведення визначення рівня професійної підготовки випускників у відповідності до розкладу за комплектами комплексних кваліфікаційних завдань професійно-теоретичної підготовки.
7. Майстру виробничого навчання Нагурній С.В. (група Рб71, «Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 4 розряд» та «Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряд») організувати проведення визначення рівня професійної підготовки випускників у відповідності до розкладу за комплектами комплексних кваліфікаційних завдань професійно-практичної підготовки.
8. Методисту Бесєдіній Г.І., надавати методичну допомогу педагогічним працівникам під час розробки комплектів.
9. Педагогічним працівникам в процесі самоаналізу:
 передбачити вивчення тем програми в послідовності, відповідної поетапної підготовки учнів з урахуванням відповідних робіт з професії;
 поновити комплексне методичне забезпечення усіх тем навчальних програм;
 привести в належний стан обладнання та устаткування, прилади, пристрої, інструменти, робочі місця для проведення практичних завдань, які будуть запропоновані при атестації;
 використовувати та впроваджувати в навчально-виховному процесі новітні методи, які розвивають розумову діяльність, технологічний інтелект учнів, постановку виробничих ситуацій, вирішення технологічних завдань, позакласних заходів;
 для ліквідації прогалин в знаннях, уміннях та навичках учнів розширити і ввести в систему застосування методів поурочного контролю, проведення тематичних атестацій, контрольних директорських зрізів знань в кінці кожного семестру;
 здійснювати самоконтроль за станом плануючої та облікової документації.
10. Результати проведеного самоаналізу розглянути на засіданні педради в жовтні 2020 р.
11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Олександр РАЦУЛ
Додаток №1
до наказу від 07.09.20 року №256-Д

Вимоги до порядку розробки, погодження та затвердження
комплексних кваліфікаційних завдань
1. Пакети комплексних кваліфікаційних завдань (далі ККЗ) – розробляються з метою визначення рівня професійної підготовки, готовності випускників професійно-технічних навчальних закладів са¬мостійно виконувати виробничі завдання відповідного рівня кваліфікації.
2. ККЗ розробляються для кожної професії з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки і використовуються в процесі проведення самоаналізу освітньої діяльності та атестаційної експертизи.
3. Матеріали комплексних кваліфікаційних завдань готуються в пакеті, до якого включаються:
 освітньо-квалі¬фікаційна характеристика випускника,
 комплексні кваліфікаційні завдання з професійно-теоретичної підготовки
 комплексні кваліфікаційні завдання з професійно-практичної підготовки
 рецензія від навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти;
 рецензія від спорідненого навчального закладу;
 рецензія від замовника робітничих кадрів;
 критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за 12-ти бальною шкалою;
 перелік устат¬кування, обчислювальної техніки, приладів, інструментів, матеріалів та довідкової літератури необхідних для виконання ККЗ.
3.1. Пакет ККЗ складається з 25-30 завдань теоретичної та практичної підготовки по три варіанти виробничих ситуацій у кожному, завдання мають бути рівноцінними за складністю і обсягом.
3.2. ККЗ із суміжних та інтегрованих професій повинні бути розроблені з кожної складової професії, на відповідну кваліфікацію.
3.3. ККЗ повинно охоплювати 75 % змісту кваліфікаційної ха¬рактеристики, навчальних програм предметів професійно-теоретичної, загальнопрофесійної та професійно-практичної підготовки з професії.
4. У ККЗ зазначається номер завдання, код і назва професії, проблемна виробнича ситуація складена відповідно до вимог ква¬ліфікаційної характеристики.
5. ККЗ з професійно-теоретичної підготовки спрямовані на можливість учнів показати знання програмного матеріалу з професії, вміння застосувати їх при виконанні робіт, експлуатації обладнання, економічних розрахунках тощо.
6. При розробці ККЗ використовуються загальноприйняті тер¬міни і назви, які однозначно сприймаються учнями (не включаються завдання, які потребують пояснення, виведення формул, виконання складних креслень, схем і т.п.).
7. ККЗ з професійно-практичної підготовки включають види робіт, які за своєю складністю відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик випускника, навчальних планів і програм з професійно-практичної підготовки, кваліфікаційних розрядів, класів, категорій, які присвоюються випуск¬никам.
8. Для організаційного забезпечення розробки ККЗ наказом директора професійно-технічного навчального закладу призначається склад творчих (робочих) груп з кожної професії, терміни розробки завдань, погодження та затвердження пакетів ККЗ. До складу творчих груп включають досвідчених методистів, викладачів, майстрів вироб¬ничого навчання.
9. Розроблені ККЗ розглядаються на засіданні методичної ко¬місії, після чого направляються на рецензію до навчально-методичного кабінету та в споріднені навчаль¬ні заклади.
10. Рецензовані ККЗ затверджуються управлінням освіти науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації за місяць до їх виконання.
11. Аналогічним порядком розробляються комплексні контрольні роботи або тести з предмета.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

вгору