Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Немає галузей господарства, промисловості, де б не використовувався комп’ютер. А тому одним із головних завдань професійної освіти на сучасному етапі є підготовка багатофункціонального кваліфікованого робітника, який може використовуватися в різних сферах діяльності людини і надасть можливість кожній організації, підприємству, установі більш широко реалізувати свій потенціал за допомогою сучасних інформаційних технологій, тобто “Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення”. Такий кваліфікований фахівець повинен мати найсучасніші знання у сфері обробки інформації та програмного забезпечення, розробки, розміщення і супроводу Веб-сайтів, пошуку інформації в інформаційних мережах, супроводження та захисту інформаційно-комунікаційних комплексів.

Випускник використовується на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:
супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
обслуговуванням інформаційних систем;
пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації в інформаційних мережах;
орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.
Виробничі функції та вміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності:

Підготовчі функції:

 • підготовка персонального комп’ютера, периферійних пристроїв та офісного обладнання до роботи;
 • установка операційної системи на ПК;
 • апаратне та програмне підключення до ПК периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • діагностика персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • виконання операцій щодо технічного обслуговування персонального комп’ютера, периферійних пристроїв, офісного та комунікаційного обладнання;
 • виконання комплексу робіт, пов’язаних з підготовкою носіїв інформації до роботи;
 • виконання заходів, що забезпечують апаратний та програмний захист інформації.

Технологічні функції:

 • налагодження операційної системи, драйверів периферійних пристроїв та офісного обладнання під запити користувача без використання мов програмування;
 • установка пакетів прикладних та інструментальних програм згідно з профілем діяльності виробничого підрозділу та наявними правами інтелектуальної власності;
 • перенесення інформації з одного носія інформації на інший, носіїв цифрового фото та відеотехніки на ПК;
 • обробка інформації відповідно до установлених пакетів прикладних та інструментальних програм і профілю роботи виробничого підрозділу;
 • обробка інформації у текстових процесорах, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • обробка інформації у електронних таблицях, форматування її у вигляд, необхідний для її подальшого використання;
 • структурування інформації для введення в бази даних офісних пакетів, створення неіндексованих баз даних початкового рівня з пакетів офісних програм, робота в діючих базах даних, пошук інформації у базах даних згідно з вимогами користувача, формування результатів роботи у вигляді, необхідному для подальшого використання;
 • створення графічних об’єктів у середовищах растрової та векторної графіки, конвертація зображень, їх збереження у вигляді, зручному для подальшого використання;
 • розробка сценаріїв і створення електронних презентацій у середовищах програмних продуктів, що відповідають запитам клієнта, проведення демонстрацій з використанням комп’ютерної та мультимедійної проекційної техніки;
 • створення анімаційних зображень та їх супровід;
 • створення сценаріїв та здійснення обробки відеозображень, їх конвертація, форматування та збереження на відповідних носіях інформації;
 • створення інтерактивних гіпертекстових середовищ засобами офісних пакетів програмного забезпечення;
 • відправлення та отримання електронної пошти, пошук інформації за допомогою пошукових серверів;
 • розробка та створення Веб-вузла початкового рівня;
 • розробка та тестування Веб-додатків з використанням інструментальних та програмних засобів;
  розміщення та обслуговування Веб-сайту у комп’ютерній мережі;
 • формування критеріїв пошуку інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах за запитами споживачів;
 • пошук інформації на носіях інформації та в інформаційних мережах і формування результатів у вигляді, що відповідає запитам споживачів;
 • обслуговування периферійного, офісного та комунікаційного обладнання без втручання у їх апаратну складову;
 • заміна витратних матеріалів;
 • модернізація, без підбору елементів, апаратної складової інформаційно-комунікаційної системи;
  оновлення програмних продуктів з носіїв та через комп’ютерну мережу;
 • підключення до інформаційної системи нових апаратних елементів;
 • усунення пошкоджень у роботі апаратної частини і програмних продуктів, що не носять системного характеру;
 • виконання потреб споживачів інформаційних послуг і продуктів у питанні їх інформування, обґрунтування вибору ПК, периферійного, офісного, комунікаційного обладнання та програмного забезпечення та їх подальше технічне обслуговування.

Контрольні функції:

 • контроль та діагностування поломок та збоїв, якщо вони не носять системного характеру у роботі апаратних засобів і програмних продуктів;
 • контроль достовірності постійної, вхідної та вихідної інформації у ПК та комп’ютерній мережі;
  контроль за роботою систем захисту та кодування інформації;
 • контроль за цілісністю та достовірністю проходження документів на всіх етапах роботи з ними;
  контроль якості роботи периферійного та офісного обладнання;
 • перевірка орфографії;
 • перевірка цілісності баз даних;
 • контроль за гіперпосиланнями у інтерактивних гіпертекстових середовищах;

Організаційні функції:

 • раціональна організація робочого місця;
 • ергономіка роботи з ПК, периферійним та офісним обладнанням;
 • виконання вимог безпеки праці під час роботи персонального комп’ютера, периферійного та офісного обладнання;
 • виконання вимог законодавства щодо інтелектуальної власності та майнових прав згідно з дією патентів на програмні продукти та інформаційні технології;
 • ведення електронного документообігу у межах службових обов’язків;
 • організація роботи з діловими партнерами та споживачами послуг та інформаційних продуктів.

Майстерня, в якій проводяться заняття, має площу більше ста квадратних метрів та оформлена належним чином. Встановлено сучасне комп’ютерне обладнання, робочі місця учнів відповідають усім правилам техніки безпеки та ергономіки. Постійно проводиться оновлення парку комп’ютерів, удосконалюються мережеві технології.