Про організацію роботи гуртожитку у 2021/2022 н.р.

Н А К А З

від  01.09.2021 року                                                                         № 303

Про організацію роботи гуртожитку у 2021/2022 н.р.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в Кропивницькому вищому професійному училищі (додаток 1).
 2. Затвердити Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку в Кропивницькому вищому професійному училищі (додаток 2).

Директор                                                                    

Заступник директора з НВР                                                                                                  

 

Додаток 1

до наказу по КВПУ №303-Д від 01.09.2021 року

 

ПОРЯДОК 
забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту

в Кропивницькому вищому професійному училищі

 

 1. Даний Порядок розроблений на основі ПОРЯДКУ забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 33.
 2. Цей Порядок встановлює механізм надання жилої площі в гуртожитку, поселення на надану жилу площу, користування нею та виселення з гуртожитку.
 3. У цьому Порядку під терміном гуртожиток училища слід розуміти спеціально споруджений або переобладнаний жилий будинок, який використовується для проживання іногородніх учнів, слухачів на період навчання.

У гуртожиток на період вступу до училища можуть бути поселені:

 • іногородні особи;
 • особи, які постійно проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.
 • Іноземці та особи без громадянства, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до законодавства та/або міжнародних договорів України, можуть бути поселені у гуртожиток на умовах, визначених законодавством та/або міжнародними договорами України.
 1. Працівники училища можуть бути поселені у гуртожиток на період роботи за умови наявності у гуртожитку вільних місць та відсутності у них іншого місця проживання у населеному пункті, в якому розташований гуртожиток, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації закладу освіти (профспілковим представником) на строк не більше одного року з моменту укладення договору найму жилого приміщення у гуртожитку з можливістю продовження такого строку.

У гуртожиток на строк до одного року можуть бути поселені члени сім’ї учня (чоловік або дружина та неповнолітні діти), особи, які здобувають освіту в інших закладах освіти, працівники інших закладів освіти, установ та організацій, особи, які направлені у відрядження до училища, за наявності у ньому вільних місць за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації закладу освіти (профспілковим представником).

У разі коли строк проживання у гуртожитку таких осіб перевищує один місяць, училище повинно погодити їх проживання у гуртожитку з управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

 1. Гуртожиток є невід’ємною частиною цілісного майнового комплексу училища, загальне керівництво яким здійснює директор.
 2. Жила площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, не можуть бути предметом застави.
 3. Кожне приміщення у гуртожитку має функціональне призначення.
 4. Жила площа в гуртожитках надається у вигляді:
 • окремого жилого приміщення для користування однією особою чи сім’єю;
 • ліжко-місця для проживання одиноких осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.
 1. У гуртожитку повинні бути забезпечені необхідні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, побуту, фізичної культури, виховної роботи, у тому числі проживання та навчання осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.
 2. Права і обов’язки працівників гуртожитку визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
 3. Внутрішній розпорядок у гуртожитку визначається правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються відповідно до цього Порядку і затверджуються директором за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
 4. Для одержання в користування жилої площі в гуртожитку особа подає заяву на ім’я директора.

Кожен повнолітній член сім’ї особи, який бажає поселитися до гуртожитку, дає письмову згоду на проживання в жилому приміщенні разом з цією особою.

 1. Жила площа у гуртожитку надається на підставі рішення директора про розподіл місць у гуртожитку за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.

Комендант для поселення до гуртожитку видає особі ордер на жилу площу в гуртожитку (далі – ордер) за формою згідно з додатком до Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. №498 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 52), з одночасним укладенням договору найму жилого приміщення в гуртожитку училища з особою (її батьками або особами, які їх замінюють, якщо особа є неповнолітньою).

Ордер та договір найму жилого приміщення зберігаються у особи, яка поселяється на жилу площу в гуртожитку, протягом усього строку її проживання у гуртожитку.

 1. Першочергове право на забезпечення жилою площею в гуртожитку мають учні, які належать до таких категорій:

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також учні, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» мають відповідні пільги;

3) діти з інвалідністю та особи з інвалідністю I-III групи;

4) особи, яким згідно із статтею 44-1 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» гарантується державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у державних та комунальних закладах освіти;

5) особи, яким відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» гарантується надання місць у гуртожитках на час навчання;

6) особи, яким відповідно до частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» гарантовано надання місць у гуртожитках на час навчання;

7) особи з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

8) особи з багатодітних сімей;

9) інші учні, яким згідно із законодавством гарантовано право на надання місць у гуртожитках на час навчання.

 1. Поселення у гуртожиток проводиться на підставі ордера. Ордер не є підставою для здійснення приватизації жилої площі у гуртожитку.
 2. Облік осіб, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів щодо реєстрації їх місця проживання здійснюються комендантом гуртожитку.
 3. Особа, яка поселяється у гуртожиток, всі члени її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, для укладення договору найму жилого приміщення зобов’язані особисто пред’явити паспорт громадянина України (для осіб, які не досягли 14 років – свідоцтво про народження).

Іноземці та особи без громадянства зобов’язані особисто пред’явити документ, що посвідчує особу (паспортний документ іноземця або посвідку на постійне чи тимчасове проживання).

 1. Особі, всім членам її сім’ї, що вселяються на надану жилу площу в гуртожитку, комендантом гуртожитку видається перепустка до гуртожитку.
 2. Комендант гуртожитку ознайомлює під підпис особу, яка поселяється у гуртожиток, з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку, затвердженими директором за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, зокрема з правами та обов’язками осіб, які проживають у ньому, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки.
 3. Особі, яка поселилася у гуртожиток, надається ліжко, шафа для одягу, стілець, стіл, тощо.

Перелік майна, що передається особі, яка поселилася у гуртожиток, визначається договором найму жилого приміщення.

 1. Особи, які проживають у гуртожитку, за рішенням директора можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку без погіршення умов проживання за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації.
 2. Здобувачі освіти, які проживають у гуртожитку, перед початком передвипускної виробничої практики виселяються з кімнат гуртожитку, окрім тих, хто проходять передвипускну виробничу практику на підприємствах у м.Кропивницькому.

Здобувачі освіти, які проживають у гуртожитку та проходять передвипускну  виробничу практику на підприємствах у м.Кропивницькому виселяються з кімнат гуртожитку по завершенню терміну навчання.

 1. Директор та комендант гуртожитку зобов’язані:
 • організувати належну експлуатацію та утримання майна гуртожитку;
 • створювати умови для безперешкодного користування особами, які проживають у гуртожитку, його допоміжними приміщеннями;
 • вести облік осіб, які проживають у гуртожитку на умовах найму;
 • забезпечувати виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 • інформувати осіб, які проживають у гуртожитку, про прийняття рішень, що стосуються їх проживання та організації побуту в гуртожитку;
 • забезпечувати проведення поточного та капітального ремонту гуртожитку, його допоміжних приміщень, інвентарю, обладнання, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення.
 1. Учням, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту, жила площа та житлово-комунальні послуги у гуртожитку надаються безоплатно.
 2. З урахуванням положень переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410), за проживання у гуртожитку осіб, зазначених в абзацах третьомуі п’ятому пункту 3пункті 4цього Порядку, встановлюється плата.
 3. Договір найму жилого приміщення може бути розірваний відповідно до законодавства.
 4. Особи, які відраховані із училища та особи, зазначені в абзацах третьомучетвертомута п’ятому пункту 3пункті 4цього Порядку, строк проживання яких у гуртожитку відповідно до договору найму жилого приміщення в гуртожитку закінчився, підлягають виселенню з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення.
 5. Спори, що виникають під час користування жилими приміщеннями в гуртожитку, розв’язуються в установленому законодавством порядку.

Заступник директора з НВР                                                                    

Комендант гуртожитку                                                                          

 

Додаток 2

до наказу по КВПУ №303-Д від 01.09.2021 року

Правила

внутрішнього розпорядку гуртожитку

Кропивницького вищого професійного училища

Дані Правила розроблені на основі ПОРЯДКУ забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 33.

 1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток до гуртожитку. Перебування відвідувачів у гуртожитку здійснюється відповідно до правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. Під час карантину забороняється відвідування гуртожитку сторонніми особами.
 2. Відповідно до плану роботи училища у гуртожитку можуть проводитись фізкультурно-оздоровчі, культурно-освітні та інші заходи.
 3. Особи, які проживають у гуртожитку, мають право:
 • на своєчасне надання житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством;
 • користуватися на рівних умовах приміщеннями навчального, побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншими допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку;
 • подавати пропозиції щодо своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у забезпеченні належного утримання майна гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення;
 • брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку.
 1. Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:
 • своєчасно сплачувати за проживання у гуртожитку в строки, встановлені договором найму жилого приміщення;
 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 • підтримувати чистоту і порядок у жилих та допоміжних приміщеннях гуртожитку;
 • забезпечити наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони проживають, у коменданта гуртожитку;
 • використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням, забезпечувати збереження технічного обладнання в гуртожитку;
 • забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку;
 • дотримуватися вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил (електропобутові прилади, комп’ютерна та інша особиста техніка підлягають реєстрації у коменданта гуртожитку);
 • не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними приміщеннями гуртожитку;
 • у разі виселення з гуртожитку передати коменданту гуртожитку все майно, яке надано у користування згідно з договором найму жилого приміщення;
 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства.
 1. Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється:
 • самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;
 • захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку;
 • установлювати супутникові антени та кондиціонери з порушенням вимог містобудівного законодавства, зокрема у місцях, де вони погіршують архітектурний вигляд будівлі гуртожитку;
 • утримувати тварин;
 • зберігати в гуртожитку легкозаймисті та горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали і речовини, що забруднюють повітря;
 • порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в приміщеннях;
 • самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше;
 • обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, в яких вони проживають;
 • порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;
 • вживати та зберігати наркотичні засоби або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів, токсичних або інших одурманюючих речовин;
 • палити в приміщеннях гуртожитку.
 1. У випадку порушення цих Правил особи, які проживають у гуртожитку можуть бути виселенні.

 

Заступник директора з НВР                                                                    

Комендант гуртожитку                                                                          

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *